Спеціальні терміни, пов'язані з витрачанням коштів страхового фонду

Страхове відшкодування - грошова сума, що підлягає виплаті страхувальникові страховиком при настанні страхового випадку на умовах і в порядку, передбачених договором майнового страхування. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку застрахованому майну страхувальника або третьої особи при настанні страхового випадку, однак договором страхування може бути передбачена виплата страхового відшкодування в певній сумі. Величина, умови і метод страхового відшкодування збитку в майновому страхуванні залежать від системи страхової відповідальності.

У разі коли страхова сума нижча страхової вартості майна, розмір страхового відшкодування скорочується пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості майна, якщо умовами договору страхування не передбачено інше.

Якщо страхувальник уклав договори страхування майна з кількома страховиками на суму, що перевищує в цілому страхову вартість майна (подвійне страхування), страхове відшкодування, отримувану ним від всіх страховиків по страхуванню цього майна, не може перевищувати його страхової вартості. При цьому кожен із страховиків виплачує страхове відшкодування в розмірі, пропорційному відношенню страхової суми за укладеним ними договором до загальної суми за всіма укладеними цим страхувальником договорами страхування зазначеного майна.

Страхова виплата здійснюється на підставі заяви страхувальника і страхового акта (аварійного сертифіката). Законодавчо визначені наступні підстави для відмови страховика зробити страхову виплату:

  • • навмисні дії страхувальника, застрахованої особи або вигодонабувача, спрямовані на настання страхового випадку;
  • • вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного Престо

ння, знаходиться в прямому причинному зв'язку зі страховим випадком;

  • • повідомлення страхувальником страховикові завідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування;
  • • отримання страхувальником відповідного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у заподіянні цієї шкоди, та ін.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені й інші підстави для відмови у страховій виплаті, якщо це не суперечить законодавству РФ.

В особистому страхуванні страхове відшкодування називається страховим забезпеченням (у формі страхової суми, одноразової допомоги, ренти тощо).

Страхова претензія - вимога страхувальника, його правонаступника або третьої особи, на користь якої укладено договір страхування, про відшкодування збитків у зв'язку з правами, що випливають з договору страхування і мав місця страхового випадку.

Страховий збиток - нанесена страхувальнику внаслідок страхового випадку матеріальний збиток. Страховий збиток включає два види збитків: прямі і непрямі. Прямий збиток означає кількісне зменшення застрахованого майна або зниження його вартості при збереженні матеріально-речової форми, що сталося внаслідок страхового випадку. У суму прямого збитку включаються також витрати, вироблені страхувальником для зменшення збитку, порятунку майна і приведення його в належний порядок після настання страхового випадку. Прямий збиток виступає як первинний збиток, тобто реально спостережуваний, і є головним чинником, що визначає розмір страхового відшкодування.

Страховий акт - документ, що містить вичерпну інформацію про страховий випадок. Складається працівниками страхової компанії або уповноваженим нею особою при огляді пошкодженого майна і включає опис пошкодженого майна (якщо це штучний товар - зазначення кількості пошкодженого товару, фотографії пошкодженого майна), а також перерахування причин, які спричинили за собою настання страхового випадку.

При необхідності страховик запитує відомості, пов'язані із страховим випадком, у правоохоронних органів, банків, медичних закладів та організацій, володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також має право самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку. Практично всі страхові компанії розробили свої типові форми страхових актів, побудовані на конкретних питаннях, що мають відношення до страхового випадку, і відповідях на них.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >