Інші види особистого страхування

Страхування ренти

Страхування ренти - це прийняття страховиком за договором страхування обов'язку проводити страхові виплати страхувальнику або застрахованій особі у фіксованій сумі і з встановленою періодичністю за умови дожиття його до передбаченого договором терміну (віку) та повної сплати ним страхової премії. Таким чином, страхування ренти передбачає виплату страхової суми в розстрочку з встановленою у договорі періодичністю.

Страхування ренти також називають аннуитетом. Поняття "ануїтет" походить від середньовічного латинського терміна "annuitas", що позначає щорічний рентний платіж.

Страхувальниками при страхуванні ренти можуть бути дієздатні фізичні особи, які укладають договори страхування ренти на свою користь чи на користь третіх осіб - застрахованих, а також юридичні особи. При цьому фізичні особи укладають індивідуальні договори страхування ренти, а юридичні, як правило, колективні.

Мета страхування ренти - захист майнових інтересів застрахованих осіб, пов'язаних з життям, працездатністю та пенсійним забезпеченням. Договори страхування, які укладаються з громадянами працездатного віку, повинні забезпечити їм в старості або за інших обставин збереження того рівня доходів, який був можливий за активного трудового життя застрахованої особи. Широко поширене страхування ренти на користь третіх осіб.

Страховими випадками при страхуванні ренти є дожиття застрахованої особи до визначеного договором страхування терміну, до якого забезпечується повна сплата страхової премії страхувальником і накопичення необхідної для страхових виплат суми грошових коштів страховика, а також дожиття до встановлених термінів періодичних виплат страхового забезпечення у формі ренти.

У договорі страхування ренти страхова сума являє собою суму страхового забезпечення, що підлягає виплаті страховиком застрахованій особі з встановленої в договорі страхування періодичністю.

Розмір страхової премії визначається величиною страхової суми і рівнем тарифної ставки по страхуванню даного виду. Рівень страхової премії залежить від наступних моментів:

  • • віку і статі застрахованої особи;
  • • періоду часу (років) від моменту укладення договору страхування ренти і внесення першого внеску до розпочата страхових виплат ренти;
  • • порядку страхових виплат;
  • • тривалості періоду часу виплат ренти (визначену договором кількість років або довічно);
  • • способу сплати страхової премії - одноразово або в розстрочку;
  • • норми прибутковості від інвестування страховиком коштів страхових резервів.

Договір страхування ренти набуває чинності після сплати страхувальником страхового внеску. Зобов'язання страховика по страховій виплаті можуть наступити тільки у випадку, якщо страхові внески, встановлені в договорі страхування, сплачені страхувальником у повному обсязі. Тому в договорах страхування ренти виділяють два періоди їх дії (рис. 8.10).

Періоди дії договору страхування ренти

Мал. 8.10. Періоди дії договору страхування ренти

Іноді між цими періодами може бути і вичікувальний період (між моментом закінчення сплати страхової премії і моментом початку виплати ануїтету).

Періодичність сплати страхових внесків встановлюється у договорі страхування ренти і може бути щомісячною, щоквартальною, щорічною. Страхова премія може бути сплачена і одноразово.

У силу того що за договором страхування ренти відбувається накопичення страхового резерву, страхувальнику може бути надано право на одержання позики в межах фактично сформованого резерву. При цьому додатково встановлюються термін і порядок повернення страхувальником позички.

Залежно від порядку сплати страхової премії за договором страхування ренти, початку і тривалості страхових виплат розрізняють три види ренти (рис. 8.11).

При негайної довічну ренту страхова премія сплачується страхувальником одноразовим платежем, і зобов'язання страховика по страховій виплаті повинні здійснюватися негайно з встановленою періодичністю протягом життя застрахованої особи.

Відстрочена довічна рента припускає обов'язок страхувальника сплатити страхову премію одноразовим платежем або в розстрочку протягом узгодженого періоду і обов'язок страховика виробляти страхові виплати після закінчення вичікувального періоду між закінченням періоду сплати страхових внесків і початком виплати ануїтетів. Таким чином, зі встановленою в договорі дати страхувальник отримує право на отримання ануїтету, який виплачується довічно з періодичністю і в розмірі, передбаченими договором.

Види ренти

Мал. 8.1. Види ренти

При погодинній ренті зобов'язання страховика по страховій виплаті встановлюються на обмежений період часу, тобто виплата ренти застрахованій особі здійснюється протягом визначеного договором періоду часу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >