Організація обстеження системи управління

У плані обстеження необхідно передбачити вивчення потенційних резервів системи управління. План обстеження повинен охоплювати наступні основні напрямки.

Організація керованої системи

Виявляють масштаби діяльності підприємства, характер виробничої коо-

Таблиця 3.5

Сильні і слабкі сторони зовнішнього середовища системи управління організацією середнього рівня

Фактор середовища

Сила

Слабкості

Можливості

Загрози

Введення більш високих митних зборів на ввезення продукції конкуруючої фірми

'

Зростання застосування в суспільстві продукції, виробленої фірмою

'

Близькість постачальників

'

Ослаблення позицій фірм-конкурентів

Здатність обслужити додаткові групи клієнтів

'

Розширення асортименту

'

Зростаюча вимогливість покупців

'

Пераціму; характер транспортних зв'язків; характер схеми постачання; характер схеми збуту; кліматичні і природні умови; складність своєї продукції і технологічних процесів; ступінь механізації та автоматизації виробничих процесів; ступінь концентрації та спеціалізації виробництва; виробнича структура підприємства; характер (особливості) організації підрозділів підприємства.

Організація керуючої системи

Аналізують характер і структуру організаційних зв'язків і відносин між суб'єктом і об'єктом управління, елементами об'єкта управління, ланками і сходами керуючої системи; ступінь централізації функцій управління; структуру заводоуправління; структуру управління основними і допоміжними підрозділами підприємства; можливості вдосконалення структури управління (скорочення звенности, ступенів, кількості підлеглих одній особі відділів (служб), спрощення співпідпорядкованості служб), структуру персоналу керуючої системи (співвідношення керівників, фахівців, технічних виконавців, допоміжного персоналу, інженерів і техніків), характер і структуру інформаційних потоків (зовнішніх і внутрішніх); розподіл прав, обов'язків і функцій на різних щаблях і в різних ланках керуючої системи підприємства; ступінь поділу праці в апараті управління підприємством; можливості суміщення посад і професій, організацію праці керівників, фахівців, технічних виконавців, допоміжного персоналу; можливості нормування чисельності персоналу, встановлення норм часу на окремі операції та процедури; особливості процесів управління в різних ланках і на різних рівнях керуючої системи; можливості вдосконалення операцій та управлінських процедур (пошук, збір, передача, обробка, зберігання, використання інформації, підготовка і прийняття рішень, організаторська робота по їх реалізації); характер і структуру документообігу (зовнішнього та внутрішнього); можливості вдосконалення документації і документообігу на підприємстві (скорочення, уніфікація, стандартизація документації, скорочення підписів, спрощення маршрутів документообігу; можливості скорочення втрат робочого часу - з вини адміністрації, з вини працівників); стан державної дисципліни в апараті управління; стан контролю виконання.

Соціальна організація виробничого колективу

Вивчають соціальну структуру персоналу (вік, стать, освіта, досвід роботи, сімейний стан); соціальні відносини в колективі; трудову дисципліну; плинність персоналу; конфліктні ситуації (характер, причини виникнення).

Рівень культури управління

Визначають характеристики кваліфікації персоналу (здібності, професійну придатність, знання, досвід); рівень умов праці; режим, ритм, напруженість праці; фізіологічні особливості особового складу (стать, вік, особисте здоров'я); санітарно-гігієнічні умови праці (площа, робоче місце, шум, світло, повітря, вологість); естетичний стан робочого приміщення; відпочинок (перерва, дозвілля, самодіяльність); можливості інтенсифікації праці в апараті управління; морально-психологічні умови праці (гласність, тонус житті колективу, міжособистісні зв'язки і відносини, симпатії, антипатії, психологічна сумісність, взаємна відповідальність і вимогливість); з'ясовують творчий настрій, суперечливі тенденції, ступінь колегіальності у вирішенні стратегічних питань, можливості просування по службі, облік особистих схильностей та інтересів, авторитет керівників; джерела прогресивного і порочного стилю організаторської роботи.

Методи управління

Аналізують повноту та комплектність методів, застосовуваних у процесі впливу на керований об'єкт; ступінь ефективності тих чи інших методів впливу; ступінь поєднання різних методів управління; ступінь володіння комплексом методів керівним персоналом підприємства; ступінь впливу тих чи інших методів на підвищення ефективності виробництва.

Техніка управління

Встановлюють рівень механовооруженности праці у сфері управління, класифікують технічні засоби управління, наявні на підприємстві; проводять економічний аналіз ефективності використання наявних технічних засобів; економічне обґрунтування потреби в додаткових технічних засобах та розрахунку економічної ефективності; визначають раціональність розподілу техніки по відділах (службам) підприємства; ступінь володіння фахівцями та службовцями технічним мінімумом знань для грамотної експлуатації техніки; забезпеченість запасними частинами та ремонтною базою; вирішують структурно-організаційні питання експлуатації техніки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >