ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ: ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ І ВИДИ

У результаті вивчення глави 8 студент повинен:

  • знати особливості особистого страхування та його основні види;
  • вміти характеризувати основні підгалузі і види особистого страхування;
  • володіти навичками вибору оптимальних умов для укладення договорів особистого страхування.

Загальна характеристика та особливості особистого страхування

Особисте страхування - це галузь страхування, за допомогою якої здійснюється страховий захист сімейних доходів громадян або зміцнення досягнутого ними сімейного добробуту. В якості об'єктів особистого страхування виступають життя, здоров'я і працездатність людини, а конкретними подіями, на випадок яких вона виробляється, є дожиття до закінчення строку, обумовленого віку або події, настання смерті страхувальника або застрахованої особи або втрата ними здоров'я в період страхування від обумовлених подій , як правило, від нещасних випадків.

Суб'єктами особистого страхування є страховик, страхувальник, застрахована особа, вигодонабувач, призначуваний па випадок смерті страхувальника або застрахованої особи. Страхувальниками по особистому страхуванню можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, а застрахованими можуть бути тільки фізичні особи. В якості застрахованих осіб можуть виступати як дієздатні, так і недієздатні громадяни. При особистому страхуванні страхувальник може одночасно бути і застрахованою особою.

Договір особистого страхування укладається тільки на користь страхувальника (застрахованої особи) або за його письмовою згодою на користь третьої особи (вигодонабувача).

В особистому страхуванні можуть страхуватися не тільки інтереси страхувальника або застрахованої особи, але і групи застрахованих осіб, тому особисте страхування підрозділяється на індивідуальне (страхування інтересів однієї особи) і колективне (страхування інтересів групи осіб).

Особисте страхування як форма захисту громадян від особистісних ризиків поєднує ризикову, соціальну та інвестиційну функції, реалізація яких проявляється в інвестиціях для страховика і в капіталізації внесків - для страхувальника.

Особисте страхування має ряд специфічних особливостей, які відрізняють його від майнового страхування, зокрема:

  • • страхова компанія бере на себе зобов'язання виплатити страхову суму, зазначену в договорі особистого страхування, тоді як в інших галузях страховик бере на себе зобов'язання відшкодувати страхувальникові збитки;
  • • в особистому страхуванні відсутня страхова оцінка, відповідно страхова сума визначається виходячи з бажання і можливості страхувальника та злагоди страховика. Це пов'язано з тим, що об'єктами особистого страхування є категорії неовеществленную, що не мають точної вартісної оцінки;
  • • страхувальник протягом дії договору може збільшити страхову суму за договором особистого страхування, уклавши другий чи відразу кілька договорів. Таким чином, в особистому страхуванні допускається подвійне страхування, так як не існує обмеження розміру страхової суми, що пов'язано з попередньою особливістю особистого страхування;
  • • не існує таких коштів, які могли б відшкодувати збиток страхувальникові (застрахованій особі) в особистому страхуванні. Тому дана галузь страхування використовує термін "страхове забезпечення";
  • • при настанні страхового випадку страхове забезпечення на відміну від страхового відшкодування не обов'язково виплачується одноразово, воно може виплачуватися у формі регулярних платежів - ануїтетів.

Мета особистого страхування - захист інтересів громадян - реалізується у формі забезпечення їх певними сумами, зазначеними у договорі страхування, при настанні негативних ситуацій у житті громадян. Конкретизація об'єкта страхування, тобто інтересів громадян у збереженні життя, працездатності та здоров'я, обумовлює виділення певних підгалузей особистого страхування. Особисте страхування включає три підгалузі (рис. 8.1).

Підгалузі особистого страхування

Мал. 8.1. Підгалузі особистого страхування

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >