РОЗДІЛ 1. Наука як спосіб пізнання світу

Зі змісту даної глави учні отримають уявлення про те, що таке філософія науки загалом і в цілому, якою вона є на сьогоднішній день. Ця область філософського знання розвивається і змінюється, освоюючи і узагальнюючи результати, одержувані в різних галузях науки. Робиться в ній це саме з філософської точки зору, тобто допомогою виявлення значення наукових знань для збагачення світогляду людини, розуміння нею світу і самого себе, оволодіння загальними принципами організації та здійснення теоретичної та практичної діяльності в різних сферах людського життя і культури. У розділі викладаються, насамперед, характерні риси наукового знання, - так що, хай простить нас читач "за каламбур", - він буде знати досить добре, що воно, наукове знання, собою являє, вміти розуміти не поверхово, - так би мовити, "в дусі народної етимології", по асоціації з загальновживаними значеннями наведених виразів, - зміст характерних рис наукового знання. Наприклад, "відтворюваність" правильно розуміється тільки з урахуванням основоположного принципу ceteris paribus - за інших рівних умов. "Виводимість" має на увазі спільне виконання логічних перетворень і обчислень. "Доступність для узагальнень і пророцтв" означає поширення дії наукового результату на всі явища відповідної предметної області не тільки "у тимчасовому сенсі". "Верифікованість" припускає доступність наукового затвердження для спроб його спростування, нехай і при надії на його підкріплення (адже якщо якесь твердження узгоджується з будь-яким результатом перевірки, то це рівносильне відсутності проверяемости). Зрозуміло, тільки за допомогою зіставлення характерних рис наукового знання з вмістом власних досліджень аспіранти та здобувачі в процесі своєї роботи з обраної теми можуть зрозуміти зміст цих рис і їх універсальну застосовність. Далі, в главі докладно розглядається взаємозв'язок філософії і історії науки з її сучасним станом. Очевидно, вивчити і знати філософію науки по-справжньому не можна без зв'язку філософських формулювань з науковим матеріалом. Майбутні фахівці в областях різних наук та інженерно-технічної творчості навчаються певною мірою умінню використовувати філософські знання для більш повного і методичного осмислення одержуваних ними результатів. Разом з цим зміцнюється їх власну гідність як фахівців і відбувається оволодіння тим, що можна назвати "продуктивним синтезом" наукового і філософського мислення. Що стосується знання власне матеріалу філософії науки, для читача стає більш видимим те обставина, що, - як і взагалі в пізнанні, - ми й тут маємо два тісно пов'язаних один з одним компоненти: емпіричний рівень, представлений історією науки, і теоретичний рівень, представлений філософією науки. Тим більше що далі у розділі розглядаються питання, що стосуються взаємозв'язку емпіричного і теоретичного рівнів самого наукового пізнання.

Основний зміст даної глави дає читачеві знання в області основних методів науки. Це дозволить йому надалі вміти орієнтуватися в безлічі різноманітних методів і опанувати, - звичайно, на певному рівні, - методологічними принципами, в тому числі і в його власній предметної області. Розгляд методів йде в певному порядку. Воно починається зі спостереження, тобто цілеспрямованого вивчення і фіксування даних про об'єкт, взятому в його природному оточенні. Потім йде розгляд експерименту, де ми маємо справу з об'єктом, що знаходиться в спеціально створених, точно фіксуються і контрольованих дослідником умовах. Далі йде розгляд моделювання, в якому, - замість об'єкта, як і раніше залишається метою нашого пізнання, - вивчається його модель, тобто інший об'єкт, природний або штучний. Особливу увагу приділяється інформаційному моделюванню, в якому моделлю є спеціально складена комп'ютерна програма. Нарешті, докладно розглядається метод формалізації, в якому ми відволікаємося і від самого об'єкта, і, в тій або ступеня, від змісту наявного знання про нього, і від змісту понять та інших форм мислення, за допомогою яких це знання виражається, а вивчення об'єкта триває допомогою вивчення форми знання про об'єкт, представленого на штучному, формалізованому мовою.

Читач, можна сподіватися, буде знати, що має місце наступність у розвитку методів наукового пізнання; вміти раціонально їх використовувати, з урахуванням переваг та обмежень кожного з них і наявних ресурсів; в певній мірі, - особливо при підкріпленні вивчення змісту методів зіставленням зі своєю науково-дослідною роботою, - придбає навички вибору того чи іншого методу. Крім того, описаний порядок подання методів підкреслює, знову-таки, взаємозв'язок історико-наукового та філософсько-наукового компонентів області, званої "філософія науки".

У главі докладно висвітлюється зв'язок якісних, порівняльних і кількісних наукових понять і розглядаються філософсько-методологічні питання проблеми вимірювання. Знання цього матеріалу дозволить читачеві поліпшити його вміння користуватися науковими поняттями, що відрізняють "мову наукової прози" від природної мови. Докладно викладаються також проблеми обґрунтування теоретичних знань і зміст та особливості процедур пояснення та передбачення. Це дозволяє читачеві краще уявляти собі і знати зміст процесу отримання наукових знань, в якому основний "логічний кістяк" утворює гіпотетико-дедуктивна схема розвитку наукового знання. Усі відзначені раніше риси наукового знання постають тут у комплексному, живому, наочному вигляді.

Завершальний параграф глави присвячений критеріям вибору теорії, які, природно, органічно пов'язані з характерними рисами наукового знання.

В цілому, на думку авторів підручника, дана глава дозволяє читачеві (в першу чергу аспіранту і здобувачу) отримати загальне знання про сучасної філософії науки, вміти, при засвоєнні цього знання, належним чином скористатися ним у своїй науковій роботі і виробити навички її філософсько-методологічного осмислення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >