Поняття страхового маркетингу і його основні елементи

Ключову роль у системі управління, організації, планування та контролінгу в системі діяльності страхової компанії відіграє маркетинг, який виступає в якості ефективного інструменту для розробки та прийняття підприємницьких рішень. Страхова справа як вид підприємницької діяльності не становить винятку. У системі страхування маркетинг виступає як функція по інтеграції зусиль всіх її ланок, спрямованих на досягнення поставлених цілей.

Маркетинг - це одночасно філософія страхового бізнесу і активний процес, спрямований на задоволення потреб кінцевого споживача (страхувальника) в умовах конкуренції. Маркетинг у страховій діяльності включає кілька напрямків (рис. 5.6).

У розглянутому контексті маркетингова діяльність страховика являє собою творчу, безперервну і нерідко агресивну діяльність по формуванню, задоволенню і зміни попиту кінцевих споживачів (страхувальників) на свої товари і послуги.

Основні напрямки використання маркетингу в страховій діяльності

Мал. 5.6. Основні напрямки використання маркетингу в страховій діяльності

Цілі маркетингової діяльності страховика тісно пов'язані з цілями діяльності самої страхової організації і сприяють досягненню останніх. Цілі діяльності страхової організації та її керівництва складаються, передусім, у формуванні та розширенні клієнтської бази шляхом завоювання ринку (збільшення частки ринку), у забезпеченні фінансової стійкості і надійності страхової компанії і, в кінцевому підсумку, в отриманні та збільшенні її прибутку.

Тому використання концепції маркетингу і її практична реалізація в діяльності страховика мають велике значення у зв'язку зі зростаючою конкуренцією на ринку фінансових послуг та постійно змінюються відносинами між страховиками і страхувальниками.

Важливу роль в організації діяльності страховика грає грамотне обгрунтування і правильний вибір даної концепції. Для її реалізації здійснюється функція маркетингу, яка виконується поряд з іншими функціями фірми. Головна відмінність функції маркетингу полягає в тому, що вона націлена на організацію та здійснення процесу обміну між фірмою та її споживачами, клієнтами. Функція маркетингу, або система маркетингу страхової організації, включає в себе ряд елементів (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Система маркетингу страхової організації і се основні елементи

Основні елементи системи маркетингу

Зміст

Маркетингові дослідження

Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності страхової організації, ринку страховиків і страхових послуг; дослідження продажів, потреб споживачів та аналіз купівельних переваг; вивчення діяльності конкурентів, операцій маркетингу; збір, аналіз і обробка інформації; прогнозування попиту та обсягів продажів і ін.

Вибір асортименту страхових послуг і планування асортиментної політики

Формування та розробка асортименту послуг; визначення якісного наповнення кожного виду і форми страхування; поліпшення якісних характеристик надаваних страхових послуг; розробка комплексних страхових продуктів з нестандартним страховим покриттям та ін.

Збут і реалізація страхових послуг

Формування збутової політики страхової організації; вибір каналів збуту; аналіз діяльності посередників; оптимізація філіальної мережі страховика; вдосконалення персонального обслуговування клієнтів; аналіз збуту і контроль потоків у системі розподілу; планування реалізації страхових послуг за обсягами та асортиментом (видами); вдосконалення методів розподілу страхових послуг та ін.

Просування страхових послуг

Розробка політики страхової компанії в області реклами і стимулювання збуту; обгрунтування ефективних інструментів стимулювання збуту; організація стимулювання спожи вачів, посередників, працівників страхової організації; організація і планування рекламної діяльності страхової компанії; організація зв'язків з громадськістю та ін.

Ціноутворення на страхові послуги

Розробка стратегії і тактики ціноутворення на страхові послуги; аналіз факторів, що впливають на формування цін (страхових тарифів); аналіз цін конкурентів, чутливості споживача до рівня цін (еластичності попиту), співвідношення "ціна-якість"; розробка основних положень механізму зміни поточних цін; формування системи знижок і цін на нові страхові послуги та ін.

Управління маркетингом в страховій організації

Організація управління маркетингом страховика; структура управління служби маркетингу страховика; оцінка ефективності діяльності служби маркетингу; контролінг

Як видно з табл. 5.1, кожен з перерахованих елементів включає самостійний комплекс заходів, здійснення яких формує відповідну політику страховика у сфері маркетингу (рис. 5.7).

Філософія (концепція) маркетингу вимагає, щоб підприємницька діяльність, бізнес концентрувалися навколо споживача, тобто останній повинен бути основним об'єктом уваги в маркетинговій діяльності страхової організації і при формуванні маркетингової політики.

Товарна політика страховика включає всі заходи, пов'язані зі страховим продуктом і сприяючі найбільш повного його визнанням у споживачів. Такими заходами можуть бути якість надаваних послуг, комплексний характер обслуговування страховиком, диверсифікація його діяльності, розробка нових видів страхових послуг і т.п.

Можливі політики страховика в маркетингу

Мал. 5.7. Можливі політики страховика в маркетингу

Договірна політика передбачає проведення заходів, завдяки яким здійснюється узгодження умов договорів страхування. До таких заходів можна віднести політику управління ризиками, цінову (тарифну) політику, формування умов договорів страхування, кредитно-інвестиційну політику і т.п.

Розподільна політика здійснюється з метою своєчасної доставки страхового продукту до одержувача за допомогою використання різних каналів їх розповсюдження. Вона здійснюється за допомогою таких заходів, як аналіз і обгрунтування каналів збуту страхових продуктів, політика засобів збуту, політика місцезнаходження споживачів, політика управління філіальною мережею страховика, організація і планування сервісу й т.п.

Комунікативна політика спрямована на здійснення взаємодії страховика з усіма суб'єктами ринку і забезпечення на цій основі ефективної діяльності щодо формування попиту і просуванню на ринок страхових продуктів з метою задоволення потреб страхувальників та отримання на цій основі прибутку. Здійснюється комунікативна політика страховика за допомогою таких заходів, як організація та планування взаємодії страховика з партнерами, конкурентами, споживачами і т.п., реклама страхових продуктів, стимулювання збуту, організація особистих продажів, зв'язки з громадськістю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >