Страхування професійної відповідальності

Об'єктом страхування професійної відповідальності є майнові інтереси застрахованої особи, пов'язані з обов'язком останнього в порядку, встановленому законодавством, відшкодувати збиток, заподіяний третім особам, у зв'язку із здійсненням застрахованим професійної діяльності.

На підставі правил страхування професійної відповідальності може бути застрахована тільки відповідальність фізичної особи, що займається нотаріальною, лікарської чи іншою діяльністю на професійній основі в якості індивідуального підприємця.

Юридична особа страхувати свою професійну відповідальність не може, оскільки не володіє професією. Разом з тим відповідно до ст. 1 068 ГК РФ шкоду, заподіяну працівником юридичної особи при виконанні трудових (службових, посадових) обов'язків, відшкодовує юридична особа. Виходячи з цього юридична особа вправі застрахувати свою цивільну відповідальність перед третіми особами за шкоду, заподіяну його працівником при виконанні трудових (службових, посадових) обов'язків. Даний вид страхування відповідно до законодавства відноситься до страхування інших видів відповідальності.

Слід зазначити, що ризик відповідальності за шкоду, заподіяну при виконанні професійних обов'язків умисно, нс охоплюється умовами страхування. На відміну від інших видів страхування при страхуванні професійної відповідальності настання страхового випадку залежить не від зовнішніх чинників, а від кваліфікації особи, яка здійснює певну професійну діяльність.

При даному виді страхування факт настання страхового випадку визнається після вступу в законну силу рішення суду (загальногромадянського або арбітражного), встановлює майнову відповідальність страхувальника за завдання матеріальної шкоди клієнту і сто розмір.

Кожен вид страхування професійної відповідальності має свої особливості. Це пов'язано з тим, що для здійснення одних видів діяльності потрібна ліцензія, а при здійсненні інших не потрібно. При здійсненні окремих видів діяльності необхідно застосовувати різні стандарти і виконувати обов'язкові вимоги, встановлені законодавством. Все це враховується при укладанні договору страхування професійної відповідальності.

У разі страхування професійної відповідальності нотаріусів існують певні особливості. Об'єктом страхування в даному випадку є майнові інтереси нотаріуса, пов'язані з його обов'язком в порядку, встановленому законодавством, відшкодувати збиток, нанесений третім особам при здійсненні нотаріальної діяльності. Після сплати узгодженої страхової премії страхова компанія бере на себе зобов'язання відшкодувати страхувальникові збитки за пред'явленими претензіями, що виникли внаслідок неналежного виконання ним професійних обов'язків, яке проявилося в скоєнні які не відповідають законодавству нотаріальних дій за умови, що такого роду дії мали місце в період дії договору страхування.

Обов'язок страховика відшкодувати збитки виникає у разі заподіяння клієнтам нотаріуса збитку, що з'явився результатом недбалих дій, помилок, упущень при здійсненні нотаріусом своїх професійних обов'язків. Не відшкодовується збиток, заподіяний у результаті вчинення невідповідних чинному законодавству нотаріальних дій або невчинення необхідних нотаріальних дій за наявності умислу нотаріуса. Страховий випадок вважається наступили з моменту встановлення обов'язку страхувальника відшкодувати збиток.

Договір страхування професійної відповідальності нотаріуса вважається укладеним на користь осіб, перед якими він повинен нести відповідальність за свої дії при здійсненні професійної діяльності. Тому при укладанні договору страхування вигодонабувачі не можуть бути відомі ні страхувальнику, ні страховику, проте, навіть якщо в договорі страхування не сказано, на чию користь він укладений, або якщо договір укладено на користь самого нотаріуса, вигодонабувачем, які мають право на отримання страхової виплати, може бути тільки особа, перед яким нотаріус несе відповідальність.

Розмір страхового відшкодування встановлюється відповідно до договором страхування і залежить від величини страхової суми. При відшкодуванні шкоди одночасно кільком клієнтам нотаріуса, якщо його розмір перевищує загальний ліміт відповідальності страхової компанії, як правило, страхова виплата здійснюється кожному потерпілому пропорційно відношенню суми заподіяного збитку до загального ліміту відповідальності страховика.

В цілому розмір страхового відшкодування визначається як сума розміру самого збитку і витрат, зроблених пред'явником претензії, а також витрат, вироблених нотаріусом з письмової згоди страховика.

Договором страхування може бути передбачений розмір збитку, який підлягає відшкодуванню самим нотаріусом, - франшиза.

Страхова премія встановлюється на основі страхових тарифів і залежить від встановленої договором страхової суми, крім цього розмір страхової премії залежить від:

  • • наявності відомостей про задоволених у встановленому законом порядку претензіях у зв'язку із здійсненням нотаріусом професійних дій;
  • • видів вчинюваних нотаріальних дій.

Договір страхування укладається на основі письмової заяви нотаріуса, як правило, на строк не більше одного року. У заяві нотаріуса зазвичай вказуються такі відомості, як ім'я та адресу; професія, дата початку професійної діяльності; дата отримання ліцензії на право займатися нотаріальною практикою та ін.

Договір страхування набирає чинності з моменту надходження всієї суми страхової премії на розрахунковий рахунок страхової компанії. Дія ж його закінчується в зазначений у договорі термін або після виплати страхового відшкодування в розмірі страхової суми.

У відповідності з договором страхування страхова компанія має право у разі пред'явлення до нотаріуса претензій, що містять вимогу про відшкодування шкоди, від імені нотаріуса вступати в переговори і укладати угоди про відшкодування заподіяної шкоди, вживати заходів для з'ясування обставин і причин страхового випадку або встановлення розміру збитків, не чекаючи згоди нотаріуса, а також здійснювати ведення справ у судових органах від імені та за дорученням нотаріуса.

До страхування професійної відповідальності відноситься також і страхування професійної відповідальності лікарів. У даному виді страхування об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з відповідальністю лікаря, що виникла внаслідок невиконання або неналежного виконання професійних обов'язків щодо фізичних осіб, яким лікарем повинні були бути надані або виявлялися медичні послуги.

Страховим випадком за даним видом страхування є набрання чинності рішення суду або арбітражного суду, встановлює майнову відповідальність лікаря за перерахованими вище підставах, що тягне за собою виникнення страхового зобов'язання по страховій виплаті.

При страхуванні професійної відповідальності лікаря страховим випадком не є майнова відповідальність, що виникла:

  • • під час і внаслідок здійснення лікарем професійної медичної діяльності, не передбаченої виданою ліцензією, або під час і внаслідок відсутності у нього ліцензії на право заняття медичною діяльністю;
  • • в результаті розголошення або використання отриманих лікарем в ході медичної діяльності відомостей;
  • • внаслідок невиконання або неналежного виконання лікарем своїх професійних обов'язків до набрання чинності договору страхування;
  • • в результаті умисних дій лікаря, а також відповідальність, пов'язана з компенсацією моральної шкоди, завданої пацієнту.

Договір страхування укладається на підставі письмової заяви страхувальника, в якому зазначаються такі відомості: ім'я та адресу лікаря, чия професійна відповідальність страхується, дані про отримане ним освіту; дата початку професійної діяльності, коли і де працював за медичної спеціальності; дата видачі ліцензії; наявність договорів страхування з іншими страховими компаніями; наявність претензій до лікаря, що відносяться до його медичної діяльності, та ін. До заяви в обов'язковому порядку додаються документи, що підтверджують ці відомості.

Договір страхування набирає чинності з моменту сплати страхувальником всієї суми страхової премії, якщо угодою сторін не передбачено інше.

Страхова премія встановлюється на основі страхових тарифів і залежить від встановленої договором страхової суми, крім цього розмір страхової премії залежить від:

  • • наявності у поданих страховику відомостях інформації про задоволення у встановленому законом порядку претензій у зв'язку із здійсненням нотаріусом професійних дій;
  • • від стажу медичної діяльності;
  • • від кваліфікації страхувальника.

Страхова виплата згідно з договором страхування здійснюється громадянам, щодо яких за рішенням суду встановлено відповідальність застрахованої особи за заподіяну ним шкоду в процесі професійної діяльності. Страхова виплата не може перевищувати розміру встановленої судом майнової відповідальності страхувальника. Крім цього страхова виплата по одному або декільком страховим випадкам не може перевищувати розміру страхової суми. Тому якщо розмір задоволеного судом позову перевищує страхову суму за договором страхування, різниця компенсується потерпілому страхувальником.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >