Передмова

У сучасній ринковій економіці рух ринкових потоків обслуговує всі компоненти ринку і всі етапи відтворювального процесу (виробництво, розподіл, обмін і споживання). За останні десятиліття наука про гроші, кредит і банки стала однією з провідних в комплексі економічних дисциплін. Така ситуація пов'язана не тільки з тим, що перехід до ринкових відносин, совершившийся практично у всіх країнах світу, в тому числі в Російській Федерації, відбився на грошах, кредит і банки, помінявши їх зміст, роль і конкретні форми функціонування, але і з тим , що на сьогоднішній день немає іншої сфери економічних відносин, де глобалізація не виявилася б з такою силою. Інформаційні технології, які зв'язали в єдину глобальну систему всі світові фінансові центри і що різко знизили традиційні витрати, поява нових кредитних інститутів і банків, безпрецедентне зростання числа інструментів і сучасних технологій на світових кредитних, валютних та грошових ринках, а також у банківському секторі - всі ці та багато інших процеси призвели до зростання ролі грошово-кредитних та валютних відносин в сучасній ринковій системі господарювання. Глобальна фінансово-економічна криза, що почалася в 2008 р, підтвердив особливий статус грошово-кредитної та банківської сфер ринку, оскільки саме на них припали його основні удари.

Грошово-кредитні і банківські відносини, з одного боку, стали прискорювачем і стимулятором динамічного розвитку глобального фінансового ринку, а з іншого боку, являють собою "вбудований" у світові економічні відносини перманентний чинник гальмування їх розвитку. Такі форми прояву грошово-кредитних і банківських відносин, як інфляція, державна і приватна зовнішня і внутрішня заборгованість, кредитні та банківські ризики, загострення проблем функціонування міжнародної та регіональних валютних систем тощо, ставлять гострі питання, на які не завжди знаходяться однозначні , єдино правильні відповіді. Для того щоб розуміти, чому в кредитно-банківському та валютно-грошовому сегментах світового фінансового ринку періодично виникають циклічні, системні, структурні та інші форми криз, чому настільки низькоефективних державна грошово-кредитна політика, спрямована на стримування інфляції, регулювання валютного курсу, модернізацію банківського сектора, необхідно мати правильне уявлення про такі категорії, як гроші, кредит, банки, і вміти правильно аналізувати їх еволюцію.

Підручник, який ви тримаєте в руках, звичайно, не дасть вичерпних і остаточних відповідей на всі питання, породжені існуванням в ринковій економіці грошей, кредиту і банків. Але його автори впевнені, що він допоможе вам зрозуміти і навчитися аналізувати основні категорії і явища в грошово-кредитній і банківській системах, вміти орієнтуватися в процесах, що протікають в цих системах, володіти навичками самостійного професійного використання основних методик, методів, інструментів оцінки еволюції і стану категорій грошово кредитних відносин. Підручник повністю відповідає вимогам Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління (ФГОС ВПО-З) для підготовки бакалаврів за напрямом "Економіка" (080100), профілем "Банківська справа" з нормативним терміном навчання 4 роки. Кожній главі підручника передує перелік компетенцій випускника вузу за профілем "Банківська справа" (бакалавр) як сукупний очікуваний результат вивчення дисципліни "Гроші, кредит, банки", включеної в базову частину професійного циклу загальної освітньої програми (ООП) підготовки бакалавра за напрямом "Економіка" з профілем "Банківська справа".

Підручник складається з трьох розділів. У першому, "Деньги", аналізуються питання походження, сутності та функцій грошей, їх ролі в розвитку економіки, процесу еволюції форм, типів і видів грошей. Особливу увагу приділено проблемам організації грошового обігу, процесам емісії грошей, поняттям грошової бази і грошової маси і її агрегатів, грошовому обігу і грошовому обороту, а також закону грошового обігу та наслідків його порушення. У підручнику розглядаються актуальні питання, пов'язані з інфляцією і антиінфляційним регулюванням: поняття, види, причини та соціально-економічні наслідки інфляції; механізми її розвитку і вимірювання; антиінфляційний регулювання в ринковій економіці і антиінфляційна політика держави, в тому числі використовувалося перш таргетування грошової маси і застосовується в даний час таргетування інфляції. У книзі також аналізуються комплекси питань, пов'язаних з формуванням і еволюцією грошових і валютних систем: їх пристрій, розвиток, типи і основні форми, грошові та валютні кризи, а також грошові та валютні реформи, валютні ринки.

У другому розділі підручника, "Кредит", описаний коло проблем, пов'язаних з функціонуванням кредиту в ринковій економіці. Кредит аналізується з двох позицій: як економічна категорія і як своєрідний товар кредитного ринку. Розглядаючи його як категорію ринкового господарства, автори досліджують його необхідність і сутність, форми і види, функції і роль, принципи кредитування, а також сутність позичкового і банківських відсотків, порядок їх нарахування та сплати, фактори, що визначають рівень відсоткових ставок. Для найбільш повного освоєння поняття та особливостей функціонування кредитної системи в підручнику розглядаються її функціональна та інституційна структури. Аналізу кредиту як своєрідного товару присвячена глава "Кредитна система і кредитний ринок", в якій розглядаються поняття, функції та особливості кредитного ринку, об'єкти купівлі -продажу на ньому, його учасники і сучасна інфраструктура, основні операції та тенденції їх розвитку.

Третій розділ підручника, "Банки", присвячений аналізу банків, банківської справи, банківських систем і операцій. Детально аналізуються питання про походження банків, їх сутності та функціях, про еволюцію банківської справи і банківських криз. В окремих розділах охарактеризовані сутність, інфраструктура і типи банківських систем, а також діяльність центрального банку як національного мегарегулятора. Основні учасники банківської системи - універсальні комерційні банки - розглядаються як прибуткові підприємства, залучати та розміщувати кошти з метою отримання прибутку. Поряд з розглядом традиційно основних банківських операцій: кредитних, депозитних, касових, розрахункових, валютних, посередницьких, - яким присвячені окремі розділи підручника, автори приділили особливу увагу аналізу іпотечного та споживчого кредитування, особливостям кредитування малих і середніх підприємств, лізингу, факторингу і форфейтингу. Підручник може бути використаний студентами, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів економіки (профіль "Банківська справа") по ФГОС ВПО-3, а також студентами, які навчаються в магістратурі, і тими, чия діяльність пов'язана з системою перепідготовки фінансово-банківських працівників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >