Галузева класифікація страхування (класифікація за об'єктами страхування)

Різноманіття предметів страхування зумовлює відмінність об'єктів страхування, відповідно з цим ст. 4 Закону про страхування визначає об'єкти особистого і майнового страхування. Так, об'єктами особистого страхування можуть бути майнові інтереси, пов'язані:

 • • з дожиття громадян до певного віку або строку, зі смертю, з настанням інших подій у житті громадян (страхування життя);
 • • із заподіянням шкоди життю, здоров'ю громадян, наданням їм медичних послуг (страхування від нещасних випадків і хвороб, медичне страхування).

Об'єктами майнового страхування можуть бути майнові інтереси, пов'язані з:

 • • володінням, користуванням і розпорядженням майном (страхування майна);
 • • обов'язком відшкодувати заподіяну іншим особам шкоду (страхування цивільної відповідальності);
 • • здійсненням підприємницької діяльності (страхування підприємницьких ризиків).

Також Законом про страхування допускається страхування об'єктів, що відносяться до різних видів майнового страхування і (або) особистого страхування, в даному випадку мова йде про комбінованому страхуванні.

У відповідності з перерахованими об'єктами страхування законодавчо в Російській Федерації виділяються дві галузі: особисте і майнове страхування (рис. 2.3).

Галузева класифікація страхування

Мал. 2.3. Галузева класифікація страхування

Однак слід зазначити, що страхування відповідальності в силу своєї специфіки в багатьох джерелах виділяється в окрему галузь, так як страхування відповідальності має досить багато характерних особливостей, які дозволяють відокремити його від страхування майна та страхування підприємницьких ризиків. До таких особливостей відносяться:

по-перше, різний підхід до встановлення страхової суми. При страхуванні відповідальності розмір

страхової суми визначається сторонами договору страхування але їх розсуд, в той час як у страхуванні майна страхова сума визначається дійсною вартістю майна або її частиною;

по-друге, відмінності в порядку визначення кола осіб, на користь яких може бути укладений договір страхування. При страхуванні відповідальності договір укладається на користь третіх осіб, оскільки заздалегідь невідомо, кому саме може бути завдано шкоди страхувальником, а при укладанні договору страхування майна визначається конкретний одержувач страхового відшкодування, який і вказується в договорі страхування.

Виділення видів і підгалузей страхування дозволяє мати чітке уявлення про склад і структуру галузей страхування; а також накопичувати, узагальнювати, аналізувати й оцінювати інформацію про розвиток та ефективності страхування; визначати напрями розробки та просування на страховий ринок нових видів страхових послуг.

Класифікація за галузями страхування є основною і застосовується не тільки в страхуванні при укладанні договорів, але і в інших областях діяльності, включаючи законодавчу і наукову, так як вона має не тільки теоретичне значення, а й практичне застосування, дозволяючи:

 • • формувати на страховому ринку ефективну систему страхової методології, а отже, ліцензування страхової діяльності та оцінки результатів діяльності страховиків;
 • • систематизувати:
  • - Зміст договорів страхування;
  • - Спеціальні застереження, що обмежують або розширюють страхову відповідальність страховиків;
  • - Порядок оцінки прийнятих на страхування ризиків;
 • • будувати відповідну перестраховий захист окремих ризиків.

Як вже було зазначено вище, в основі розподілу страхування на окремі галузі лежить принципова відмінність між об'єктами страхування.

Особисте страхування об'єднує велике число видів страхування, об'єктами яких є майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям та працездатністю застрахованих. Особливість особистого страхування полягає в тому, що воно поєднує ризикову і соціальну функції. Соціальна функція реалізується при укладенні

договору страхування життя на випадок дожиття застрахованої особи до закінчення терміну страхування або віку, встановленого договором. Інша особливість особистого страхування полягає в тому, що його метою найчастіше є захист майнового інтересу не стільки самого страхувальника, скільки членів його сім'ї. Слід зазначити і те, що страхувальниками по особистому страхуванню можуть виступати як юридичні та фізичні особи, так і громадяни. Однак у кожному разі договір особистого страхування укладається на користь громадян.

Майнове страхування виступає як галузь страхування, в якій об'єктом страхування є майно в різних видах. Економічне призначення майнового страхування - відшкодування збитку, що виник внаслідок страхового випадку. Страхувальник може застрахувати майно, що перебуває у його володінні, користуванні, розпорядженні. Відповідно страхувальником майна може виступати не тільки його власник, а й обличчя, тимчасово володіє, распоряжающееся або користується цим майном, зацікавлена в його схоронності. Перелік ризиків, від яких може бути застраховане майно, досить широкий: пожежа, стихійні лиха, аварії, вибухи, протиправні дії третіх осіб та ін.

Об'єктами страхування підприємницьких ризиків є потенційно можливі різні втрати прибутків страхувальника, наприклад збиток від простоїв устаткування, упущена вигода що не відбулися або не- удавшімся угодам, ризик впровадження нової техніки або технології і т.д.

Страхування відповідальності - галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступають майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або майну фізичної особи або майну юридичної особи. Через страхування відповідальності реалізується страховий захист економічних інтересів можливих причинителей шкоди (в результаті їх дій чи бездіяльності), які в кожному страховому випадку знаходять своє конкретне грошове вираження.

Закон про страхування виділяє 23 ліцензованих виду страхової діяльності в рамках галузей страхування, у тому числі і перестрахування (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Класифікація ліцензованих видів страхування в Російській Федерації

Галузь страхування

Вид страхової діяльності

Особисте страхування

 • 1. Страхування життя на випадок смерті, дожиття до певного віку або строку або настання іншої події.
 • 2. Пенсійне страхування.
 • 3. Страхування життя з умовою періодичних страхових виплат (ренти, ануїтетів) і (або) за участю страхувальника в інвестиційному доході страховика.
 • 4. Страхування від нещасних випадків і хвороб.
 • 5. Медичне страхування.

Майнове страхування

 • 6. Страхування засобів наземного транспорту (за винятком засобів залізничного транспорту).
 • 7. Страхування засобів залізничного транспорту.
 • 8. Страхування засобів повітряного транспорту.
 • 9. Страхування засобів водного транспорту.
 • 10. Страхування вантажів.
 • 11. Сільськогосподарське страхування (страхування врожаю, сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень, тварин).
 • 12. Страхування майна юридичних осіб,

за винятком транспортних засобів і сільськогосподарського страхування.

 • 13. Страхування майна громадян, за винятком транспортних засобів.
 • 14. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.
 • 15. Страхування цивільної відповідальності власників засобів повітряного транспорту.
 • 16. Страхування цивільної відповідальності власників засобів водного транспорту.
 • 17. Страхування цивільної відповідальності власників засобів залізничного транспорту.
 • 18. Страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні об'єкти.
 • 19. Страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг.
 • 20. Страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам.
 • 21. Страхування цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором.
 • 22. Страхування підприємницьких ризиків.
 • 23. Страхування фінансових ризиків

У Російській Федерації в ліцензії, що видається страхової компанії, вказуються передбачені цією класифікацією види страхування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >