Класифікація страхування за видами страхового відшкодування

Класифікація страхування за видами страхового відшкодування заснована на співвідношенні страхової суми і страхового відшкодування за понесений страхувальником у результаті страхового випадку збиток. Зобов'язання страхової компанії по відношенню до страхувальника за договором страхування можуть складатися у відшкодуванні страхувальнику збитків або у виплаті узгодженої суми. Відповідно виділяють страхування збитку і страхування суми (рис. 2.7).

Класифікація страхування за видами страхового відшкодування

Мал. 2.7. Класифікація страхування за видами страхового відшкодування

У випадках страхування збитку страхова компанія на підставі договору страхування зобов'язана відшкодовувати страхувальнику фактичну суму збитку в тій мірі, в якій він покривається страховою сумою. При цьому страхова сума не повинна перевищувати фактичної вартості застрахованого майна. При страхуванні збитку в результаті страхового випадку відшкодуванню підлягають тільки доведені суми збитку, тобто здійснюється конкретне покриття втрат.

Страхування суми має місце при страхуванні життя, страхування від нещасних випадків і хвороб і іноді в медичному страхуванні. При даних видах страхування у разі настання страхового випадку страхувальник виплачує страхувальнику або застрахованій особі заздалегідь визначену суму (страхову премію). Таким чином, при страхуванні суми йдеться про абстрактне покритті потреби страхувальника, так як узгоджена в договорі страхова сума визначається не вартістю матеріальних цінностей, а бажанням і можливістю страхувальника.

Балансова класифікація страхування

Балансова класифікація видів страхування (рис. 2.8) представляє інтерес в першу чергу для страхувальників в особі підприємницьких організацій, оскільки дозволяє керівникові фірми встановити, чи всі позиції підприємницької діяльності, що підлягають страхуванню, дійсно застраховані.

Балансова класифікація видів страхування

Мал. 2.8. Балансова класифікація видів страхування

В основі страхування активів лежить майновий інтерес страхувальника. Це страхування матеріальних цінностей. До даного виду страхування відносяться всі найважливіші галузі страхування. До страхування активів належить страхування:

 • • Основних коштів;
 • • виробничих запасів;
 • • незавершеного виробництва;
 • • готової продукції і товарів;
 • • можливих втрат за борговими зобов'язаннями.

При страхуванні пасивів страх не майновий інтерес, а збиток, який виникає з пасивних зобов'язань підприємницької організації без їх погашення. До страхування пасивів належить страхування:

 • • кредиту;
 • • законодавчо визначених зобов'язань підприємницької організації;
 • • збитку, що має місце в разі відхилення претензій.

Можлива комбінація страхування активів і пасивів, наприклад у випадку страхування виробничої будівлі від вогню. Страхова сума при страхуванні будівлі від вогню визначається виходячи із залишкової вартості будівлі - це форма страхування активів. У разі страхового ризику, при повному знищенні будівлі, страхового відшкодування буде не достатньо для його відновлення. Тому різниця між відновною та залишковою вартістю будівлі страхується окремо як необхідні витрати.

До страхування доходів належить страхування недоотриманих доходів в результаті тимчасового припинення роботи підприємницької фірми.

Класифікація страхування на основі додаткових ознак

Для загальної характеристики, аналізу та оцінки діяльності страхових організацій на страховому ринку країни страхування можна класифікувати по ряду інших ознак, основні з яких наведено на рис. 2.9.

Додаткові ознаки класифікації страхування

Мал. 2.9. Додаткові ознаки класифікації страхування

Згідно з територіальним ознакою поширення страхової діяльності страховика виділяють страхування:

 • • регіональне (страхування на території окремого регіону - району, області, краю);
 • • внутрішнє (страхування на території РФ, тобто на внутрішньому страховому ринку);
 • • зовнішнє (страхування на територіях іноземних держав, тобто на зовнішньому страховому ринку);
 • • змішане (страхування, здійснюване одночасно на внутрішньому і зовнішньому страхових ринках).

Залежно від форми власності виділяють страхування, здійснюване страховими компаніями, створеними:

 • • на основі приватної форми власності;
 • • на основі державної форми власності;
 • • на основі змішаної форми власності;
 • • за участю іноземних інвестицій.

Відповідно до ознакою цільового характеру діяльності страховика виділяють страхування, здійснюване:

 • • комерційними страховими організаціями;
 • • некомерційними страховими організаціями (об'єднаннями страховиків).

На основі організаційно-економічної форми участі страховиків у страхуванні великих ризиків існують такі форми організації страхування, як:

 • • сострахование - страхування великих страхових ризиків але одним договором страхування спільно кількома страховиками, які, якщо інше не передбачено в договорі страхування, солідарно відповідають перед страхувальником (вигодонабувачем) за виплату страхового відшкодування;
 • • страхування учасниками страхового пулу (особливості функціонування страхового пулу будуть розглянуті далі);
 • • перестрахування - передача страховиком, який уклав договір страхування, за спеціальним договором перестрахування частини прийнятої на себе відповідальності, що перевищує допустимий розмір власного обсягу відповідальності, іншому страховику або спеціалізованої перестрахувальної організації.

Застосування цих форм страхування великих ризиків обумовлено необхідністю забезпечення фінансової стійкості, рентабельності, платоспроможності страхової організації та виключення її банкрутства; гарантування страхових виплат страховиком при настанні страхових випадків; формування у встановлених норма

-тивними актами порядку і розмірах страхових резервів за видами страхування; відносного вирівнювання обсягу страхової відповідальності страховика за його портфелю договорів страхування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >