Довічне і термінове страхування життя

Договір страхування життя на випадок смерті може передбачати довічне або термінове (страхування на певний строк) страхування життя.

При довічному страхуванні договір діє до настання смерті застрахованого, тобто не встановлюється термін дії договору страхування. У результаті страхова сума буде виплачена обов'язково, але невідомий момент виплати.

У разі термінового страхування життя встановлюється термін дії договору страхування, і якщо протягом цього терміну смерть застрахованої особи не настає, то страхова компанія виплати не виробляє.

Застрахованими за договором довічного страхування можуть бути особи віком до 65-70 років. Підставою для укладання договору страхування є письмова заява встановленої форми, підписане страхувальником. У ньому містяться питання, що стосуються стану здоров'я застрахованої особи, що дозволяє страховику оцінити ступінь прийнятого на страхування ризику. Страховика в першу чергу цікавить наявність інвалідності у застрахованої, кардіологічних, онкологічних, неврологічних та інших захворювань, факти тривалої і тимчасової його непрацездатності, а також кількість і тривалість госпіталізацій за останні 3-5 років і т.п. Інваліди та тяжко хворі, як правило, на страхування не приймаються.

За договорами страхування, укладеними з лікарським оглядом, обов'язок страховика здійснювати страхову виплату діє з моменту вступу договору в силу. При укладанні договору без огляду страховик протягом перших років дії договору страхування може вводити певні обмеження, наприклад: протягом першого року страхова сума може бути виплачена тільки в тому випадку, якщо смерть застрахованої настала внаслідок нещасного випадку або гострого інфекційного захворювання. Якщо ж причина смерті пов'язана з хворобою, прихованої страхувальником, то страхова виплата не проводиться.

При укладанні договору довічного страхування життя страхувальникові надається право призначити одного або декількох вигодонабувачів для отримання страхової виплати. У період дії договору страхувальник за згодою застрахованої особи вправі змінити раннє дане їм розпорядження і призначити іншу особу, подавши про це письмову заяву.

У даному виді страхування страхова сума узгоджується між страхувальником і страховою компанією в процесі укладання договору страхування. Розмір страхових внесків залежить від віку (чим людина старша, тим вони більше) і підлоги (для чоловіків тарифи вищі, ніж для жінок) застрахованої особи, його професії, стану здоров'я, життєвих звичок (заняття спортом, туризм, куріння, вживання алкоголю і т .буд.), а також періоду сплати страхової премії.

Страхова премія може бути внесена одноразово, але більш поширеною є її сплата за кожний рік вперед. За запитом страхувальника може бути надана розстрочка: страхову премію можна вносити вперед за певний період. Страхувальник має право сплачувати премію протягом усього періоду дії договору (довічно, але зазвичай до віку 80-85 років або в період перших 10-20 років). Це дозволяє страхувальнику вибрати найбільш зручний для нього термін виконання зобов'язань за договором, але слід враховувати, що найбільш низькі тарифи встановлюються при довічної сплаті.

При терміновому страхуванні життя страхова компанія бере на себе зобов'язання виплатити вигодонабувачу страхову суму у разі смерті застрахованої особи протягом строку дії договору страхування на випадок смерті. При гаком страхуванні термін дії договору встановлюється зазвичай від одного року до 20 років, але не більше ніж на період, після закінчення якого застрахований досягає 65-70-річного віку. Страхова сума може встановлюватися в будь-якому розмірі. У терміновому страхуванні життя без медичного огляду страховик також обмежує свої зобов'язання з виплати в початковий період страхування.

Страхові тарифи в терміновому страхуванні життя також диференційовані залежно від тривалості терміну страхування, віку та статі застрахованої. Їх величина дещо нижче, ніж при довічному страхуванні, тому що ймовірність настання страхових випадків вище.

Існує кілька видів договорів термінового страхування на випадок смерті (рис. 8.5).

Страхування з незмінною страховою сумою є найпростішою і доступною формою термінового страхування, за такими договорами страхова сума і внески залишаються незмінними протягом всього терміну страхування.

Страхування з постійно збільшується страховою сумою використовується для компенсації втрат в результаті інфляції, яка зменшує реальний страховий захист через знецінення грошей. При такому страхуванні страхова сума щорічно збільшується на встановлений у договорі страхування відсоток, що, однак, веде до відповідного зростання страхових внесків.

При страхуванні з постійно спадної страховою сумою остання щорічно зменшується на узгоджену страховиком і страхувальником у договорі страхування величину до тих пір, поки ця сума не буде дорівнювати нулю в кінці терміну страхування.

Страхування з правом продовження договору надає страхувальнику можливість відновити закінчився договір у встановлений у договорі страхування строк без додаткового медичного огляду.

Основні види строкових договорів страхування

Мал. 8.5. Основні види строкових договорів страхування

Змішане страхування життя

Змішане страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає страхову виплату страхувальнику або застрахованій особі за двома можливим ризикам - дожиття до певного терміну або смерть протягом встановленого в договорі страхування періоду. У деяких випадках в змішане страхування включаються події, властиві страхуванню від нещасних випадків і хвороб. Характерною особливістю змішаного страхування є те, що страхове забезпечення обов'язково виплачується по кожному ризику: або у зв'язку зі смертю застрахованого в період страхування, або при її дожитті до кінця терміну, обумовленого договором.

Виплата проводиться при настанні смерті застрахованої особи від будь-якої причини, за винятком смерті в результаті алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, самогубства (якщо до цього часу договір страхування діяв менше двох років), умисних дій страхувальника або вигодонабувача. Розмір страхової виплати може бути диференційований залежно від причин смерті застрахованої особи.

До страхових випадків при змішаному страхуванні життя може відноситися також постійна (рідше тимчасова) втрата загальної працездатності застрахованої особи, але тільки в результаті нещасного випадку. При повній втраті працездатності виплачується вся страхова сума, при частковій - частина страхової суми, відповідна відсотку втрати працездатності застрахованої особи. При значній втраті працездатності страховиком можуть бути надані пільги у вигляді часткового або повного звільнення від подальших внесків за договором страхування.

До переваг змішаного страхування життя відносяться:

  • • менша сума страхової премії при укладенні даного виду договору, що покриває кілька ризиків одночасно;
  • • можливість отримання застрахованою особою або вигодонабувачем страхової виплати у розмірі повної страхової суми незалежно від можливої наявності факту отримання страхового забезпечення по страхуванню від нещасних випадків в період дії договору;
  • • поєднання короткострокового страхування (від нещасних випадків) з довгостроковим (накопичувальним), чим забезпечується сталість величини страхової суми.

У змішаному страхуванні при настанні смерті застрахованої особи страхова сума виплачується одноразово відразу після встановлення факту настання страхового випадку. Але можливі й інші варіанти виплат. У деяких випадках надання страхового забезпечення вигодонабувачу може бути відкладено до закінчення терміну страхування з припиненням сплати належних внесків. Можлива також виплата після смерті застрахованої особи лише 50% страхової суми, а решти - після закінчення договору страхування. У кожному договорі страхування обмовляється порядок виплати страхового покриття.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >