ОСНОВИ АКТУАРНИХ РОЗРАХУНКІВ

У результаті вивчення глави 4 студент повинен:

  • знати основи побудови страхових тарифів; склад і структуру тарифної ставки; основні принципи розрахунку нетто-ставки і брутто-ставки;
  • вміти розраховувати показники страхової статистики; характеризувати фактори, що впливають на вартість страхової послуги; визначати доходи і витрати страховика;
  • володіти навичками розрахунку страхових тарифів по ризикових видах страхування.

Договір страхування являє собою двосторонній договір, згідно з яким страхувальник сплачує страховий внесок, а страхова компанія зобов'язується виплатити страхове відшкодування (страхову виплату) при настанні зазначених у договорі подій. Страховий внесок є вартістю страхового захисту, яку отримує страхувальник, і сплачується він на початку договору страхування, при цьому виплата страхової суми, як правило, відбувається через деякий час (якщо виплата взагалі має місце). Ситуація, коли оплата послуги здійснюється заздалегідь, до її надання, являє собою зворотний ("перевернутий") економічний цикл, і в страхуванні саме такий порядок дій має місце.

Крім цього, необхідною умовою страхування є присутність у ньому елемента випадковості. У результаті страховик у момент укладення договору страхування, як правило, не знає, чи відбудеться взагалі страховий випадок за даним договором, і якщо відбудеться страхування, то коли саме протягом дії договору та в якому розмірі настане збиток. У результаті страховик у момент укладення договору страхування не знає ні реальної "собівартості" наданої страхувальнику послуги, ні точного моменту її надання. Ступінь невизначеності дуже велика, і домогтися рівноважної ціни в межах однієї угоди неможливо. Необхідно мати сукупність договорів однакових видів страхования. У цьому випадку відбувається розподіл у часі ризиків, прийнятих страховими компаніями на страхування.

Дослідження процесу розподілу різних видів збитку протягом страхових періодів, відповідності обсягу, якості страхового захисту встановленої плати за неї і прогнозування зміни колективного ризику за сукупністю страхувальників з певною достовірністю оцінки здійснюються за допомогою актуарних розрахунків. Актуарні розрахунки дозволяють на основі реальних даних про досліджуваному процесі визначити основні закономірності та тенденції розвитку діяльності страхової компанії. Крім цього в процесі актуарних розрахунків встановлюються страхові резерви але видами страхування, сукупний резерв страхової компанії і підлягають виплаті викупні суми, а також власні витрати компанії з оплати праці співробітників, вартість консультаційно-інформаційних послуг, адміністративно-господарські витрати та інші витрати з обслуговування договорів страхування .

Сутність актуарних розрахунків

Актуарні розрахунки - система статистичних та економіко-математичних методів розрахунків тарифних ставок і визначення фінансових взаємин страховика і страхувальника. Вони дозволяють систематизувати математичні та статистичні закономірності за довгостроковими страхових операціях, вибрати і обгрунтувати найбільш ефективну схему фінансових взаємовідносин між страховиком і страхувальниками. На основі актуарних розрахунків утворюється і витрачається страховий фонд за видами довгострокового страхування життя, визначаються тарифні ставки та обсяги резервних фондів з метою забезпечення фінансової стійкості страхових операцій. Крім того, по короткостроковому страхуванню встановлюються динамічні ряди статистичних даних, і на їх базі розраховуються тарифи, страхові резерви та доходи страховика. Основні завдання актуарних розрахунків перераховані на рис. 4.1.

Основні завдання актуарних розрахунків

Мал. 4.1. Основні завдання актуарних розрахунків

На підставі актуарних розрахунків визначається частка участі кожного страхувальника в створенні страхового фонду, провадиться перерахунок страхових внесків при зміні умов договору страхування життя. На основі актуарних розрахунків визначаються розміри тарифних ставок, які за допомогою довгострокових фінансових досліджень заздалегідь занижуються на суму того доходу, який буде отриманий страховиком від використання акумульованих внесків страхувальників як інвестиції. Актуарні розрахунки класифікуються за певними ознаками (рис. 4.2).

Основні ознаки класифікації актуарних розрахунків

Мал. 4.2. Основні ознаки класифікації актуарних розрахунків

За галузями страхування актуарні розрахунки проводяться:

  • • по особистому страхуванню;
  • • по майновому страхуванню;
  • • по страхуванню відповідальності;
  • • зі страхування фінансових ризиків.

Найбільш складні і трудомісткі актуарні розрахунки в особистому страхуванні. Це пов'язано з необхідністю використання величезного масиву даних по смертності людей у різні періоди їхнього життя, факторів народжуваності, захворюваності, працездатності, виживаності і тривалості договорів страхування.

По тимчасовому ознакою актуарні розрахунки діляться на звітні та планові. Звітні - це актуарні розрахунки, які виробляються по вже зроблених операціях страховика, тобто але наявним звітним даним. Ці розрахунки орієнтовані на діяльність страховика в майбутньому періоді при проведенні даного виду страхування. У зв'язку з цим звітні актуарні розрахунки називають ще наступними. Планові актуарні розрахунки проводяться при введенні нового виду страхування, по якому відсутні будь-які достовірні спостереження ризику. У цьому випадку використовують результати актуарних розрахунків по однотипним або близьким за змістом видами страхування, які вже проводяться страховою компанією. Після закінчення певного терміну (не менше трьох років) аналізуються отримані статистичні дані по певному ризику і в планові актуарні розрахунки вносяться відповідні корективи.

За ієрархічною ознакою актуарні розрахунки можуть бути федеральними (загальними для всієї території Російської Федерації); регіональними (виробленими для окремих регіонів - область, край, місто, район); індивідуальними, виконуваними для конкретної страхової компанії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >