Організаційна структура страхової компанії

Розподіл функцій і завдань між окремими працівниками страхової компанії та визначення способів взаємозв'язку між ними є однією з головних завдань керівництва компанії, що визначають успішність її діяльності в цілому. Схема такого розподілу відбивається в структурі організаційної побудови страхової компанії. Структура організації страхової компанії характеризує її внутрішню будову і являє собою сукупність взаємопов'язаних ланок, що виконують закріплені за ними функції. Складність організаційної структури управління страхової компанії залежить від кількості залучених в ніс людей, чим більше ця кількість, тим складнішою буде організаційна структура і навпаки.

Таким чином, організаційна структура страхової організації - це формальні правила, розроблені її менеджерами для поділу праці та розподілу посадових обов'язків серед працівників, визначення норми управління і ліній супідрядності, а також для координації завдань організації. Організаційна структура важлива тому, що дозволяє працівникам усвідомити своє місце в організації, завдяки чому вони можуть працювати разом для досягнення цілей компанії і отримувати задоволення від свого внеску в її діяльність.

Завдання організації страхової діяльності полягає в тому, щоб за допомогою поділу праці, створення організаційних структур (відділів, управлінь, департаментів, філій, представництв і т.д.) сприяти реалізації цілей функціонування страхової компанії. З іншого боку, завдання організації страхової діяльності полягає в тому, щоб налагодити роботу організаційних структур страхової компанії у відповідності з поставленими цілями і координувати цю роботу. Тому важливим стає також організація інформаційного забезпечення, розробка правил і процедур здійснення конкретних видів страхової діяльності. Таким чином, функції організації страхової діяльності полягають у тому, щоб забезпечити ефективну роботу страхової компанії за допомогою створення раціональної організаційної структури та налагодження її скоординованої роботи. Загальні вимоги до структури страхової компанії наведено на рис. 5.4.

Основні вимоги до організаційної структури страхової компанії

Мал. 5.4. Основні вимоги до організаційної структури страхової компанії

Оптимальність полягає в тому, що організаційна структура управління страховою компанією не повинна містити занадто великого числа ланок як по вертикалі, так і по горизонталі. Чим більше структурних ланок включає страхова компанія, тим важче координувати їх діяльність в цілому. З іншого боку, коли структурних ланок мало, то на кожну ланку падає дуже велике навантаження, що знижує ефективність їх роботи.

Оперативність передбачає створення такої організаційної структури управління страхової компанії, яка б дозволяла конкретним виконавцям чітко і швидко виконувати всі розпорядження з боку керівників.

Економічність передбачає повну окупність витрат на утримання апарату управління страхової компанії.

Надійність припускає, що створена структура управління страховою компанією функціонує без збоїв чітко і скоординовано.

Загальні принципи формування організаційної системи (структури) управління страховою організацією передбачають створення центрів управління за двома основними ознаками - ієрархічним і функціональному.

Ієрархічна побудова центрів управління страховою організацією (вертикальна структура) передбачає виділення різних рівнів управління. Найбільш поширеними в даний час є дво- або трирівневі структури управління, де перший рівень представлений апаратом управління страховою організацією в цілому, а наступні - службами управління окремих її структурних одиниць і підрозділів.

Функціональне побудова центрів управління страховою компанією (горизонтальна структура) засновано на їх поділі за функціями управління або видами діяльності. У рамках цієї системи носій функцій, тобто співробітник, отримує вказівки не від одного, а від ряду вищестоящих співробітників і одночасно він інформує про свою діяльність не однієї людини, а певне число співробітників, які працюють в тій же області. Але в рамках дисциплінарної відповідальності він підпорядковується лише одному начальнику.

Потребам теперішнього часу в найбільшій мірі відповідає функціональна система, оскільки організації потребують системах координації та ділового спілкування між працівниками різних відділів на різних рівнях. Функціональна структура координує діяльність страхової організації, полегшуючи спілкування та обмін інформацією між відділами, виключаючи необхідність рухатися вгору і вниз уздовж вертикальної лінії співпідпорядкованості.

Без такої структури кожна проблема, кожне рішення і кожна одиниця інформації мали б подорожувати по щаблях вертикальної ієрархії, майже повністю ізолюючи один відділ від іншого і паралізуючи діяльність компанії. Функціональна система більш гнучка, і більшість страхових компаній віддає перевагу саме їй.

Тим часом на вибір тієї чи іншої організаційної структури управління страхової компанії впливають певні фактори (рис. 5.5).

Основні фактори, що впливають на вибір організаційної структури страхової компанії

Мал. 5.5. Основні фактори, що впливають на вибір організаційної структури страхової компанії

Діюча організаційна структура закріплюється і затверджується у відповідній регламентуючої документації страхової компанії, до якої, як правило, відносяться "Положення про структурний підрозділ страхової компанії" (управлінні, департаменті, відділі, центрі відповідальності, секретаріаті і т.д.); посадові інструкції; штатний розклад.

Положення про структурний підрозділ страхової компанії відноситься до числа внутрішніх нормативних документів страховика, в якому регламентується діяльність конкретного структурного підрозділу. У даному документі розкривається призначення і місце структурного підрозділу в страховій компанії; наводиться склад структурних елементів; вказуються реалізовані функції і завдання, права і відповідальність, порядок взаємодії з іншими структурними підрозділами страхової компанії. Положення про структурний підрозділ затверджується генеральним директором страхової компанії і включає ряд розділів.

1. Загальні положення, де вказується призначення підрозділу страхової компанії, нормативні документи, що регламентують його діяльність, підпорядкованість.

Визначаються також основні напрямки діяльності, порядок реорганізації та ліквідації структурного підрозділу, чисельність штатних одиниць, характер взаємодії з іншими структурними підрозділами страхової компанії.

  • 2. Функції та завдання підрозділу. Розділ містить повний перелік функцій і завдань, реалізованих даним структурним підрозділом страхової компанії.
  • 3. Організаційна структура підрозділу. Даний розділ повинен містити найменування посад, що входять до складу даного структурного підрозділу, а також схему підпорядкованості штатних одиниць цього підрозділу.
  • 4. Характер взаємозв'язків. У розділі міститься опис зовнішніх і внутрішніх зв'язків структурного підрозділу страхової компанії. Вказується також характер взаємодії цього підрозділу з іншими структурними підрозділами страхової компанії в процесі вирішення завдань страхової діяльності. Одночасно вказуються форми надання вхідний і вихідний інформації.
  • 5. Права підрозділу. Розділ містить вичерпний перелік прав, наданих даному структурному підрозділу страхової компанії.
  • 6. Відповідальність підрозділу. У розділі вказується обсяг відповідальності структурного підрозділу, виходячи з наданих йому повноважень. Структурний підрозділ песет відповідальність за несвоєчасне і неякісне виконання встановлених функцій і завдань, недотримання (порушення) встановлених правил, процедур, вимог регламентуючої документації тощо

Посадова специфікація містить повний опис умов і зміст роботи на даній посаді в рамках організаційної структури страхової компанії і включає:

  • 1) загальну частину, в якій вказується повне найменування посади, її місце в організаційній структурі страхової компанії, сфера відповідальності, предмет праці, напрями взаємодії;
  • 2) зміст роботи, де визначаються напрями діяльності, цілі і завдання, реалізовані функції, стосовно до даної посади. Наводяться посилання на документацію, що регламентує виконання робіт;
  • 3) кваліфікаційні вимоги, якими визначаються освіта, рівень знань, практичний досвід і спеціалізація, пов'язана з даною посадою;
  • 4) організацію праці, тобто графік роботи на даній посаді, а також режим праці та відпочинку;
  • 5) специфічні вимоги, в яких перераховуються особливі вимоги, пропоновані до страхового працівникові на даній посаді.

Посадова інструкція регламентує призначення і місце конкретної посади в організаційній структурі страхової компанії, а також містить вимоги до страхового працівника, що займає дану посаду. Вказуються права та обов'язки страхового працівника на даній посаді.

Штатний розклад - документ, що визначає склад структурних підрозділів страхової компанії, який містить перелік посад і кількість штатних одиниць, а також розміри посадових окладів. Штатний розклад затверджується генеральним директором страхової компанії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >