Світове страхове господарство

Процес глобалізації економіки значно впливає на стан світового та національних страхових ринків. В даний час на світовому страховому ринку проявляються такі тенденції:

 • • концентрація страхового та перестрахового капітал шляхом формування транснаціональних страхових компаній;
 • • зрощення страхового, банківського та фінансового капіталу шляхом формування транснаціональних фінансових груп;
 • • посилення концентрації на ринку страхових посередників, що виявляється у формуванні найбільших міжнародних страхових брокерів шляхом злиття і придбання дрібних і середніх товариств;
 • • зміна умов зовнішнього підприємницького середовища в умовах повної комп'ютеризації страхувальників та страховиків і використанні мережі Інтернет для просування та продажу страхових послуг;
 • • розширення доступу іноземних страховиків на раніше "закриті ринки" країн Центральної та Східної Європи, Латинської Америки, Азії.

У 2010 р обсяг світового страхового ринку, що оцінюється за показником світового збору страхових премій, склав 4339 млрд дол. США, з яких 2,5 трлн дол. (58%) припало на страхування життя і 1,8 трлн дол. - На інші види страхування. Географічна структура світового страхового відповідає структурі сучасної світової економіки з наявністю основних "центрів економічної сили" і концентрацією ділової активності в їх межах (Європа, США, Японія). Найбільш розвинені ринки страхування представлені в табл. 9.8 [1].[1]

Таблиця 9.8

Десять найбільш розвинених ринків страхування у світі, 2010 р, млрд дол.

Країна

Премія по страхуванню життя

Премія з ризикового страхування

Всього

Частка на світовому ринку страхування,%

США

506

660

1166

26,9

Японія

441

116

557

12,9

Велико

британия

214

96

310

7,1

Франція

192

87

279

6,5

Німеччина

115

124

239

5,5

Китай

143

72

215

5,0

Італія

122

52

174

4,0

Нідерлан

ди

25

72

97

2,2

Канада

52

64

116

2,7

Південна

Корея

71

43

114

2,6

Дані табл. 9.8 свідчать, що США лідирують на світовому страховому ринку, в загальному обсязі ринку на частку США припадає 26,9%.

Починаючи з кінця минулого століття в стратегії розвитку страхових компаній, передусім європейських і американських, присутня тенденція інтернаціоналізації своєї діяльності. Причинами появи даної тенденції була необхідністю адміністративного супроводу клієнтів - великих промислових компаній - в процесі їх виробничої діяльності за кордоном і, як наслідок, придбання на іноземних ринках національних страхових компаній.

Новим етапом процесу інтернаціоналізації світового страхового господарства стало розвиток міжнародної страхової діяльності в рамках транснаціональних страхових компаній (ТНСК). Якщо проаналізувати стратегічний розвиток бізнесу європейських ТНСК протягом останніх десятиліть, то можна побачити явну тенденцію розширення їх діяльності в країнах Центральної та Східної Європи. Чергова хвиля розширення Європейського союзу в 2004 р (в Союз увійшли Кіпр, Мальта, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина і Словенія) і в 2007 р (Румунія та Болгарія) відкрила нові перспективи розвитку для європейських ТНСК . Спрощення доступу до нових ринків в рамках функціонування єдиного економічного простору ЄС спонукало багатьох європейських страховиків розвивати свою діяльність в даних країнах.

Існує ряд критеріїв вибору країн Центральної та Східної Європи в якості стратегічної зони розвитку ТНСК, основними з яких є стадія розвитку ринку і його майбутній потенціал. Дані критерії мають основне значення, так як вони дозволяють визначити рівень потенційного прибутку страхової компанії в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Одним з основних критеріїв визначення рівня розвитку страхового ринку виступає показник, що відображає рівень проникнення страхування в економіку країни, тобто внесок страхової галузі у розвиток національної економіки або співвідношення страхової премії і ВВП.

У спеціальному випуску журналу Sigma [1], присвяченій стану світового ринку страхування в 2010 р, представлений перелік 35 індустріально розвинених і 60 країн, що розвиваються в розрізі проникнення страхового ринку в національну економіку, що не перевищує 13% для 93 країн з 95 розглянутих (винятки складають Тайвань - 18% і Південна Африка - 14%).

Таким чином, розділивши на три рівні частини максимальний показник проникнення страхування для більшості країн (13%), отримаємо наступний кількісний діапазон розвинених, що розвиваються і слаборозвинених ринків страхування або їх класифікацію.

 • 1. Слаборозвинені ринки, проникнення страхування яких нижче 4,3% (наприклад, Литва, Румунія, Росія, Алжир).
 • 2. Ринки, що розвиваються з проникненням страхування від 4,3 до 8,6% (наприклад, Словенія, Індія, Чехія, Таїланд).
 • 3. Розвинені ринки, проникнення страхування яких одно 8,6% або вище цього рівня (наприклад, Англія, Японія, США, Франція).

Наступним не менш важливим показником для визначення рівня розвитку страхового ринку є страхова премія на душу населення - щільність страхування. У розвинених країнах Європи страхова премія на душу населення становить в доларах 2,5-6,5 тис. (Голландія - 6,5 тис., Данія - 5,2 тис., Англія - 4,5 тис., Франція - 4, 2 тис., Німеччина - 2,9 тис.). У США страхова премія на душу населення у 2009 р 3,7 тис. Дол., В Японії - 4 тис. Дол. [1] Щільність страхування в країнах Центральної та Східної Європи істотно нижче, що пов'язано з рівнем доходу на душу населення. У Чехії, Словаччині, Польщі щільність страхування відповідає 400-750 дол, на людину, що наближене до середньосвітового показника, рівному 600 дол. Виділяється група країн з низьким доходом населення, куди можна включити Болгарію, Сербію, Румунію та Україну, для яких показник щільності страхування близький до 50-150 дол, на людину. За питомою показником страхової премії на душу населення Росія знаходиться на 48 місці в списку країн (280 дол, на людину).

Таким чином, привабливість страхових ринків країн Центральної та Східної Європи для іноземних інвесторів визначається їх основними характеристиками - низьким рівнем проникнення і щільності страхування поряд з високими темпами зростання ВВП. Саме ринки, що розвиваються стали стратегічною метою міжнародних страхових груп.

Слід зазначити, що світовий страховий ринок дозволяє диверсифікувати глобальні ризики збитку від природних і техногенних катастроф. Світові політичні проблеми також впливають на розвиток світового страховий бізнес. Насамперед, це зростання тероризму, підвищення ризику торгових операцій і реалізації інвестиційних проектів, старіння населення та інші характерні риси сучасного етапу розвитку світової системи господарства. Ці фактори є потужним двигуном, що визначає динаміку розвитку сучасного світового ринку страхування і транснаціоналізації страхової діяльності.

 • [1] URL: swissre.com/sigma/ (дата звернення: 15.07.13).
 • [2] URL: swissre.com/sigma/ (дата звернення: 15.07.13).
 • [3] URL: swissre.com/sigma/ (дата звернення: 15.07.13).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >