Підприємницьке середовище функціонування страхових організацій

Будь-яка підприємницька діяльність, у тому числі і страхова, може розвиватися за наявності в країні певних зовнішніх і внутрішніх факторів (умов), у своїй сукупності забезпечують сприятливі можливості для розвитку підприємництва. Інакше кажучи, повинна бути сформована певна підприємницька середу.

В економічній літературі під підприємницьким середовищем розуміється склалася в країні соціально-економічна, політична, правова ситуація, що забезпечує економічну свободу дієздатним громадянам або їх об'єднанням для заняття підприємницькою діяльністю.

Оскільки страховий ринок являє собою частину загальної ринкової системи (середовища), то з економічної точки зору його можна представити як особливу соціально-економічне середовище або певне середовище економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується попит і пропозиція на неї.

Поняття підприємницького середовища стосовно до страхового ринку (оскільки підприємці не існують поза ринку) при всій, здавалося б, ідентичності понять "середовище" і "система" дозволяє глибше усвідомити не тільки сутність страхового ринку та страхового підприємництва, а й поглянути на них трохи з іншої сторони, а саме: з точки зору впливу на цю систему (системи) зовнішніх і внутрішніх факторів.

Таким чином, підприємницька середу страхування - це сукупність певних зовнішніх і внутрішніх факторів (умов), в рамках якої здійснюється діяльність страхових організацій (компаній) (рис. 5.8).

Будь-яка страхова компанія завжди функціонує в певних умовах, від яких залежать як стоять перед страховою компанією мети, так і способи їх досягнення, саме ці умови і є зовнішнім середовищем.

Зовнішня Середа страхування - це сукупність зовнішніх факторів і умов, прямо або побічно впливають на результати діяльності страхової компанії.

Підприємницьке середовище функціонування страхових організацій

Мал. 5.8. Підприємницька середу функціонування страхових організацій

Зовнішня Середа страхової компанії характеризується рядом властивостей, таких як:

 • • невизначеність, яка проявляється у ймовірності виникнення нових непередбачуваних факторів або подій;
 • • складність, яка полягає в тому, що зовнішнє середовище включає в себе сукупність факторів, одночасно впливають на результати діяльності страхової компанії;
 • • рухливість, яка вказує на те, що фактори зовнішнього середовища досить динамічні;
 • • взаємозалежність факторів, яка вказує на те, що всі фактори зовнішнього середовища страхової компанії взаємозалежні, а окремі з них і взаємозумовлені.

Зовнішнє середовище в значній мірі визначає як тактичну, так і стратегічну діяльність страхових організацій. Зовнішня Середа страхових компаній формується політичними та економічними умовами, що діють у галузі страхування та підприємницької діяльності законодавством, рівнем розвитку техніки і технології, споживчими перевагами і страховими інтересами та іншими факторами. По суті, це складна система зовнішнього регулювання підприємницької діяльності у сфері страхування, вона носить об'єктивний характер, оскільки страхові організації не можуть впливати на фактори зовнішнього середовища, вони можуть тільки враховувати їх можливий вплив на результати своєї діяльності (наприклад, федеральні закони, переваги споживачів , природні чинники та ін.).

До факторів зовнішнього середовища страхової організації відносяться наступні.

Економічні умови в країні та регіоні діяльності страховика, що характеризуються формуванням умов становлення конкурентного ринку страхування. Стабільність чи нестабільність економічної ситуації безпосередньо впливає на результати діяльності страхової компанії. В умовах стабільної економіки керівництвом страхової компанії можуть прийматися довгострокові рішення, що стосуються розвитку страхової діяльності. В умовах нестабільної економіки керівництву страхової організації доводиться більшою мірою орієнтуватися на вирішення поточних завдань.

У широкому сенсі економічні умови - це стан фінансової системи держави, інфляційні процеси, система оподаткування, яка функціонує в країні діяльності, і т.п. Відповідно на ефективність діяльності страхової компанії впливають такі економічні інструменти, як рівень ставки рефінансування, рівень інфляції, число податків і розміри податкових ставок, рівень платоспроможності (ліквідності) партнерів, рівень цін на певні види ресурсів, тенденції споживання страхових послуг і еластичність попиту та ін .

Політичні умови є тим фактором, який практично не піддається впливу на рівні страхової організації і є значним джерелом ризиків у діяльності будь-якої страхової компанії, що здійснює свою діяльність в Росії. Для ділової активності всіх підприємницьких організ а ций, включаючи страховиків, в даний час істотними є такі фактори, як стабільність політичної влади на федеральному і регіональному рівнях і пов'язана з нею можливість кардинального перегляду сформованих відносин власності.

Серйозні порушення нормальної діяльності страхової організації можуть бути обумовлені виникненням локальних етнополітичних конфліктів, протиріччями в розмежуванні економічних прав, компетенцій і відповідальності між федеральними та регіональними властями, а також сепаратистськими настроями в колишніх російських автономій і в деяких регіонах Росії. Таким чином, для ефективної страхової діяльності необхідна стабільність політичної системи в країні, що забезпечує захист вітчизняних та іноземних страхових компаній.

Державне регулювання та підтримка підприємництва впливає на комерційну діяльність страховиків. Посилення регулюючої ролі держави в страховій діяльності знаходить вираження в прямій участі держави у його становленні, у законодавчому забезпеченні та у здійсненні державного нагляду за страховою діяльністю, у захисті добросовісної конкуренції на страховому ринку.

На жаль, на сьогодні не завершено формування законодавчого забезпечення страхової діяльності: не розвинена система взаємного страхування, потрібно вдосконалення здійснення державного нагляду за страховою діяльністю, удосконалення законодавства про податки і збори та ін., Що багато в чому гальмує розвиток ринку страхових послуг.

За при цьому слід зазначити, що державне регулювання страхової діяльності має доповнювати (не замінювати) ринковий механізм функціонування і розвитку страхування.

Страхові організації у своїй діяльності повинні враховувати вплив на її результативність соціально- культурних факторів. Це відноситься до необхідності дослідження страховими організаціями структури населення, його релігійних уподобань, культурних традицій, національних особливостей, розвиненості ринкового менталітету, соціального статусу і т.п. При просуванні окремих видів страхування необхідно враховувати етичні особливості, характерні для певного суспільства, наприклад в мусульманській культурі негативно сприймаються всі види страхування від нещасного випадку.

У ставленні до корпоративним клієнтам важливо вивчати особливості їх географічного розташування, характер бізнесу, рівень внутрішньокорпоративної культури, страхової культури керівництва корпорацій і т.п.

Демографічні чинники, які включають життєвий рівень населення, купівельну спроможність потенційних страхувальників, демографічні процеси, що відбуваються в суспільстві, також впливають на діяльність страхової організації. Дані фактори в першу чергу необхідно враховувати при розробці нових видів, а також при розвитку існуючих видів особистого страхування.

Результати науково-технічного прогресу в базових галузях економіки, ступінь розвитку нових технологій і рівень їх розробленості також повинні враховуватися страховими організаціями у своїй діяльності. У цьому зв'язку оснащення комп'ютерною технікою, телефаксами, каналами електрозв'язку, сучасним програмним забезпеченням, вдосконалення бізнес-процесів і клієнтських технологій є важливим фактором успіху страховиків на ринку і реакцією на неухильний розвиток науково- технічного прогресу.

Крім цього, розвиток техніки і технології призводить до появи нових ризиків, з якими стикаються потенційні страхувальники, тому завдання страховика полягає в тому, що б своєчасно оцінити потребу фізичних та юридичних осіб у страховому захисті від нових ризиків і надати їм цю послугу.

До некерованому з боку страхової компанії фактору зовнішнього середовища відноситься і кон'юнктура світового ринку. Даний фактор також впливає па діяльність страхових компаній шляхом впливу на розвиток ринку страхування в Російській Федерації в цілому. В умовах конкурентної боротьби з іноземними страховими компаніями національні страховики змушені відстежувати основні тенденції світового ринку страхування і враховувати їх у своїй діяльності.

Значний вплив на результативність діяльності страхових компаній надає і інституційне середовище або інфраструктура страхового ринку. Дана середу включає в себе підприємства та організації, що сприяють здійсненню страхової діяльності. Інфраструктура страхового ринку включає:

 • • комерційні банки, що надають послуги страховим компаніям з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку;
 • • страхових посередників, що забезпечують безпосередній зв'язок між страховими компаніями і страхувальниками;
 • • партнерів по страхової діяльності, які на договірних умовах реалізують частина технологічного процесу страхування (страхові актуарії, страхові комісари, перестрахувальні компанії);
 • • вищі навчальні заклади, що надають послуги з підготовки та перепідготовки фахівців для страхових компаній;
 • • організації, що надають послуги зв'язку;
 • • транспортні компанії та інші організації.

Безпосередній вплив зовнішнього середовища на діяльність страхової компанії здійснюється через суб'єктів зовнішнього середовища страхування, якими є державні органи, що здійснюють контроль за страховою діяльністю (ФСФР Росії, Банк Росії), а також фізичні та юридичні особи, що виступають як споживачі страхових послуг і надають безпосередній вплив на результати роботи страхових організацій. Основними суб'єктами зовнішнього середовища страхової компанії є:

 • • потенційні страхувальники, зацікавлені в укладанні договорів страхування;
 • • страхові компанії - конкуренти, що функціонують на страховому ринку.

Безумовно, центральне місце в системі зовнішньої підприємницького середовища страхування при надолужити потенційному споживачеві (страхувальникові) - фірмам, окремим фізичним особам або їх групах, готовим придбати страхову послугу. Страхова фірма може і повинна вивчати поведінку споживачів, його потреби і переваги, аналізувати причини відхилень у його ставленні до послуг тієї чи іншої страхової фірми і своєчасно розробляти заходи щодо коригування своєї діяльності з метою збереження ефективних комунікацій зі споживачем.

Перш за все, звертає на себе увагу той факт, що російські громадяни в сучасних умовах досить часто залишаються потенційними, а не реальними страхувальниками. Звичайно, на такий стан справ впливає низька платоспроможність населення. Однак це далеко не головний чинник, оскільки в 80-90-х рр. XX ст. грошові доходи населення, особливо сільських жителів, були невеликі, але страхування будівель та іншого майна розвивалося досить активно.

Отже, причина полягає не тільки в рівні доходів населення. Безсумнівно, ринкова економіка неминуче веде до диференціації стану та інтересів різних груп суспільства. І в цих умовах з боку страховиків потрібні як універсальні, так і диференційовані умови страхування, що враховують інтереси різних груп населення: за віковою ознакою; за сімейним станом; за соціальним статусом; за рівнем доходів; по категоріях житла, в якому проживають (муніципальні будинки, особисті котеджі та ін.). Є і ще одна причина, на яку постійно вказують страховики, - низький рівень страхової культури населення.

Що ж до страхування великого бізнесу, то коло страховиків, що працюють з найбільшими російськими компаніями, дуже широкий. Великі компанії розподіляють ризики між різними страховими фірмами. Все більш поширеним стає вибір страховиків за результатами тендерів. Таким чином, великий бізнес також потребує якісної страхової захисту, як неминуче підвищує вимоги до страховиків в частині рівня і якості надаваних послуг, кількості страхових програм, рівня організації роботи з клієнтами (клієнтських технологій).

Страхові компанії - конкуренти також відносяться до числа зовнішніх факторів в середовищі страхування. Конкуренти своїми діями на ринку страхування при виборі посередників, споживачів, клієнтських технологій, стратегій ціноутворення (встановлення страхових тарифів) впливають на результати діяльності інших страхових компаній, а також на їх переваги в конкурентній боротьбі.

У сучасних умовах страхові компанії відчувають жорстку конкуренцію в боротьбі за страховий ринок як з боку страховиків, так і з боку фінансово-кредитних інститутів, що здійснюють страхування в якості додаткових послуг своїм клієнтам. Якщо говорити про лідерів страхового ринку, то на сьогодні співвідношення "ціна-якість" у них приблизно однакове.

Великі підприємницькі організації в сучасних умовах господарювання вибирають, як правило, не окремі види страхування, а комплексні продукти, що дозволяють покривати практично всі підприємницькі ризики, що виникають у процесі здійснення діяльності даними організаціями. Тому на перший план у конкурентній боротьбі, як уже зазначено раніше, висувається необхідність розробки та надання існуючим та потенційним страхувальникам комплексних страхових послуг.

Все більшу роль у конкурентній боротьбі за клієнта грає і ділова репутація страхової компанії, наявність у неї розвиненою філіальною мережі та ін.

Слід зазначити, що всі розглянуті фактори зовнішнього середовища страхової компанії динамічні і тому повинні завжди перебувати у сфері її пильної уваги. Страхової компанії необхідно безперервно відстежувати можливі зміни зовнішнього середовища, для того щоб своєчасно враховувати ці зміни в процесі здійснення страхової діяльності.

Функціонування страхової компанії визначається не тільки станом її зовнішнього середовища, не менш важливим видається й стан внутрішнього середовища страхової організації.

Внутрішня підприємницька середу страхування являє собою сукупність внутрішніх умов функціонування страхових підприємницьких організацій. Умовною межею внутрішнього середовища є дія контрольованих факторів, тобто факторів, вплив яких на діяльність страхової компанії є повністю керованим з боку страховика.

Страховий менеджмент розглядає внутрішнє середовище як сукупність елементів страхової компанії, що визначають її сильні і слабкі сторони, а також ринкові можливості та обмеження.

Як видно з рис. 5.8, до внутрішньої середовищі функціонування страхових організацій відносяться менеджмент; персонал страхової компанії; страховий продукт; ціноутворення; маркетинг; організаційно-правові аспекти діяльності страховика; фінансова стійкість і платоспроможність страховика; прибуток страховика; філософія і внутрішня культура.

Менеджмент страхової компанії є одним з важливих внутрішніх факторів, що впливають на результативність діяльності компанії. Для страховика важливо правильно і оптимально ефективно налагодити організацію систем і процесів в рамках окремих функцій страхового менеджменту. Необхідно домогтися ефективного функціонування апарату управління страховика. Керівництву компанії необхідно забезпечити координацію дій окремих працівників у реалізації спільних цілей і стратегії розвитку страхування, для чого необхідно провести чіткий розподіл функцій і завдань між окремими працівниками та визначити способи взаємозв'язку між ними. Все це знаходить своє відображення у структурі організаційної побудови страхової компанії. Структура організації страхової компанії характеризує її внутрішню будову і являє собою сукупність взаємопов'язаних відділів, які виконують закріплені за ними функції.

Персонал страхової компанії являє собою основну складову її діяльності. Індивідуальні особливості персоналу страхової компанії (особистісні характеристики, соціально-психологічні установки) його кваліфікація і мотивація - це саме ті фактори, які визначають поведінку працівників в організації, а отже, і результати діяльності страхової компанії.

Одним з основних керованих страховиком факторів внутрішнього середовища є страховий продукт і пов'язані з ним умови конкретних видів страхування, рівень якості страхових послуг, ступінь їх диверсифікації і т.п. У сучасних умовах на перший план виходять комплексні страхові продукти, пропозиція найповніших послуг, нестандартного страхового покриття.

Важливою складовою внутрішнього середовища страхової компанії є ціноутворення (система тарифів) на страхові продукти. Рішення, що стосуються тарифів на страхові послуги, включають визначення загального їх рівня, діапазону коливань, взаємозв'язку ціни і якості послуг, ступеня важливості цінового чинника для страховика, реакції на тарифну політику конкурентів і т.п. Фактори, що впливають на ціну страхової послуги та порядок визначення страхового тарифу, будуть розглянуті в наступних розділах навчального посібника.

Маркетинг включає систему організації продажів страхового продукту (страхових полісів), формування попиту на страхові послуги і розробку заходів, спрямованих на просування страхових послуг. При організації системи продажів страхових послуг страхова компанія приймає рішення, яким чином вести продаж послуг: за допомогою посередників - страхових брокерів або страхових агентів або продавати безпосередньо споживачам, максимально використовуючи власну інфраструктуру у вигляді агентств, філій, представництв. Тут слід зауважити, що в останні роки виникли нові способи продажів страхових продуктів, до яких відносяться банківський канал, метод прямих продажів по телефону і через Інтернет. По телефону і через банківський канал продаються тільки відносно прості страхові продукти. Мережу Інтернету приваблива для просування масових видів страхування, зокрема страхових продуктів в області особистого страхування, майна фізичних осіб і т.п.

Формування попиту на страхові послуги пов'язано з вивченням самого споживача, моделі його купівельної поведінки і факторів, що визначають попит на страхові продукти.

Якщо говорити про додаткові можливості (резервах) формування платоспроможного попиту на страхові послуги, то до таких слід віднести на сьогодні страхування життя, пенсійне страхування, комплексне страхування банків та ін. Для зазначених видів страхових продуктів характерно не тільки відсутність попиту, але і обмеженість пропозиції щодо ним. Причиною ж, приміром, низького попиту споживачів на "складні" страхові продукти є як відсутність судових прецедентів і нерозвиненість судово-правових норм, так і проблема конфіденційності банківської інформації.

Просування страхового продукту здійснюється за допомогою реклами, відповідно, необхідно правильно визначити і вибрати види реклами, використовуваної в страховій діяльності, а також правильно визначити і вибрати засоби масової інформації та інші носії реклами для тієї цільової аудиторії, на яку розрахована рекламна компанія страхової організації.

Особливе значення має такий фактор внутрішнього середовища страховика, як фінансова стійкість і платоспроможність, що в значній мірі визначає положення страхової фірми на ринку і ступінь довіри до неї споживачів, фінансових інститутів. Під фінансовою стійкістю страхової компанії розуміється постійне збалансування або перевищення доходів над витратами за страховому фонду, формованому із страхових внесків страхувальників. Відповідно до законодавства РФ основою фінансової стійкості страхової організації є наявність у неї сплаченого статутного капіталу, страхових резервів і розвиненої системи перестрахування.

Фінансові результати діяльності страхової компанії дозволяють оцінити вартісні показники підсумків діяльності страховика, які визначаються за страхової компанії в цілому, а також по окремих галузях і видах страхування. До основних показників відносяться:

 • • сума страхових внесків;
 • • сума страхових виплат;
 • • прибуток страховика.

Виділяють так звану нормативну прибуток, яка закладається в ціну страхової послуги при розрахунку тарифу (вона являє собою елемент навантаження до нетто- ставці тарифу) і загальну фактичну прибуток, який являє собою різницю доходів за звітний період і понесених витрат страхової компанії.

Розбіжність між значеннями нормативного прибутку і прибутку фактичної пояснюється впливом безлічі факторів і, в першу чергу, ймовірнісної природою страхових виплат, пов'язаних з настанням страхових випадків.

Разом з тим при аналізі фінансово-господарської діяльності страхової організації особливо виділяється прибуток від інвестиційної діяльності, оскільки вона служить страховику в якості фінансового джерела збільшення власного капіталу, розвитку страхової справи.

Взагалі прибуток та інші показники, що характеризують фінансові результати діяльності страхових фірм, мають особливе значення в системі керованих змінних внутрішнього середовища останніх, оскільки являють собою вихідну інформацію для менеджменту з метою виявлення "вузьких місць" страхового бізнесу та визначення основних напрямків підвищення його ефективності.

Філософія і внутрішня культура є ідеологічною базою функціонування страхової компанії. Сюди включаються система цінностей і пріоритетів, якими керується персонал страхової компанії при прийнятті рішень у процесі своєї діяльності, психологічний настрій в компанії, а також модель організаційної поведінки як усередині страхової компанії (кадрова політика), так і поза компанією (відношення до страхувальників, партнерам по страхової діяльності). Саме даний фактор внутрішнього середовища формує імідж страхової компанії і безпосередньо впливає на її конкурентоспроможність на страховому ринку.

Перелічені та розглянуті фактори внутрішнього середовища страхової компанії знаходяться в тісному взаємозв'язку, оскільки зміна однієї з них призводить до зміни змісту інших факторів, і, відповідно, в цілому до зміни внутрішнього середовища страхової компанії.

Слід ще раз підкреслити, що як зовнішні, так і внутрішні чинники підприємницького середовища роблять безпосередній вплив на результати діяльності страхової компанії і повинні аналізуватися і враховуватися в процесі здійснення страхової діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >