Загальна психологія

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Уявлення про психологію як науку Предмет і основні принципи психологічного пізнанняМетоди психології Загальна психологія та її місце в структурі сучасної психології Місце психології в системі наук Історія розвитку психології. Основні напрямки сучасної психологічної теорії Розвиток психологічних знань в рамках філософії та природничих наук Становлення психології як самостійної наукової дисципліни Історія становлення вітчизняної психології. Діяльнісний підхід у психології Сучасний стан психологічної теорії Біологічні основи і передумови психічного відображення Розвиток психіки у філогенезі Стадії і рівні розвитку психіки та поведінки тварин Походження свідомості Мозок і психіка. Нейрофізіологічні механізми психічного відображення Психіка: її функції, структура і форми психічного відображення Поняття психіки та її основні функції Структура психіки: психічні процеси, стани і властивості Свідомість як вища форма психічного відображення. Структурний аналіз свідомості.Стану свідомості Неусвідомлювані психічні явища: їх класифікація і динамічні зв'язки з усвідомленими Відчуття і сприйняття Відчуття і їх анатомо-фізіологічні механізми Основні характеристики, види і властивості відчуттів Чутливість та її зміни Властивості і види сприйняття. Перцептивний образ і його властивості Увага і пам'ять Загальні уявлення про увагу. Види і властивості уваги Теорії уваги Пам'ять: загальна характеристика, види, мнемічні процеси Запам'ятовування Збереження Відтворення Забування Розвиток і тренування пам'яті. Порушення пам'яті Мислення і уява Мислення як вища форма пізнавальної діяльності Види і форми мислення. Основні розумові операції Мислення і творчість Уява, його функції та види Інтелект Мова Мова і мовлення. Функції мови. Види мови Розвиток мови. Мислення і мова Вербальне та невербальне спілкування Емоційна і вольова сфери особистості Загальна характеристика емоцій Функції та основні види емоцій Теорії емоцій і основні напрямки дослідження емоцій Воля, вольові дії і вольові властивості особистості Психологічні теорії волі Психологія особистості Проблема особистості в психології та інших науках Індивідуальна властивості особистості Характер і здібності Самосвідомість особистості та Я-концепція Мотивація і діяльність Зміст і структура діяльності Класифікація видів діяльності Потреби і мотиви. Теорії мотивації. Мотиваційна структура особистості
 
Наст >