Валютний курс і валютна система

Одним з ключових елементів, що визначають характеристику функціонування всіх типів валютних систем, є валютний курс. Поряд з власне валютами це основний елемент міжнародної валютної системи. У всіх формах міжнародних економічних відносин: розрахунках з експорту-імпорту, банківських операціях, кредитуванні та фінансуванні, біржових операціях - присутній обмін валюти однієї країни на валюту іншої країни.

Валютний курс - це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн. З цього визначення випливає, що у валюти немає єдиного валютного курсу, а є, наприклад, курс долара США в євро, ієнах, рублях, швейцарських франках, англійських фунтах і т.п. Закономірне питання: як визначається "ціна" кожної валюти? В основі економічного сенсу валютного курсу лежить поняття купівельної спроможності валют (це і є їх "ціна"). Купівельна спроможність валют заснована на середніх національних рівнях цін на стандартну кошик товарів, послуг, інвестицій (рис. 5.5).

Визначивши зміст стандартного кошика, її купівельну спроможність у національній грошовій одиниці розраховують методом середньозваженої. Таким обра-

Определение покупательной способности валюты на основе стандартной корзины

Мал. 5.5. Визначення купівельної спроможності валюти на основі стандартного кошика

зом, валютний курс - це порівняння національних цін за їх рівнями. Зрозуміло, що можна вважати валютний курс не тільки, як прийнято в загальній методології МВФ, методом середньозваженої ціни стандартного кошика, а й за окремими групами товарів, послуг та інвестицій. Оскільки при продажу товарів на світовому ринку продукт національної праці отримує суспільне визнання на основі інтернаціональної міри вартості, валютний курс опосередковує абсолютну обмениваемость товарів у рамках світового господарства.

При золотом монометаллизме валютний курс спирався на золотий паритет - співвідношення валют по їх золотому змісту - і стихійно коливався тільки навколо нього в межах "золотих точок" (рис. 5.6). Валютний курс, як правило, не відхилявся від золотого паритету більш ніж на ± 1%, причому ці коливання ("золоті точки") визначалися витратами, пов'язаними з транспортуванням золота за кордон в умовах його необмеженої купівлі-продажу і вивезення з країни в країну. Наприклад, золотий вміст долара США в 1929 р дорівнювало 0,32 г золота, а золотий вміст англійського фунта стерлінгів - 0,8 г золота. Тоді золотий паритет долара до англійського фунта складе: 0,32 / 0,8 = 0,4, а відхилення валютного курсу від цього паритету - ± 0,004.

В умовах мультивалютної системи валютний курс виступає інструментом зв'язку між вартісними поки-

Механизм колебания валютного курса вокруг золотого паритета в условиях золотого монометаллизма

Мал. 5.6. Механізм коливання валютного курсу навколо золотого паритету в умовах золотого монометалізму

казниками національного та світового ринку і відіграє активну роль і в національній економіці, і в міжнародних економічних відносинах.

Різкі коливання валютного курсу посилюють нестабільність світової економіки і фінансів, викликають втрати одних і виграші інших країн. Зниження або підвищення валютного курсу, представлене на рис. 5.7, завдає шкоди одним і приносить користь іншим учасникам національного і світового господарства. Як випливає зі схеми, представленої на малюнку, зниження курсу національної валюти вигідно експортерам, національним виробникам імпортозамінних товарів, боржникам, які мають борги в національних валютах. Підвищення ж курсу національної валюти вигідно імпортерам, іноземним інвесторам і боржникам, чиї борги виражені в іноземній валюті.

Можлива ситуація, за якої валютний курс і реальна купівельна спроможність грошової одиниці розходяться (іншими словами, не збігається внутрішній і зовнішній курс валюти). Вона може кардинально вплинути як на національну економіку, так і на міжнародні економічні відносини в цілому. Якщо внутрішнє інфляційне знецінення грошей випереджає зниження курсу валюти, то заохочує тим самим імпорт товарів для їх перепродажу на внутрішньому ринку за вищими цінами. Якщо ж зовнішнє знецінення валюти (її валютний курс) обганяє

Влияние изменений валютного курса на национальные и международные экономические отношения

Мал. 5.7. Вплив змін валютного курсу на національні і міжнародні економічні відносини

її внутрішнє знецінення, то виникають умови для валютного демпінгу - масового експорту товарів за цінами нижче середньосвітових в цілях витіснення конкурентів на зовнішньому ринку (рис. 5.8).

Соотношение внутренних темпов инфляции и динамики валютного курса

Мал. 5.8. Співвідношення внутрішніх темпів інфляції та динаміки валютного курсу

Для валютного демпінгу характерно наступне:

 • 1) експортер, купуючи товари на внутрішньому ринку за цінами, що підвищився в результаті інфляції, продає їх на зовнішньому ринку за більш стійку валюту за цінами нижче, ніж середньосвітові;
 • 2) джерелом зниження експортних цін служить курсова різниця, що виникає при обміні вирученої більш стійкої валюти па знецінену національну;
 • 3) вивезення товарів у масовому масштабі забезпечує надприбутки експортерів.

Валютний демпінг - це різновид товарного демпінгу; їх об'єднує експорт товарів за заниженими цінами. Але є й відмінність: при товарному демпінгу різниця між внутрішньою та експортною ціною покривається за рахунок коштів державного бюджету, а при валютному демпінгу - за рахунок експортної премії (курсової різниці). Оскільки валютний демпінг загострює конкуренцію на світовому ринку і дестабілізує його, то в даний час загальними принципами СОТ (Антидемпінговий кодекс) він заборонений.

Таким образом, изменения валютного курса влияют на перераспределение между странами части ВВП, которая реализуется на внешних рынках. В условиях плавающих валютных курсов усиливается воздействие динамики валютного курса на национальную инфляцию и ценообразование. Например, понижение курса валюты страны на 20% (экспортная квота этой страны 25% ВВП) вызывает повышение цен импорта на 16%, и вследствие этого происходит общий рост цен в стране на 4–6%.

Как и любая цена, валютный курс может отклоняться от своей стоимости – в данном случае покупательной способности валют, вычисляемой методом средневзвешенной цены стандартной потребительской товарной корзины. Отклонения эти определяются спросом и предложением на валюту, которые, в свою очередь, зависят от ряда факторов. Другими словами, отклонения валютного курса от покупательной способности валюты – процесс многофакторный.

Как видно из рис. 5.9, на реальный валютный курс оказывают существенное влияние восемь основных факторов. При этом следует иметь в виду, что различают номинальный и реальный валютный курс. Номинальный валютный курс – это цена одной валюты, выраженная в другой (nominal):

En = Cf/Cd,

где Еn – номинальный валютный курс (НВК); Су – иностранная валюта; Q – национальная валюта.

Реальный валютный курс считается с учетом изменения цен в обеих странах:

Еrn• Pf/ Рd,

где Еr реальный валютный курс (РВК); Pf индекс цен за рубежом; Pd внутренний индекс цен.

Наиболее существенным из факторов влияния на реальный валютный курс, представленных на рис. 5.9, является темп инфляции. Чем выше в стране темп инфляции, тем ниже курс се валюты, так как инфляционное обесценение денег в государстве вызывает снижение их покупательной способности и падение их курса к валютам других стран, где темны инфляции ниже. Обычно такая тенденция прослеживается в средне- и долгосрочном плане, а выравнивание курса по паритету покупательной способности происходит в среднем в течение двух лет. Зависимость валютного курса от инфляции особенно высока у стран, имеющих большой объем международных операций с товарами, услугами и капиталами.

Следующий фактор влияния на валютный курс – это платежный баланс. Активный (положительный) платежный

Факторы, влияющие на реальный валютный курс

Рис. 5.9. Факторы, влияющие на реальный валютный курс

баланс способствует повышению национального валютного курса, а пассивный (отрицательный) – его понижению, так как должники продают национальную валюту за иностранную для погашения своих внешних обязательств. Нестабильность платежного баланса приводит к скачкообразному изменению национального валютного курса.

Разница банковских процентных ставок в разных странах влияет на валютный курс по двум направлениям. Во-первых, изменение процентных ставок в стране воздействует на международное движение капиталов (в основном краткосрочных). Повышение процентной ставки стимулирует приток капиталов, активный платежный баланс и повышение валютного курса, и напротив, понижение процентной ставки является причиной оттока краткосрочных капиталов, отрицательного платежного баланса, понижения валютного курса. Во-вторых, процентные ставки влияют на операции валютного рынка и рынков ссудных капиталов, что способствует колебанию валютного курса.

Деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции – также фактор воздействия на валютный курс. Если курс какой-либо валюты имеет тенденцию к понижению, то участники валютного рынка заблаговременно продают ее за более устойчивые валюты, что еще более понижает курс национальной валюты.

На курсовое соотношение валют воздействуют также ускорение или задержка международных платежей. В ожидании снижения курса национальной валюты импортеры стремятся ускорить платежи контрагентам в иностранной валюте, чтобы не нести потерь. При укреплении курса национальной валюты (повышении), напротив, имеет место задержка платежей в инвалюте. Такая тактика, влияющая и на платежный баланс, и на валютный курс, получила название "лиде энд легс" (leads & legs).

Степень доверия к валюте на национальном и мировом рынках определяется состоянием экономики, а также всеми факторами, рассмотренными выше. Доверие к валюте – важный фактор, влияющий на состояние ее курса, особенно в спекулятивных валютных операциях.

Режим валютного курса – один из важных объектов регулирования как на национальном, так и межнациональном уровне. Исторически сложилось два типа режимов валютного курса – режим фиксированного и режим свободно плавающего валютных курсов. Так, в рамках Бреттон-Вудской валютной системы были установлены фиксированные курсы валют всех стран-участниц на основе их золотого паритета (золотое содержание доллара США равнялось 35 долл. за одну тройскую унцию). Государства – члены МВФ брали на себя обязательство не допускать отклонения курсов своих валют на рынке свыше ±1% от паритета (в ЕВС – не выше ±0,75% от паритета). Здесь необходимо отметить, что уже в режиме фиксированного валютного курса возникают два понятия: официальный валютный курс (считается как золотой паритет или при отмене золотого содержания как паритет покупательной способности) и рыночный валютный курс (колеблется вокруг официального под воздействием тех факторов, которые были описаны выше). В условиях фиксированных режимов валютных курсов рыночный курс может значительно отклоняться от официального, что создает "курсовые перекосы". После девальвации доллара в 1971 г. были расширены пределы колебаний валютного курса до ±2,25%, а страны ЕС ввели режим "европейской валютной змеи" – режим общего колебания валютных курсов при узких пределах их взаимных колебаний. Вначале (1972–1973 гг.) применялся режим "змеи в туннеле", при котором "змея" представляла собой узкие пределы колебаний валют шести стран (Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) по отношению друг к другу – в ±1,125%, а "туннель" внешнего предела их совместного плавания по отношению к доллару – в ±2,25%.

Но в 1973 г. долларовый "туннель" был отменен, и "змея" вышла в свободное плавание. Правда, пределы колебаний валют по отношению друг к другу постоянно расширялись и к 1993 г. были доведены до ±15%. Если курс валюты страны опускался ниже предела -15%, то центральный банк этой страны должен был проводить валютную интервенцию – скупать национальную валюту на иностранную. Колебания валют друг к другу определялись через кросс-курс с участием доллара в качестве промежуточного соизмерителя курсов. Состав участников европейской валютной "змеи" постепенно расширился (до 12 стран к 1998 г., когда была создана зона евро).

Что касается режима плавающего валютного курса, то обновленный Устав МВФ, принятый в 1978 г., предоставил странам свободу выбора. В конце XX в. 51 валюта плавала самостоятельно (США, Англия, Швейцария, Япония, Канада и др.), в 49 странах практиковалось регулируемое плавание (Бразилия, Венгрия, Китай, Россия). 20 валют привязаны к доллару США, 12 валют – к евро, 4 – к СДР, 18 – к различным валютным корзинам.

Если рыночный валютный курс в условиях свободного плавания может колебаться в любых пределах, то официальный валютный курс фиксируется национальным валютным законодательством и его изменение оформляется как изменение национального законодательства. Снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным или коллективным валютным единицам называется девальвацией национальной валюты, а повышение валютного курса – ревальвацией. При золотом стандарте девальвация означала снижение, а ревальвация – повышение золотого содержания национальной валюты; с крахом золотых паритетов (1976– 1978 гг.) девальвация или ревальвация фиксируют снижение либо повышение покупательной способности валюты по отношению к иностранной.

В условиях режима свободного плавания рыночный курс национальной валюты по отношению к иностранным определяется на валютном рынке (бирже). Определение курса валют называется валютной котировкой. Исторически на национальной валютной бирже сложилось два типа котировок: прямая и косвенная. Прямая котировка означает, что в единице иностранной валюты (базовая валюта) выражается соответствующее количество национальной валюты (котируемой валюты): например, 1 долл. США = 29 руб. Прямую котировку применяет большинство валютных бирж, в том числе российские. При косвенной котировке за единицу принята национальная валюта, которая выражается в определенном количестве иностранных денежных знаков. Косвенная котировка традиционно применяется в Англии и в странах Британского содружества наций. Попятно, что котировки двух валют по прямому методу на национальных валютных рынках будут обратными друг другу.

Котировка валют но коммерческим сделкам обычно базируется на кросс-курсе – соотношении между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к третьей валюте (обычно к доллару). Так, кросс-курс евро по отношению к другим валютам определяется с 1988 г. через доллар.

В условиях конвертируемости валют их котировки определяются банками или биржами. На валютных рынках (биржах) рыночный валютный курс по всем операциям купли-продажи валюты на рынке устанавливается на двух уровнях – курс продавца и курс покупателя. Понятно, что по законам рынка продавцы (банки и пр.) стремятся продавать валюту дороже, а покупатели желают приобретать се дешевле. В первом случае формируется курс продавца (bid), а во втором – курс покупателя (offer или ask). Другими словами, одна и та же валюта имеет два рыночных курса: продавца и покупателя. Например, курс Нью-Йорк на Цюрих (прямая котировка): 1 CHF = 1,3365 долл. (продавца), 1 CHF = 1,3360 долл. (покупателя). Разница между курсами bid и offer составляет так называемую маржу, покрывающую расходы банков, связанные с валютно-обменными операциями, и служит до определенной степени методом страхования валютных рисков. Банки, которые занимаются активной котировкой валют на рынке (маркет-мейкеры), имеют значительный объем валютных операций, что позволяет им держать высокую валютную позицию, и имеют возможность определять валютный курс по определенным объемам сделок (подробно этот вопрос будет рассмотрен в гл. 16).

На большинстве валютных рынков ежедневно совершается процедура котировки валют по обоим курсам: продавца и покупателя. Эта процедура называется фиксинг и совершается, как правило, в 12 ч дня по местному времени. Фиксинг производится посредством ежедневного определения и регистрации межбанковского курса путем последовательного составления спроса и предложения по каждой валюте. Затем на основе этого центрального курса определяются курс продавца и курс покупателя. Но в случае фиксинга речь идет о курсе по сделкам с немедленной поставкой валюты (спот), по спекулятивным сделкам (форвард) устанавливаются иные курсы; различаются также курсы по векселям, банкнотам, чекам, переводам, т.е. по различным платежным средствам (рис. 5.10).

Механизм формирования валютных курсов на бирже

Рис. 5.10. Механизм формирования валютных курсов на бирже

Валютный курс предполагает возможность обмениваемое™ одной валюты на другую. Свойство обмениваемое™ валют (конвертабельности) исторически для той или иной национальной валюты существовало в трех видах:

 • 1) замкнутая валюта;
 • 2) частично конвертируемая валюта;
 • 3) полностью конвертируемая валюта.

Необратимые, или замкнутые, валюты предполагают, что в стране данной валюты существуют валютные ограничения, которые представляют собой часть валютного регулирования. Для режима замкнутой валюты характерен весь спектр валютных ограничений (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Валютные ограничения

Цели введения

Основные

направления

Принципы

 • 1. Выравнивание платежного баланса.
 • 2. Поддержание валютного курса.
 • 3. Концентрация валюты

и валютных ценностей в руках государства

 • 1. Регулирование международных платежей и переводов капиталов, репатриации экспортной выручки, прибылей, движения золота, дензнаков и ценных бумаг.
 • 2. Запрет свободной купли-продажи валюты.
 • 3. Концентрация валюты в руках государства
 • 1. Централизация валютных операций в центральном банке или экспортно-импортных банках.
 • 2. Лицензирование валютных операций.
 • 3. Полное или частичное блокирование валютных счетов.
 • 4. Ограничение обратимости валюты.
 • 5. Блокирование валютной выручки экспортеров на спец- счетах.
 • 6. Обязательный обмен выручки экспортеров на национальную валюту по зафиксированному курсу.
 • 7. Ограниченная продажа иностранной валюты импортерам.
 • 8. Ограничения на форвардные покупки импортерами инвалюты.
 • 9. Запрещение продажи товаров за рубежом за национальную валюту.
 • 10. Запрещение оплаты импорта некоторых товаров инвалютой.
 • 11. Регулирование сроков платежей по экспорту и импорту

В режиме замкнутых, неконвертируемых валют применяется режим множественности валютных курсов. В этом случае кроме официального курса используются отдельные курсы по коммерческим операциям, неторговым операциям, переводам, платежам, конверсионным сделкам, туризму, некоммерческим платежам и т.п.

Валютные ограничения используются для регулирования валютного курса и платежного баланса. При пассивном платежном балансе применяются следующие методы для поддержания валютного курса и ограничения вывоза и бегства капиталов:

 • 1) лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты;
 • 2) контроль экспортно-импортной деятельности банков;
 • 3) ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в инвалюте;
 • 4) принудительное изъятие иностранных ценных бумаг, принадлежащих резидентам, и их продажа за национальную валюту;
 • 5) полное или частичное прекращение выплаты внешней задолженности.

При активном платежном балансе в целях сдерживания притока капиталов в страну и остановки повышения валютного курса применяются следующие валютные ограничения:

 • 1) депонирование на специальном счете в центральном банке новых заграничных обязательств банков;
 • 2) запрет на инвестиции нерезидентов;
 • 3) обязательная конверсия займов в иностранной валюте в национальную валюту;
 • 4) запрет на выплату процентов по срочным вкладам иностранцев в национальной валюте;
 • 5) введение отрицательной процентной ставки по вкладам нерезидентов;
 • 6) ограничение ввоза валюты в страну;
 • 7) ограничение на форвардные продажи национальной валюты;
 • 8) схема принудительных депозитов.

Чем стабильнее экономическое положение страны, тем меньше валютных ограничений применяется (частичная конвертабельность). Они могут не применяться вовсе (полная конвертабельность). Нужно сказать, что режим свободного плавания валютного курса подразумевает полную конвертабельность валют (рис. 5.11).

Валютные ограничения и валютный курс

Рис. 5.11. Валютные ограничения и валютный курс

Все режимы валютного курса но классификации, принятой МВФ, можно представить следующим образом (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Режимы валютного курса

Режим валютного курса

Описание

Свободное плавание

Курс формируется исключительно под воздействием рыночных сил

Управляемое плавание

Центральный банк проводит интервенцию для сглаживания резких колебаний валютного курса

Ползущая привязка

Центральный банк проводит на рынке интервенции для достижения определенного значения валютного курса

Фиксация в установленных пределах или целевые зоны

Возможны колебания валютного курса в установленных пределах. В случае отклонения от предусмотренного диапазона колебаний центральный банк проводит интервенции, стремясь развернуть тенденцию на валютном рынке

Корректируемая

фиксация

Директивными или рыночными методами валютный курс фиксируется на продолжительный период (возможно, с узкими пределами колебаний), при возникновении макроэкономического дисбаланса или значительного давления на валютный курс уровень фиксации изменяется

Фиксация курса

центральным

банком

Более жесткая версия режима "корректируемая фиксация"

Фиксация курса валютным правлением

Денежная база должна полностью обеспечиваться валютными (или золотыми) резервами по фиксированной ставке обмена

Единая валюта

Независимые валюты заменяют на единую, вновь созданную или уже существующую валюту

Система свободного плавания курсов ведущих валют международного валютного рынка внесла коррективы в функционирование международной валютной системы. Действительно, свободное плавание своих валют провозгласили лишь несколько государств (с окончательным введением евро в 2002 г. их число снизилось до пяти). Остальные промышленно развитые страны по целому ряду причин избрали не свободное плавание, а так называемое управляемое, или контролируемое, плавание. Оно состоит в осуществлении центральными банками периодических интервенций на валютном рынке, чтобы избежать нежелательного движения курсов своих валют на международном валютном рынке. Валютная интервенция центрального банка – это покупка или продажа валюты по объявленному курсу в течение определенного периода. "Плавание под контролем" совершают валюты более 30 стран (Аргентины, Бразилии, Индии, Исландии, Мексики, Новой Зеландии, России, Турции и др.).

Многие развивающиеся государства предпочитают вообще не отпускать свои валюты в самостоятельное плавание на международном валютном рынке. Они просто фиксируют паритет своей валюты по отношению к какой-либо плавающей валюте (доллару, евро, британскому фунту, иене), и таким образом ее курс меняется лишь с изменениями курса валюты-лидера. Многие страны устанавливают курс своей валюты по отношению к нескольким валютам (к валютной корзине, где каждая валюта имеет свою четкую долю). Установление курса к евро – это вариант фиксации курса к коллективной валюте.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >