Вступ

Загальновідома фраза: "Хто володіє інформацією, то володіє ситуацією". Не менш широко відома в світі теорія ролей керівника (Г. Мінцберг). Основні постулати цієї теорії і результати численних наукових пошуків дозволяють зробити висновок, що у керівника високого рангу майже вся діяльність пов'язана з отриманням та осмислюванням інформації та зі спілкуванням. У відомої в Росії роботі з теорії та практиці менеджменту [1] наводиться такий розподіл часу керівника: 59% - заплановані засідання і зустрічі, 22% - робота з паперами (документ - засіб спілкування за допомогою письмової мови), 10% - незаплановані зустрічі, 6 % - розмови по телефону і 3% - поїздки і огляди об'єктів. По суті, керівник весь свій час витрачає на взаємодію з людьми, на спілкування. Керівник - осередок комунікацій в організації, як це показано на рис. В 1.

Менеджер як інформаційно-комунікативний центр (по Г. Минцбергу)

Мал. В1. Менеджер як інформаційно-комунікативний центр (по Г. Минцбергу) [2]

Згідно ФГОС-3 за напрямом "Менеджмент", бакалавр повинен володіти компетенціями, бути здатним до аналізу і проектування міжособистісних, групових і організаційних комунікацій. Для формування та реалізації цих компетенцій він повинен:

знати

  • • основні теорії та концепції взаємодії людей в організації, включаючи питання мотивації, групової динаміки, командоутворення, комунікацій, лідерства та управління конфліктами;
  • • основи ділового спілкування, принципи і методи організації ділових комунікацій;

вміти

  • • аналізувати комунікаційні процеси в організації (міжособистісні, групові, організаційні) і розробляти пропозиції щодо підвищення їх ефективності;
  • • організовувати переговорний процес, в тому числі з використанням сучасних засобів комунікації;

володіти

навичками ділових комунікацій.

В області комунікативної діяльності бакалавр повинен вирішувати такі професійні завдання, як участь в організації та здійсненні колективної діяльності, при наявності повноважень - контроль за результатами діяльності працівників, мотивування їх на сумлінну творчу працю, участь в організації взаємодії з клієнтами, між співробітниками, групами, організаціями , участь у вирішенні конфліктів і багато інших, успіх вирішення яких безпосередньо залежить від рівня володіння ним компетенціями в області ділових комунікацій.

Інформація в наш час породила самостійні інформаційні галузі та системи, орієнтовані на надання інформаційних послуг або на створення умов для формування, передачі, обробки та зберігання інформації. Це і бібліотечні системи, і глобальні комп'ютерні мережі, і засоби масової інформації, і галузі, що виробляють носії інформації, пристрої для роботи з нею.

Менеджер повинен бути готовий до продуктивної активності в широкому діапазоні ситуацій. Це дуже складне завдання - бути адекватним постійно змінюється групі і ситуацій, - тому в науці управління відбувається постійне нарощування знань фундаментального і прикладного характеру, а кожен менеджер повинен постійно вдосконалювати свої навички, здобувати нові знання (не забуваючи вже накопичених) та досвід.

У цьому підручнику з позицій наукового підходу ми розглянемо загальні вимоги до знань менеджера, до його комунікативної компетентності, що базується на гуманітарних наукових дисциплінах і визначальною успіх у налагодженні та підтримці ефективних комунікацій, тобто комунікацій, сприяють досягнення цілей організації та зацікавлених суб'єктів усередині організації і в зовнішньому середовищі. Буде приділено увагу і специфічним методикам здійснення різного роду комунікацій (усних, письмових, візуальних), а також особливостям здійснення комунікацій в різних ділових ситуаціях.

Ми виходимо з того, що менеджер повинен володіти знаннями, в першу чергу відомих і позитивно зарекомендували себе теорій, концепцій, методик, формуючи на їх основі базис власної ерудиції. Оскільки є особливості в ділових комунікаціях, здійснюваних в управлінській діяльності різного роду, в різних областях діяльності і на різних рівнях в організаційній ієрархії, менеджер повинен розуміти цю "управлінсько-галузеву" специфіку комунікацій і враховувати її у своїй діяльності, звідси виникає необхідність творчого осмислення пропонованого матеріалу, його адаптації до актуальних проблем конкретної сфери діяльності менеджера шляхом підбору відповідних спеціалізації кейсів, вправ, методик. Ситуації комунікації, причини, моделі сторін, цілі, інтереси і т.п. визначаються відмінностями в склад і зміст інформації, у професійно-кваліфікаційних та індивідуальних особливостях груп і особистостей, що займаються різноманітною діяльністю, а також специфікою зовнішнього середовища і виконуваних завдань.

Провідне місце займають комунікації в таких сферах діяльності організації, як реклама і зв'язки з громадськістю (Public Relations). Специфіка комунікацій у цих областях досить широко висвітлена в літературі і заслуговує окремого розгляду, так само як і проблеми комунікацій в інших специфічних областях людської діяльності. Нас же в даній роботі будуть цікавити в першу чергу загальні проблеми комунікацій у сфері бізнесу.

У цьому підручнику обгрунтовано провідне значення комунікацій для досягнення успіху в бізнесі, розглядаються сучасні теорії та методики, використовувані в різних умовах і ситуаціях ділового спілкування.

Автор виходить з того, що ефективність комунікації залежить від ступеня взаєморозуміння партнерів, від того, наскільки моделі поведінки, уявлення кожного з них про себе і про діловому партнері відповідають їх системної сутності.

Велику увагу приділено ролі керівників і методам організації ефективних комунікацій при проведенні ділових зустрічей і взаємодії з персоналом.

Запитання і завдання, вміщені в кінці кожного розділу, допомагають краще зрозуміти і глибше засвоїти теорію і практику сучасних бізнес-комунікацій.

Загальна примітка до питань і завданням: вони розроблені в розрахунку не тільки на матеріал, поміщений в даній главі, але на загальне знайомство, хоча б засноване на швидкому прочитанні, з усіма матеріалами книги.

Цей підручник призначений для студентів вузів, які навчаються за напрямами "Менеджмент" (080200, дисципліна за вибором), "Державне і муніципальне управління" (081100), "Управління персоналом" (080400) та іншим, в яких потрібна підготовка до активних і ефективним діловим комунікаціям. Книга корисна менеджерам організацій, які прагнуть підвищити ефективність діяльності підпорядкованих їм робочих груп, використовуючи можливості налагодження продуктивних комунікацій.

  • [1] Див .: Мескон Μ. X, Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. М .: Справа, 1992. С. 44.
  • [2] Наводиться за: Дафт Р. Л. Менеджмент. СПб .: Питер, 2000. С. 533.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >