Функції та види банків

Функції банку найбільш всебічно виражають його економічну сутність. Першою з них є акумуляція і збереження коштів. Існують інші економічні суб'єкти, що збирають кошти для інвестицій. До їх числа відносяться інвестиційні фонди, фінансово-промислові та страхові компанії, недержавні пенсійні фонди. Але акумулюють кошти вони для своїх цілей. Тимчасове заощадження коштів, хоч і представляє одну з найдавніших банківських операцій, характерно і для інших організацій. Можна вважати, що ця функція частково відступлена їм, хоча вони і не є банками. Особливості акумуляції та заощадження коштів банками полягають в наступному:

 • 1) банки акумулюють тимчасово вільні грошові кошти;
 • 2) акумульовані кошти шляхом перерозподілу використовуються для задоволення потреб ринку і суспільства;
 • 3) власність на зібрані кошти навіть після їх розподілу залишається у первинних кредиторів, якими є клієнти банку;
 • 4) збір коштів виробляється за ліцензією і є одним з основних видів діяльності банків.

Інший функцією банків є посередництво у кредитуванні, розрахунках і створення кредитних грошей. Банки здійснюють платежі за дорученням юридичних і фізичних осіб. Через банківську систему здійснюється грошовий оборот окремих господарюючих суб'єктів і національної економіки в цілому. Перерозподіляючи грошові кошти і капітали між суб'єктами та галузями економіки і емітуючи платіжні засоби, банки організують рух капіталів, накопичують їх в одному секторі економіки і кредитують інші. Посередницька функція при трансформації грошових коштів забезпечує взаємодію суб'єктів виробництва, зменшує їх ризики і прискорює розвиток економіки.

Трастові, гарантійні та консультаційні послуги складають зміст третьої функції банків. Трастові (довірчі) послуги виконуються за дорученням, від імені та за рахунок довірителя на оплатній основі. Таким чином, вони носять посередницький характер. Від імені та за дорученням власників з метою отримання для них прибули банки приймають і інвестують капітали на фінансовому ринку. У цьому полягає суть трастових послуг, що виражають пасивно-активний характер всієї банківської діяльності. При цьому банки набувають права і виступають розпорядниками майна, у тому числі залишків коштів на рахунках, за укладеним договором або заповітом. Усі витрати несе довіритель, а винагорода повністю відноситься на доходи банку. За збитки, що виникли не з його вини, банк не несе відповідальності.

Надаючи гарантійні послуги, банки беруть на себе письмові зобов'язання юридичних і фізичних лип відповідати перед кредитором за них повністю або частково, як правило, під відповідне забезпечення. Об'єктами гарантійних послуг, що надаються банками за дорученням клієнтів, можуть бути всі види угод, а також представництво інтересів клієнта в фінансових, господарських та судових органах.

До основних напрямів консультаційної діяльності банків відносяться:

 • • інформаційно-посередницькі послуги з підбору засновників, учасників науково-технічних розробок і обмінних операцій, продавців і покупців, кадрів;
 • • формування банків даних;
 • • консультаційно-правові послуги щодо застосування господарського законодавства, кредитно-розрахункових відносин, організації та ведення бухгалтерського обліку і фінансово-економічної роботи підприємства, групове консультування у вигляді семінарів тощо

Перелік цих послуг в даний час представляється досить об'ємним. Більше того, він постійно збільшується разом з появою нових послуг і необхідністю консультацій з їх надання та використання. Класифікацію видів банків можна провести за наступними критеріями:

 • 1) формі власності;
 • 2) організаційно-правовій формі;
 • 3) величиною зареєстрованого статутного капіталу;
 • 4) галузевої спрямованості;
 • 5) функціональним призначенням;
 • 6) спеціалізації;
 • 7) зоні діяльності.

За формою власності розрізняються державні, акціонерні, кооперативні, приватні та змішані банки. Державними але формі власності, як правило, є центральні банки, наприклад Німеччини, Англії, Франції, Данії та Росії. До змішаних відносяться центральні банки Японії, в якій по 50% власності належить державі, та Австрії, де також власниками навпіл є держава і приватні особи, Швейцарії, де 47% капіталу володіє держава, а 53% - кантони.

Акціонерні банки являють собою приватні акціонерні товариства. При цьому акціонерами можуть бути комерційні банки, як у Федеральній резервній системі США, банки та небанківські інститути, як в Банку Італії, державні банки та небанківські інститути, юридичні особи з постійним місцем перебування в країні, фізичні особи, громадяни країни, як в Швейцарському національному банку. Незважаючи на володіння капіталом в центральному банку, приватні акціонери в деяких країнах, наприклад в Японії, не беруть участь в управлінні ним.

Приватними по міжнародній термінології є банки, що належать не тільки окремим особам, а й акціонерам або кооперативам. Як правило, вони притаманні країн з розвиненою ринковою економікою. У централізовано-плановій системі економіки навіть комерційні банки є переважно державними. До змішаних державно-приватних відносяться Національний банк Бельгії і Центральний банк Турецької Республіки. Якщо власниками капіталу приватного банку є тільки фізичні особи, то їх повинно бути не менше трьох. У багатьох країнах допускається участь у власності статутного капіталу іноземних банків, а в Росії розмір сукупного капіталу іноземних банків і зовсім не обмежується.

За організаційно-правовій формі банки підрозділяються на пайові та акціонерні товариства відкритого і закритого типу, товариства з обмеженою відповідальністю. До початку 2007 р 26,8% комерційних банків Росії працювали в режимі закритих акціонерних товариств.

Основними моделями організації центрального банку є традиційна, американська і європейська. З них найбільш часто зустрічається традиційна, прикладом якої можуть служити моделі організації центральних банків країн Латинської Америки, Південної і Південно-Східної Азії, Східної та Центральної Європи, зокрема Росії. Організаційна структура Банку Росії складається з центрального апарату, головних управлінь, національних банків, відділень Московського ГТУ, розрахунково-касових центрів, Центрального сховища та мережі міжрегіональних сховищ.

Американська модель організації центрального банку характерна для Федеральної резервної системи США, а також Федеральної резервної системи Індії. Вона поєднує елементи централізму і деякої самостійності у федеральних округах. У її структурі п`ять ланок: рада керуючих, федеральний комітет з операцій на відкритому ринку, федеральний консультативна рада, федеральні резервні банки і комерційні банки. На чолі стоїть рада керівників, члени якого призначаються президентом країни і затверджуються Сенатом на 14 років. Федеральні резервні банки виконують функції центрального банку у своєму резервному окрузі, межі якого не збігаються з межами штатів.

Європейська модель організації центрального банку представлена Європейською системою центральних банків, очолюваної Європейським центральним банком (ЄЦБ). Вищим органом цієї системи є рада керуючих, що складається з виконавчої дирекції та генеральної ради. У генеральна рада входять президент і віце-президент ЄЦБ, а також керуючі центральними банками всіх країн Європейського економічного співтовариства. Президент ЄЦБ є головою ради керуючих, виконавчої дирекції та генеральної ради. Цікаво відзначити, що центральні банки Англії, Швеції та Данії мають спеціальний статус і не уповноважені брати участь у прийнятті рішень з питань єдиної грошово-кредитної політики. Представляються ними країни використовують свою національну валюту і проводять самостійну грошово-кредитну політику.

За величиною зареєстрованого статутного капіталу банки поділяються на дві групи. Комерційні банки з невеликим статутним капіталом мають більше проблем з ліквідністю і зростанням обсягу операцій. Великі банки воліють працювати з середніми та великими клієнтами, уникають малих виробничих структур. Малі банки, навпаки, проникають в залишену ним великими банками нішу і надають фінансову підтримку в розвитку регіонах, малому і середньому бізнесу.

За галузевої спрямованості комерційні банки підрозділяються на уповноважені обслуговувати одну галузь або підгалузь, наприклад автомобільну, авіаційну, будівельну, нафтохімічну або сільське господарство. У Росії переважають багатогалузеві банки.

За функціональним призначенням банки підрозділяються на емісійні, депозитні і комерційні. Емісійні банки випускають готівку в обіг. Цим займаються всі центральні банки. На акумуляції заощаджень населення спеціалізуються депозитні банки, основною операцією яких є прийом вкладів. Комерційні банки здійснюють всі можливі банківські операції. Крім того, існують банки спеціального призначення, що виконують основні операції за вказівкою органів виконавчої влади, є уповноваженими фінансувати державні програми. Вони виконують і інші операції у відповідності зі статусом банку.

До спеціалізованим відносять такі:

 • • іпотечні, що видають кредит під заставу нерухомості;
 • • ощадні, наприклад Ощадбанк Росії, обслуговують населення та роздрібний бізнес;
 • • інвестиційні;
 • • споживчого кредитування населення і підприємців без утворення юридичної особи.

У Росії переважають універсальні банки, які прагнуть в умовах нестійкості ринку покривати втрати в одному сегменті діяльності доходами в інших. Стабільність економіки сприяє спеціалізації, спрямування коштів в найбільш дохідні сегменти. Спеціалізація дозволяє підвищувати якість обслуговування клієнтів і знижувати собівартість банківського продукту. У той же час світовий досвід показує, що банки можуть розвиватися і як спеціалізовані, і як універсальні, отримуючи хороший прибуток.

За зоні діяльності розрізняються банки регіональні, міжрегіональні, національні та міжнародні. Регіональні банки обслуговують місцевий регіон. До них відносяться муніципальні банки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >