Облік собівартості послуг (робіт) при реалізації державного (муніципального) завдання й інший що приносить дохід діяльності

На рахунку 010900000 враховуються операції з формування собівартості готової продукції, виконуваних робіт, надаваних послуг. Формування інформації про витрати групується на рахунках:

 • 1) 0 10960000 "Собівартість готової продукції, робіт, послуг" - враховуються прямі витрати, наприклад, в дошкільних освітніх установах: заробітна плата та нарахування страхових внесків вихователів, придбання постільної білизни, подушок, ковдр і т.п .;
 • 2) 0 10970000 "Накладні витрати виробництва готової продукції, робіт, послуг" - відображаються витрати, безпосередньо не пов'язані з наданням певної державної послуги (виконанням роботи). Наприклад, до них відносяться витрати на оплату праці та нарахування на виплати з оплати праці працівників установи, які не беруть безпосередньої участі у наданні державної послуги (виконанні роботи) - адміністративно-управлінського персоналу; придбання послуг зв'язку; транспортних послуг; підвищення кваліфікації працівників установи; придбання послуг в області інформаційних технологій; друкарські роботи та послуги; оплата медичних послуг і санітарно-епідеміологічних робіт, не пов'язаних з утриманням майна; придбання періодичних видань, довідкової, технічної літератури та ін .;
 • 3) 010980000 "Загальногосподарські витрати";
 • 4) 010990000 "Витрати обігу".

При виготовленні одного виду готової продукції, виконуваної роботи, наданої послуги витрати відображаються тільки на рахунку 010960000. При виготовленні різних видів готової продукції, різних виконуваних роботах, що надаються послуги витрати (накладні, загальногосподарські) розподіляються установою самостійно пропорційно одному з показників:

 • - Прямим витратам з оплати праці;
 • - Матеріальним витратам;
 • - Обсягом виручки від реалізації продукції (робіт, послуг);
 • - Показнику, що характеризує результати діяльності установи.

Розподіл накладних (загальногосподарських) витрат між видами надаваних державних послуг (виконуваних робіт) відображається в обліку на підставі Довідки (ф. 0504833) з додатком розрахунку їх розподілу.

Аналітичний облік витрат на надання послуг ведеться в мно- гографной картці (ф. 0504054) в розрізі видів надають установою послуг за видами витрат. У табл. 4.26 наведено бухгалтерські записи з обліку витрат на виготовлення готової продукції, виконання робіт, надання послуг.

При виборі установою способу пропорційно затратам на оплату праці основного персоналу за місяць застосовується наступна формула:

R j = R н (Фj / Ф),

де R j - накладні (загальногосподарські) витрати з відповідного виду послуг; R н - накладні (загальногосподарські) витрати установи в загальній сумі; Ф - загальний фонд оплати праці основного персоналу; Фj - фонд оплати праці працівників, задіяних у відповідному виді послуг.

Приклад

Установа надає два державні послуги - реалізацію загальноосвітніх програм початкової загальної освіти (державна послуга 1) і реалізацію загальноосвітніх програм дошкільної освіти (державна послуга 2).

За цей місяць нарахована заробітна плата основного персоналу, що надає державну послугу 1, склала 240 000 руб., Державну послугу 2 - 160000 руб.

За минулий місяць установою вироблені накладні витрати в сумі 10400 руб., Пов'язані з наданням даних послуг: витрати на оплату транспортних послуг - 2800 руб., На оплату теплової енергії - 7 600 руб.

Витрати, пов'язані з наданням державних послуг

Найменування

Показник

Загальна сума витрат на оплату праці основного персоналу, у тому числі:

400 тис. Руб.

нарахована заробітна плата основного персоналу, що надає державну послугу 1

240 тис. Руб. (60%)

нарахована заробітна плата основного персоналу, що надає державну послугу 2

160 тис. Руб. (40%)

Накладні витрати будуть розподілені в розмірі:

 • 1) на собівартість послуги 1 відноситься сума в розмірі 6 240 руб., У тому числі:
  • - Витрати на оплату транспортних послуг - 1680 руб. (2800 руб. × 60%);
  • - Витрати на оплату теплової енергії - 4560 руб. (+7600 Руб. • 60%);
 • 2) на собівартість послуги 2 відносяться:
  • - Витрати на оплату транспортних послуг - 1 120 руб. (2800 руб. × 40%);
  • - Витрати на оплату теплової енергії - 3 040 руб. (+7600 Руб. • 40%).

Бухгалтерський облік

зміст операції

Розподіл витрат, руб.

Дебет

Кредит

Послуга 1

Послуга 2

Віднесення накладних витрат на собівартість державних послуг у частині витрат на оплату транспортних послуг

1680

410061222

410971222

1120

410962222

410972222

Віднесення накладних витрат на собівартість державних послуг у частині витрат на оплату теплової енергії

+4560

410961223

4 10971223

+3040

410962223

410962223

Для визначення суми накладних (загальногосподарських) витрат, що відносяться до діяльності, пов'язаної з виконанням державного завдання пропорційно обсягу отриманої за місяць виручки можна застосувати наступну формулу:

R j = R y • D / (C + D),

де З - субсидія на виконання державного завдання; D - доходи від діяльності, що приносить дохід.

Відповідно до облікової політикою бюджетної установи накладні і загальногосподарські витрати розподіляються спочатку між видами діяльності пропорційно обсягу доходів за відповідним джерелом фінансування, потім між видами послуг пропорційно виручці, отриманої від надання конкретних видів послуг.

Приклад

Установа в рамках приносить дохід діяльності надає два види платних послуг - послугу 1 і послугу 2 (ПДВ не обкладається). Згідно облікову політику установи накладні витрати щомісяця розподіляються на собівартість надаваних платних послуг пропорційно обсягу отриманої від них за місяць виручки.

За цей місяць виручка за послугою 1 склала 39000 руб., За послугою 2 - 91000 руб. Установою зроблено такі види накладних витрат, пов'язаних з наданням даних видів послуг: витрати на оплату послуг поштового і телефонно-телеграфного зв'язку - 9 700 руб., Па оплату електроенергії - 4200 руб., Амортизація, нарахована по будівлі, - 10200 руб.

У поточному місяці в загальній сумі виручки від надання послуг частка виручки за послугою 1 складе 30% = (39000 руб. / (39000 руб. + + 91000 руб.) • 100%). '

За послугою 2 частка виручки 70% = (91 000 руб. / (39000 руб. + + 91 000 руб.) • 100%).

Накладні витрати будуть розподілені наступним чином.

Витрати

Розрахунок за послугою № 1

Сума,

руб.

Розрахунок за послугою № 2

Сума,

руб.

На оплату послуг поштового і телефонно-телеграфного зв'язку

+9700 Руб. • 30%

2910,00

+9700 Руб. • 70%

6790,00

На оплату електроенергії

4200 руб. • 30%

1260,00

4200 руб. • 70%

2940,00

Але амортизації будівлі

10200 руб. • 30%

3060,00

10200 руб. • 70%

7140,00

Бухгалтерський облік в установі

зміст операції

Розподіл витрат, руб.

Дебет

Кредит

Послуга 1

Послуга 2

Віднесення накладних витрат: на собівартість у частині витрат на оплату послуг поштового і телефонно-телеграфного зв'язку

2910.00

210961221

210971221

6790.00

210962221

210972221

Віднесення накладних витрат на собівартість у частині витрат на оплату електроенергії

1260.00

210961223

210971223

2940.00

210962223

210972223

Віднесення накладних витрат на собівартість в частині нарахованої амортизації але будівлі

3060.00

210961271

210971271

7140,00

210962271

210772271

До іншим показниками, які характеризують результати діяльності установи, можуть належати:

 • 1) обсяг надають установою послуг (кількість наданих установою послуг у звітний період часу з урахуванням їх вартості);
 • 2) трудомісткість - числова величина, що характеризує частку трудовитрат на надання j-Ά державної (муніципальної) послуги від загального обсягу часу, витраченого на надання всіх державних (муніципальних) послуг;
 • 3) ціна (тариф) послуги;
 • 4) чисельність персоналу, безпосереднього бере участь у наданні державної (муніципальної) послуги (фонд робочого часу цього персоналу);
 • 5) площа приміщення, використовуваного для надання державної (муніципальної) послуги.

Облік витрат на виконання робіт, надання послуг бюджетними установами систематизований в табл. 4.26.

Таблиця 4.26

Облік витрат на виконання робіт, надання послуг бюджетними установами

№ п / п

зміст операції

Дебет

Кредит

Підстава для відображення в обліку

1

Формування собівартості робіт (послуг), виконуваних (надаються) за рахунок коштів по приносить дохід діяльності (код виду фінансового забезпечення - 2)

1.1

Відображення сум зроблених витрат в частині:

- Прямих витрат;

2 109602.хх

2302 хх ххх

Первинні облікові документи

 • - Накладних витрат;
 • - Загальногосподарських витрат;
 • - Витрат виробництва
 • 2109702хх
 • 2109802хх
 • 2109 90 2хх
 • 2208 хх ххх 2303 хх ххх
 • 2 105 хх ххх
 • 2101 хх ххх
 • (до 3000 руб.)

1.2

Розподіл накладних, загальногосподарських витрат і витрат виробництва при формуванні фактичної вартості робіт (послуг)

2109602хх

 • 2109702хх
 • 2109802хх

Довідка ф. 0504833 з додатком розрахунку розподілу

1.3

Віднесення собівартості виконаних робіт, наданих послуг на фінансовий результат установи

2401 10120 (130)

2109602хх

Довідка ф. 0504833

2

Формування собівартості робіт (послуг), виконуваних (надаються) за рахунок коштів субсидії на виконання державного завдання (код виду фінансового забезпечення - 4)

2.1

Відображення сум зроблених витрат в частині:

- Прямих витрат;

 • - Накладних витрат;
 • - Загальногосподарських витрат;
 • - Витрат виробництва
 • 4109602хх
 • 4109702хх
 • 4109802хх
 • 4109902хх
 • 4302 хх ххх 4208 хх ххх 4303 хх ххх
 • 4.105 хх ххх 4101 хх ххх (до 3000 руб.)

Первинні

облікові

документи

2.2

Розподіл накладних, загальногосподарських витрат і витрат виробництва при формуванні фактичної вартості

4109602хх

 • 4109702хх
 • 4109802хх

Довідка ф. 0504833 з додатком розрахунку розподілу

2.3

Віднесення собівартості виконаних робіт, наданих послуг на видатки установи

4401202хх

4109602хх

Довідка ф. 0504833

3

Нарахування амортизації:

3.1

на об'єкти основних засобів, що використовуються при виконанні робіт

2109 хх ххх

2104 хх ххх

Інвентарна картка обліку

3.1

(наданні послуг) але приносить дохід діяльності

об'єкта основних засобів ф. № ОЗ-6

3.2

на об'єкти основних засобів, що використовуються при виконанні робіт (наданні послуг) при виконанні державного завдання

4401 20271

4104 хх ххх

Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів ф. № ОЗ-6

На рахунку 440120000 відображаються витрати установи:

 • • які не формують собівартість робіт, послуг (готової продукції), які надають установою в рамках виконання завдання засновника;
 • • за змістом нерухомого майна та особливо цінного рухомого майна, закріпленого за бюджетною установою засновником або придбаного бюджетною установою за рахунок коштів, виділених йому засновником на придбання такого майна.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >