Основні поняття і терміни, використовувані в страхуванні

Терміни, що визначають основних учасників страхових відносин

Основними учасниками страхових відносин є страхувальник, страховик, страхові посередники (агенти і брокери), вигодонабувач, застрахована особа, страхові актуарії.

Страхувальник - юридична або дієздатна фізична особа, що уклала зі страховиком договір страхування або є таким в силу закону. Це особа, яка в силу закону або договору зобов'язана сплатити страховику страхову премію, а при настанні передбаченого події (страхового випадку) вправі вимагати від страховика страхову виплату. Страхувальник має право укласти договір страхування на користь третіх осіб (вигодонабувачів) і в цих випадках не має права на отримання страхової виплати за договором страхування при настанні страхового випадку. Страхувальник має право при укладенні договору страхування призначати фізичних або юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхових виплат за договором, а також заме - нять їх на свій розсуд до настання страхового випадку. В інших випадках заміни страхувальника права та обов'язки переходять до нового власника за згодою страховика, якщо законом або договором не встановлено інше.

В окремих видах страхування до страхувальника можуть пред'являтися певні вимоги. Так, у майновому страхуванні страхувальником може бути лише особа, яка має самостійний майновий інтерес у збереженні того чи іншого майна.

Страховик - юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, дозволеної чинним законодавством, створене з метою здійснення страхової діяльності (за законодавством РФ страхова організація або товариство взаємного страхування) і має ліцензію на здійснення страхової діяльності на території РФ. Страховиком є господарюючий суб'єкт, який здійснює страхування і відає створенням і витрачанням страхового фонду. Предметом безпосередньої діяльності страховиків нс може бути виробнича, торгово-посередницька та банківська діяльність.

Страховик як спеціалізована фінансова організація повинен пройти певну процедуру державного ліцензування. По-перше, він повинен зареєструватися в органах місцевої виконавчої влади як комерційна організація і придбати всі притаманні їй риси - фірмове найменування, рахунок у банку, юридична адреса і т.п. По-друге, для того щоб займатися безпосередньо страхуванням, страховик повинен отримати спеціальний дозвіл-ліцензію у Федеральній службі по фінансових ринках. При ліцензуванні страховика оцінюються його можливості займатися певними видами страхування з урахуванням наявності у нього відповідного капіталу, відповідності його ресурсів тим зобов'язанням перед можливими клієнтами, які страховик передбачає прийняти на себе.

Страховий агент - юридична або дієздатна фізична особа, що діє від імені страховика і за його дорученням відповідно до наданих повноважень. Страховий агент виступає повіреним страхової компанії і здійснює доручені йому дії від імені та за рахунок страховика. Основні функції страхового агента - підготовча робота і укладення договору страхування від імені страховика. Оскільки страховий агент діє за рахунок та в інтересах страхової компанії, він зобов'язаний виконувати доручення строго відповідно до її вказівками. Залежно від того, яким правовим статусом володіє страховий агент, страхова компанія наділяє його строго певним обсягом повноважень.

На підставі договору, що укладається агентом і страховою компанією, агенту видається довіреність, в якій зазначаються його повноваження. За свою діяльність страховий агент отримує комісійну винагороду у відсотках від розміру страхової премії (рідше страхової суми), сплаченої страхувальником при укладенні договору страхування. Страховий агент може представляти одну або кілька страхових компаній і за умовами договору з ними діє тільки від імені цих компаній.

У міжнародній практиці в якості страхових агентів виступають як окремі юридичні або фізичні особи, так і особи, які перебувають на службі страхової компанії (працюють за трудовим договором).

Страховий брокер - незалежна юридична або фізична особа, яка має ліцензію (дозвіл) на проведення посередницьких операцій по страхуванню. Страховий брокер діє від імені і за дорученням страхувальника або в перестрахуванні - від імені та за дорученням страховика за прямим страхуванням. Брокерська діяльність у страхуванні, перестрахуванні або состраховании - це посередницька діяльність із купівлі чи продажу страхових послуг, подразумевающая сприяння угодою між сторонами, зацікавленими в страхуванні, що передбачає ведення переговорів по страхуванню відповідно до волевиявлення страхувальника, кінцевою метою якої є знаходження умов і форм страхування, взаємоприйнятних для сторін. Страховий брокер сприяє правильному і своєчасному оформленню документів при укладанні договору страхування і виплату страхового відшкодування, розгляді претензій при настанні страхового випадку. Страхові брокери володіють великою інформацією про кон'юнктуру страхового ринку, фінансове становище і репутації страхових компаній і в якості послуги пропонують, як правило, найбільш вигідні умови страхування для своїх клієнтів.

Застрахована особа - це особа, в житті або в процесі діяльності якого повинен відбутися страховий випадок, безпосередньо пов'язаний з особистістю або обставинами його життя (при особистому страхуванні) або зачіпає збереження його майнових прав і безпосередньо майна (майнове страхування). Зазвичай поняття "страхувальник" і "застрахована особа" збігаються.

Вигодонабувач - фізична або юридична особа, призначена страхувальником в якості отримувача страхових виплат за договором страхування. Як правило, вигодонабувач вказується в страховому полісі. На відміну від страхувальника вигодонабувачем може бути не тільки повністю дієздатна особа, але і неповнолітній, а також малолітній громадянин (наприклад, малолітні спадкоємці померлого застрахованого в особистому страхуванні).

Законодавство містить ряд обмежень щодо того, хто може виступати вигодонабувачем в тому чи іншому виді страхування з урахуванням особливостей об'єкта страхування.

  • 1. У договорі страхування майна вигодонабувачем може бути лише особа, яка має інтерес у збереженні застрахованого майна (п. 2 ст. 930 ЦК України).
  • 2. При страхуванні відповідальності за заподіяння шкоди вигодонабувачем завжди є особа, якій може бути завдано шкоди, - потерпілий (п. 3 ст. 931 ЦК України).
  • 3. При страхуванні договірної відповідальності вигодонабувачем завжди є сторона, перед якою за умовами цього договору страхувальник повинен нести відповідну відповідальність (п. 3 ст. 932 ЦК України).
  • 4. При страхуванні підприємницького ризику вигодонабувачем може бути тільки страхувальник (ст. 933 ЦК України).
  • 5. В особистому страхуванні в разі смерті застрахованої особи вигодонабувачами є спадкоємці застрахованого за умови, що не названі інші вигодонабувачі (п. 2 ст. 934 ЦК України). Отже, в особистому страхуванні вигодонабувачем є або будь-яка особа, назване застрахованим, або, якщо особа не названо, тільки спадкоємці.

Страхові актуарії - суб'єкти страхової справи; громадяни Російської Федерації, що мають кваліфікаційний атестат і здійснюють на підставі трудового договору або цивільно-правового договору зі страховиком діяльність за розрахунками страхових тарифів, страхових резервів страховика, оцінці його інвестиційних проектів з використанням актуарних розрахунків. Страховики за підсумками кожного фінансового року зобов'язані проводити актуарну оцінку прийнятих страхових зобов'язань (страхових резервів). Результати актуарної оцінки повинні відображатися в відповідному висновку, подаваній орган страхового нагляду у встановленому ним порядку. Вимоги до порядку проведення кваліфікаційних іспитів страхових актуаріїв, порядок видачі та анулювання кваліфікаційних атестатів встановлюються органом страхового нагляду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >