Страхування на випадок втрати доходу (страхування від перерв у виробництві)

Страхування від перерв у виробництві зазвичай використовується як доповнення до страхування майна підприємства, оскільки перерва у виробництві, як правило, викликається його загибеллю або пошкодженням. Відповідно склад і перелік страхових подій, на випадок яких проводиться страхування, можуть бути однаковими. Одночасне укладання договорів страхування майна та страхування від простою виправдано економічними інтересами підприємства. Для страхових організацій наявність обох договорів дозволяє більш обгрунтовано і з меншими витратами визначати збитки при настанні страхового випадку.

Суттєвою особливістю страхування від простою виробництва є те, що розмір збитку при настанні страхового випадку залежить від терміну перерви у виробництві. Тому досить важливо визначити тривалість відповідальності страховика, тобто період, протягом якого він зобов'язаний відшкодувати збитки від простою. Найбільш часто зустрічається у світовій практиці термін такої відповідальності - до одного року.

Страхова сума при даному виді страхування складається з трьох частин: неотриманого прибутку; витрат, проведених за час зупинки виробництва; додаткових витрат, проведених страхувальником з метою скорочення збитку. Оскільки перша частина є базовою, часто даний вид страхування підприємницької діяльності називається страхуванням упущеної прибутку (вигоди). Страхова сума при укладанні договору страхування базується на бухгалтерських звітних даних. Часто як страхової суми приймають показник випуску продукції за попередній рік.

Прибуток, неодержаний через зупинку виробництва, зазвичай розраховується шляхом множення обсягу неодержаної продукції за час простою на норму прибутку за одиницю продукції. При цьому об'єм не виробленої за час зупинки продукції визначається виходячи з виробничої програми на період страхування.

До витрат, виробленим за час зупинки виробництва, відносяться поточні витрати страхувальника, які він мусить здійснювати незалежно від того, триває виробничий процес або він припинений (група постійних витрат підприємства).

При даному виді страхування страховими випадками є: збиток, викликаний зупинкою виробництва через зміни первісного проекту відновлення застрахованого об'єкта; реконструкції пошкодженого об'єкта; планового ремонту застрахованого об'єкта; заборони владою проведення відновлювальних робіт; нестачі у страхувальника матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для усунення причин простою.

Розмір страхового платежу встановлюється у відсотках до вартості продукції, що випускається при функціонуванні підприємства в звичайному режимі. Ставки платежів розраховуються на річний період страхування. При встановленні періоду відповідальності за перерву у виробництві протягом шести або трьох місяців ставки платежів скорочуються відповідно більш ніж у два або чотири рази. Тому з урахуванням своїх відновних можливостей страхувальник може вибирати більший період страхової відповідальності при більш високих тарифах або менший період страхування зі значно більш низькими ставками платежів.

Страхування на випадок невиконання договору контрагентом

Цей вид страхування дозволяє страхувальнику захистити себе від неспроможності контрагентів, яка може призвести до значних збитків: поставлений страхувальником товар не оплачений або не виконані оплачені роботи. За цим видом підприємницькі організації можуть застрахувати ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення своїх зобов'язань контрагентами або зміни умов цій діяльності по не залежних від них обставин, у тому числі ризик неотримання очікуваних доходів - підприємницький ризик.

Об'єктом страхування є майнові інтереси підприємця, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності. До страхових ризиків по даному виду страхування відносяться:

  • • неоплата поставлених товарів, виконаних робіт або наданих послуг;
  • • непоставка оплачених товарів, невиконання оплачених робіт, ненадання оплачених послуг;
  • • повна або часткова втрата доходу, додаткові витрати;
  • • судові витрати;
  • • втрата або пошкодження майна (реальний збиток) внаслідок скорочення обсягу або зупинки виробництва.

Страховим ризиком є повна або часткова втрата доходу або додаткові витрати, викликані подіями:

  • • зупинка, скорочення обсягу виробництва контрагента в результаті пожежі, аварії, вибуху, стихійних лих;
  • • банкрутство контрагента, викликане обставинами непереборної сили (пожежа, стихійні лиха тощо);
  • • надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини, а також стихійні лиха під час і у місці виконання контрагентом своїх зобов'язань.

Страхова сума визначається угодою сторін. Якщо договором страхування не передбачено інше, страхова сума не повинна перевищувати дійсну вартість (страхову вартість). Такий вартістю для підприємницького ризику вважаються збитки від підприємницької діяльності, які підприємець поніс би при настанні страхового випадку. У договорі страхування може бути передбачена франшиза.

Величина страхового тарифу, як правило, залежить від виду діяльності підприємця; кваліфікації його співробітників; ділової репутації підприємця і його контрагентів; регіону; терміну співпраці з контрагентом; встановленої франшизи; розміру страхової суми.

При настанні страхового випадку конкретний розмір збитків визначається страховиком за погодженням зі страхувальником з урахуванням документів, отриманих від страхувальника, компетентних і правоохоронних органів, висновки експертів, спеціальних експертних комісій, рішень суду, арбітражного або третейського судів.

При реальному збиток в залежності від умов контракту розмір підлягає виплаті страхового відшкодування визначається у вигляді:

  • • різниці вартості оплаченого страхувальником контракту і реально поставлених йому товарів (виконаних робіт, наданих послуг і т.д.);
  • • різниці між вартістю реально поставлених страхувальником товарів (виконаних робіт, наданих послуг і т.д.) і отриманої ним оплатою (передоплатою).

При цьому з розміру страхового відшкодування віднімаються: вартість повернутих страхувальнику товарів; суми, повернені страхувальнику на увазі неможливість виконання контракту контрагентом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >