Облік розрахунків за виданими авансами

Розмір авансу юридичним особам та термін його перерахування з особового рахунку установи повинен бути зафіксований в договорах (контрактах) з контрагентами та в рахунках на оплату відповідно до встановлених норм.

Дебіторська заборгованість, не погашена у встановлені терміни, визнається сумнівним боргом. Установі необхідно стежити за дотриманням строку позовної давності, який, як правило, становить три роки. У відповідності зі ст. 200 ГК РФ протягом строку позовної давності починається з дня закінчення строку виконання зобов'язань за договором. Строк позовної давності не може перевищувати 10 років з дня виникнення зобов'язань. Закінчення строку позовної давності повинно бути підтверджено, зокрема:

  • - Платіжними документами, що містять дату оплати авансу постачальнику (підрядчику, виконавцю), який не виконав договірні зобов'язання;
  • - Актами звірки розрахунків.

Незважаючи на те, що термін позовної давності має певні межі, він може уриватися і поновлюватися знову при вчиненні зазначених нижче дій:

  • - Пред'явлення позову у встановленому законодавством порядку;
  • - Вчинення боржником певних дій по визнанню свого боргу (звернення до кредитора з проханням про відстрочення виконання зобов'язань; підписання акта звірки заборгованості тощо).

Якщо термін позовної давності минув і дебіторська заборгованість стає нереальною до стягнення, то установа може списати таку заборгованість у порядку, встановленому засновником або за рішенням суду.

Приклад

Вищий навчальний заклад згідно з наказом керівника від 15 березня поточного року на підставі Рішення арбітражного суду від 10 березня поточного року списало дебіторську заборгованість з терміном позовної давності в сумі 102000 крб. за монтаж локальної мережі (попередня оплата була здійснена за рахунок коштів від інший приносить дохід діяльності). В обліку установи будуть зроблені такі записи:

зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, руб.

Списано заборгованість по установі

240120273

220626660

102000

Дебіторська заборгованість з терміном позовної давності списана з позабалансового рахунку

04

102000

Закриття рахунку 240120273 наприкінці фінансового року

240130000

240120273

102000

Протягом п'яти років списана з балансу заборгованість дебіторів обліковується на позабалансовому рахунку 04 "Списана заборгованість неплатоспроможних дебіторів".

При поверненні на особовий рахунок сум дебіторської заборгованості, що виникла в поточному фінансовому році, установа може використовувати кошти на витрати по того ж Косгеї, за яким числилася заборгованість.

Повернення дебіторської заборгованості минулих років перераховується або в дохід відповідного бюджету, або зараховується на особовий рахунок установи залежно від встановленого засновником порядку. Одночасно сума коштів списується з позабалансового рахунку 04 "Списана заборгованість неплатоспроможних дебіторів".

Приклад

В обліку на рахунку 4 20634 560 і позабалансовому рахунку 04 установи федерального рівня на 1 січня поточного року числиться дебіторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, у розмірі 54 000 руб. (аванс за поставку матеріальних цінностей). На особовий рахунок установи 10 лютого поточного року постачальником була повернута дебіторська заборгованість, а 13 лютого поточного року установа виробила перерахування дебіторської заборгованості в доход федерального бюджету. В обліку установи будуть зроблені такі записи:

зміст операції

Дебет

Кредит

Сума,

руб.

1 лютого поточного року

Дебіторська заборгованість за поставку матеріальних цінностей з вичерпаним терміном позовної давності

420634560

54000

Відображено дебіторська заборгованість минулих років на позабалансовому рахунку

04

54000

10 лютого поточного року

Надійшла на особовий рахунок сума дебіторської заборгованості минулих років

4201 11510 17 позабалансовий рахунок

420634560

54000

Списано суму дебіторської заборгованості з позабалансового рахунку

04

54000

13 лютого поточного року

Нараховано заборгованість по перерахуванню доходу у вигляді дебіторської заборгованості минулих років

420581560

430305730

54000

Перераховано дебіторська заборгованість у дохід федерального бюджету

430305830

4201 11610 18 позабалансовий рахунок

54000

20 лютого поточного року

Розрахунки між адміністратором доходів бюджету і бюджетною установою за оформленим Сповіщений ф. 0503805 (підтвердження зарахування на єдиний рахунок бюджету коштів по дебіторської заборгованості минулих років)

4401 10180

4 20581660

54000

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками за виданими авансами здійснюється в Журналі операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками, який складається на підставі платіжних документів, товарних накладних на отримання матеріальних цінностей, рахунків на оплату виконаних робіт, наданих послуг, актів приймання-здачі виконаних робіт і наданих послуг .

У Головну книгу переносяться обороти, за винятком операцій з оплати, які відображаються у відповідних Журналах операцій.

Типові записи з відображення в бухгалтерському обліку операцій розрахунків на умовах попередньої оплати матеріальних цінностей (робіт, послуг) наведено в табл. 5.11.

Таблиця 5.11

Відображення в бухгалтерському обліку розрахунків на умовах попередньої оплати матеріальних цінностей (робіт, послуг)

зміст операції

Дебет

Кредит

Перерахування попередньої оплати за послуги, товари, роботи

0206хх560

0201 11610 18 позабалансовий рахунок

Повернення раніше вироблених авансових платежів при розірванні договору (контракту)

0201 11610 17 позабалансовий рахунок

0206 хх 660

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >