Вступ

Страхування є стратегічно важливим сектором економіки, так як воно забезпечує соціально-економічну стабільність у суспільстві шляхом відшкодування юридичним і фізичним особам збитку при настанні страхових випадків, безперервність всіх видів суспільно корисної діяльності, а також підтримання рівня життя і доходів громадян.

Даний підручник підготовлений на основі законодавчих та нормативних документів, а також узагальнення теоретичного і практичного матеріалів цілях ознайомлення студентів з основними питаннями дисципліни "Страхування".

Підручник крім теоретичного матеріалу містить тести, завдання для самостійної роботи і для самоперевірки, завдання з рішеннями, а також глосарій найважливіших термінів, які використовуються в страхуванні.

У книзі розглянуто порядок організації діяльності страхових організацій в Російській Федерації, в тому числі особливості підприємницького середовища функціонування страхових організацій. Детально викладено такі аспекти: поняття ризику в страхуванні, порядок здійснення інвестиційної діяльності страховими компаніями, страхування підприємницьких ризиків і страхування майнових інтересів банків, а також стан світового страхового господарства та проблеми взаємодії російських та іноземних страховиків.

Підручник підготовлено відповідно до обов'язковими вимогами Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління та методичними вимогами, що пред'являються до навчальних видань, на основі новітніх нормативних правових актів за станом на липень 2013

Завданнями навчальної дисципліни "Страхування" є:

  • • оснащення студентів необхідними теоретичними знаннями в галузі страхування;
  • • ознайомлення студентів з основними термінами, використовуваними у страхуванні, і основними видами страхування, існуючими на російському ринку страхових послуг;
  • • надання студентам аналітичної інформації про існуючі тенденції на російському ринку страхування.

У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні придбати теоретичні знання та практичні навички в області організації страхової справи, а також уміння і навички побудови ефективних страхових відносин між страховиками і страхувальниками.

В результаті вивчення дисципліни у студентів повинні сформуватися наступні компетенції:

  • • на основі типових методик і чинної нормативно-правової бази розраховувати економічні та соціально-економічні показники, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів у сфері страхування;
  • • виконувати необхідні розрахунки страхового тарифу, обґрунтовувати їх і представляти результати роботи відповідно до прийнятих в організації стандартами;
  • • здійснювати збір, аналіз та обробку даних, необхідних для вирішення завдань щодо забезпечення страхового захисту об'єктів економіки і громадян;
  • • аналізувати та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, що міститься у звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств і т.д. і використовувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень щодо вибору умов страхування;
  • • піддавати розгляду дані статистики з метою виявлення тенденції зміни соціально-економічних показників національного страхового ринку;
  • • використовуючи вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, збирати необхідні дані, аналізувати їх і готувати інформаційний огляд і (або) аналітичний звіт по окремих сегментах страхового ринку;
  • • використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких завдань в галузі страхування сучасні технічні засоби та інформаційні технології.

Підручник підготовлений професором Державного університету управління, кандидатом економічних наук, доцентом Л. Г. Скамай.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >