Організаційно-правові документи страхової компанії

Безпосередня організація страхової діяльності, формування конкретних страхових відносин у страхуванні здійснюється відповідно до розробляються і затверджуються страховою компанією організаційно правовими документами, які в обов'язковому порядку узгоджуються з ФСФР Росії (рис. 5.2).

Основні організаційно-правові документи страхової компанії

Мал. 5.2. Основні організаційно-правові документи страхової компанії

Правила страхування

Базовим організаційно-правовим документом страхової компанії є правила страхування, в яких визначаються суб'єкти та об'єкти страхування, страхові ризики, загальні умови і порядок проведення страхування, права та обов'язки сторін, прийняті обмеження для них, а також послідовність їх дій при настанні страхового випадку, способи вирішення спірних питань. Таким чином, в правилах страхування зазвичай відображаються такі основні положення.

  • 1. Види договорів страхування, що укладаються відповідно до даних правил страхування і на певній території.
  • 2. Предмети та об'єкти страхування, при цьому обумовлюється, які матеріальні, нематеріальні цінності юридичних і фізичних осіб та за якими характеристиками (параметрами, властивостями) не приймаються на страхування даною страховою компанією.
  • 3. Суб'єкти страхування (страхувальник, застрахована особа, вигодонабувач). Вказується, хто може бути страхувальником, застрахованим, вигодонабувачем і які обмеження застосовуються для страхувальника - фізичної особи. Тут же розкриваються права та обов'язки суб'єктів страхування, умови суміщення страхувальником ролі застрахованої особи або вигодонабувача, заміни останніх у чинному договорі страхування іншими особами.
  • 4. Перелік страхових ризиків, від яких проводиться страхування. Тут же наводиться перелік подій або їх наслідків, які за даними правилами страхування не відносяться до страхових випадків.
  • 5. Страхова сума. Визначається порядок встановлення страхової суми, при необхідності вказуються мінімальний і максимальний розміри страхової суми, а також умови зміни страхової суми за договором добровільного страхування в період його дії. Обмовляється можливість встановлення франшизи.
  • 6. Термін страхування. Вказується, на який термін можуть укладатися договори страхування за даними правилами страхування.
  • 7. Страхова премія і страховий тариф. Пояснюється, як визначається розмір страхової премії, зокрема вказуються: які застосовуються розроблені страховиком страхові тарифи, залежно від яких чинників вони диференціюються і яким чином це здійснюється; як коригують річна сума страхової премії, якщо термін страхування менше року; порядок сплати страхової премії; умови застосування та розміри страхових пільг постійним та іншим страхувальникам по сплаті страхової премії; зменшення страхової премії, якщо в договорі страхування передбачається франшизи.
  • 8. Порядок укладення та дії договору страхування, в даному розділі визначається з ким, на чию користь і на якій підставі можуть укладатися договори страхування; встановлюються форми страхування (індивідуальне, колективне, змішане, комбіноване); права, обов'язки та відповідальність сторін при укладенні та дії договору страхування та випадки, при яких договір страхування припиняє дію.
  • 9. Взаємовідносини сторін при настанні страхового випадку. Встановлюються права та обов'язки страхувальника і страховика при настанні страхового випадку. Визначається перелік документів, які повинен пред'явити страхувальник, застрахований або вигодонабувач для отримання страхового відшкодування або страхового забезпечення. Встановлюються терміни для складання страхового акта, строки та розміри страхових виплат з урахуванням франшизи та рівня страхового покриття. Визначаються випадки, при яких страхова компанія має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, страхового забезпечення.
  • 10. Порядок розгляду спірних питань. У першу чергу тут обмовляється порядок досудового врегулювання спірних питань, у разі неможливості врегулювання спору, таким чином, передбачається його дозвіл судом.

Цивільним кодексом України встановлено, що: умови, що містяться в правилах страхування і не включені в договір страхування (страховий поліс), обов'язкові для страхувальника (вигодонабувача), якщо в договорі (страховому полісі) прямо вказується на застосування таких правил і самі правила викладені в одному документі з договором (страховим полісом), або на його зворотному боці, чи долучені до нього. В останньому випадку вручення страхувальнику правил страхування має бути посвідчений записом в договорі страхування (полісі).

Якщо правила страхування нс викладаються в договорі страхування (на обороті поліса), а в договорі (полісі) відсутній запис про вручення правил страхувальникові, то відповідно до ст. 943 ГК РФ це може розцінюватися як необов'язковість виконання страхувальником (вигодонабувачем) встановлених правилами обов'язків.

Багато страхові компанії не видають страхувальнику на руки правила страхування, обмежуючись тим, що страхувальник знайомиться з їх текстом перед укладанням договору страхування, про що іноді робиться відмітка в договорі ("з правилами ... ознайомлений"). У даній ситуації ри новому страховому випадку страхувальникові часто буває складно виконати свої обов'язки, так як він не пам'ятає точно умови правил страхування: протягом якого терміну слід спрямовувати повідомлення про страхову подію, які дії можна доручити страхової компанії і т.п. Певні складнощі можуть виникнути, коли страхувальнику необхідно оскаржити відмову страхової компанії виплатити страхове відшкодування. Тому при укладанні договору страхування страхувальник має право вимагати, щоб йому видали правила страхування.

У страховій компанії повинен зберігатися контрольний примірник всіх правил страхування з відміткою Федеральної служби з страхового нагляду, що свідчить про виданої ліцензії-дозволі на право працювати саме на умовах цих правил страхування. Спеціальний дозвіл видається ФСФР Росії і на зміни правил страхування, що стосуються істотних умов страхування, зокрема об'єктів страхування і обсягу зобов'язань страховика.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >