Залучення грошових коштів

Розвиток банку здійснюється за рахунок проведення активних операцій, що дозволяють йому отримувати дохід. Однак воно неможливе без наявності ресурсної бази, якість якої визначає успішність функціонування банку. Отже, операції, спрямовані на формування банківських ресурсів, тобто пасивні операції, є первинними по відношенню до активної діяльності банку.

Усі банківські ресурси можна розділити на дві групи, а саме: власні кошти банку, що утворюють власний капітал, і залучені кошти, що належать його клієнтам і контрагентам. Структура ресурсів відображає основні особливості функціонування банку як кредитної організації. Співвідношення власних і залучених коштів може варіюватися в залежності від ряду факторів. Так, наприклад, у знову або недавно створених банків, нс встигли залучити достатній обсяг клієнтських коштів, велика частка пасивів припадатиме на власний капітал. У банків, давно функціонують на ринку, на частку власних коштів у середньому припадає 10-25%, а на частку залучених - 75-90%.

Фундамент, па якому ґрунтується діяльність комерційного банку, - це його власний капітал. Відмінною рисою банків від інших організацій є те, що в організаціях на частку власного капіталу припадає близько 40-50% всіх пасивів. Структура власного капіталу банку представлена на рис. 10.1.

Статутний капітал банку дорівнює сумі вкладів його учасників і визначає мінімальний розмір банківського майна, який гарантує інтереси кредиторів банку. При організації банку у формі товариства з обмеженою відповідальністю статутний капітал дорівнює сумі часток засновників, розмір яких визначається установчими

Структура власного капіталу банку

Мал. 10.1. Структура власного капіталу банку

документами. Кожен засновник несе відповідальність за зобов'язаннями банку в межах своєї частки.

При організації банку у формі акціонерного товариства величина статутного капіталу складається з номінальної вартості його акцій, придбаних засновниками банку. Внеском до статутного капіталу банку можуть бути грошові кошти не тільки в національній, а й в іноземній валюті. Однак на балансі ці вклади повинні відображатися в національній валюті (у РФ в рублях). В оплату статутного капіталу також можуть вноситися матеріальні активи, наприклад, що належить засновникам банку на правах власності на будівлю, в якій може розташовуватися банк, майно у вигляді банкоматів і терміналів, що функціонують в автоматичному режимі і призначених для прийому готівки від клієнтів та її зберігання.

Додатковий капітал включає в себе приріст вартості майна при переоцінці, емісійний дохід, тобто позитивну різницю між ціною продажу і номінальною вартістю акцій при їх емісії, позитивну переоцінку цінних паперів, наявних у банку для продажу.

Резервний капітал (фонд) банку призначений для покриття збитків, а також для погашення облігацій суспільства і їх викупу у разі відсутності інших засобів (для акціонерних товариств). Розмір резервного фонду визначається в статуті банку. При цьому якщо для банків, створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю, законодавчо не встановлено мінімальний розмір резервного фонду, то резервний фонд банку - акціонерного товариства повинен становити не менше 5% від його статутного капіталу. Резервний фонд формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань, що становлять не менше 5% від чистого прибутку, до досягнення ним встановленого статутом розміру.

Банки можуть створювати різні фонди. Статутом банку може бути передбачено формування з чистого прибутку спеціального фонду акціонування працівників. Кошти даного фонду витрачаються виключно на придбання акцій банку, які його акціонерами, для подальшого розміщення серед його працівників. Метою створення інших фондів можуть бути розвиток матеріально-технічної бази банку, його філіальної мережі, забезпечення безпеки, підготовка та підвищення кваліфікації кадрового складу, матеріальне заохочення та соціальне забезпечення співробітників і т.п.

Ще однією складовою власного капіталу банку є його прибуток. З одного боку, з чистого прибутку, тобто прибутку після сплати податків, йдуть відрахування в резервний та інші фонди банку. З іншого боку, нерозподілений прибуток, що залишається у банку в розпорядженні після всіх обов'язкових відрахувань, сама є своєрідним фондом, кошти якого можуть використовуватися на покриття непередбачених витрат і збитків від основної діяльності, а також на інші цілі.

Власний капітал відіграє важливу роль у діяльності банку, оскільки, з одного боку, впливає на рівень його стійкості і дозволяє зберегти платоспроможність навіть при отриманні збитків, а з іншого - визначає масштаби діяльності банку. Роль власного капіталу проявляється в тих функціях, які він виконує.

Захисна функція. Особливість функціонування комерційних банків пов'язана з використанням в їх діяльності залучених грошових коштів. Захисна функція власного капіталу означає можливість банку погашати свої зобов'язання перед вкладниками і кредиторами у разі виникнення збитків або при ліквідації.

Оперативна функція. Ця функція важлива, по-перше, на початковому етапі діяльності комерційного банку, коли повноцінна ресурсна база ще не сформована, а банку необхідні кошти для придбання майна, проведення операцій. По-друге, для розвитку та якісного обслуговування клієнтів банку можуть знадобитися додаткові будівлі, засоби зв'язку, сучасна техніка та програмне забезпечення, розвиток філіальної мережі, підвищення кваліфікації персоналу. Як правило, банки створюють для цих цілей спеціальні фонди, які є складовою власного капіталу.

Регулююча функція. Власний капітал банку є категорією, величина якої регулюється Банком Росії (вимоги до мінімальної величини статутного капіталу для отримання ліцензій на проведення окремих видів банківських операцій). З іншого боку, власний капітал банку визначає масштаби його діяльності, обсяг активних операцій, обмежує рівень ризиків.

Залучені кошти банку з точки зору джерел їх формування поділяються на депозитні та інші залучені кошти. Різновидом депозитних джерел залучених коштів є депозити до запитання і строкові депозити фізичних та юридичних осіб. До депозитів до запитання відносяться кошти на розрахункових і поточних рахунках юридичних і фізичних осіб, кореспондентських рахунках лоро, депозитних рахунках до запитання.

Кошти на розрахункових і поточних рахунках юридичних і фізичних осіб призначені для проведення розрахунків за товари та послуги, перерахування податкових, комунальних платежів, заробітної плати та інших платежів, тобто вони обслуговують діяльність господарюючих суб'єктів і дають можливість фізичним особам оплачувати свої потреби в безготівковому порядку.

Кошти на кореспондентських рахунках лоро використовуються банками для розрахунків в особистих цілях (наприклад, отримання або повернення міжбанківського кредиту) і в інтересах клієнтів (вчинення платежів, купівля-продаж іноземної валюти за дорученням клієнтів і т.д.), минаючи кореспондентський рахунок в Банку Росії . Це, з одного боку, дозволяє банку розвивати свої кореспондентські відносини, а з іншого - сприяє прискоренню безготівкових розрахунків. На залишки за зазначеними рахунками, як правило, відсотки не нараховуються, тому даний джерело коштів є для банків безкоштовним. З іншого боку, висока рухливість даних коштів змушує банки тримати в достатньому обсязі високоліквідні активи. Робота по розрахункових та кореспондентськими рахунками регулюється договором банківського або кореспондентського рахунку.

Кошти на депозитних рахунках з терміном до запитання. Вкладниками за даними рахунками можуть бути фізичні та юридичні особи, в тому числі кредитні організації. Однак вклади фізичних осіб мають право залучати банки, що є учасниками системи страхування вкладів. Кошти з зазначених рахунків можуть бути затребувані в будь-який момент. Але оскільки ці рахунки носять ощадний характер, банки нараховують за ними мінімальний відсоток. Проведення розрахунків і платежів з даних рахунків не допускається.

Різновидом строкових депозитів є строкові вклади, банківські сертифікати та банківські векселі.

Строкові вклади припускають розміщення грошових коштів на певний термін. Різні банки встановлюють різні терміни за вкладами, але традиційним є наступна градація термінів: один - три місяці, три - шість місяців, шість місяців - рік, понад рік. При цьому якщо юридичні особи не можуть достроково зняти кошти з термінового депозитного рахунку, то фізичним особам таке право дано законодавчо. У зв'язку з цим строкові депозити юридичних осіб є для банків більш стабільним джерелом ресурсів.

Строкові вклади можуть відкриватися як в рублях і іноземній валюті, так і бути мультивалютними, тобто вкладник має можливість змінити валюту заощадження без розірвання договору та зі збереженням усіх раніше нарахованих відсотків. Відкриття депозитних рахунків, у тому числі термінових, здійснюється на підставі договору банківського вкладу, форма якого розробляється кожним банком самостійно. Даний договір містить у собі основні умови депозиту (сума, термін, процентна ставка, права та обов'язки сторін, порядок вирішення спорів і т.д.). Поповнення строкових вкладів юридичними особами не допускається, в той час як фізичні особи мають таку можливість, якщо це передбачено договором банківського вкладу.

Банки можуть випускати депозитні і ощадні сертифікати. Депозитний (ощадний) сертифікат є цінним папером, що засвідчує суму внесеного вкладу і права вкладника (власника сертифіката) на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та обумовлених в сертифікаті відсотків. Сертифікати можуть випускатися тільки у валюті Російської Федерації як в разовому порядку, так і серіями, бути іменними або на пред'явника. Дані сертифікати не можуть бути розрахунковим або платіжним засобом за продані товари або надані послуги. Власниками депозитних сертифікатів є юридичні особи, тому грошові розрахунки з їх купівлі-продажу, виплаті сум із них здійснюються в безготівковому порядку. У свою чергу, ощадні сертифікати випускаються для фізичних осіб, у зв'язку з чим всі грошові розрахунки здійснюються як у безготівковому порядку, так і готівкою. Розміщення депозитних і ощадних сертифікатів можливе тільки після реєстрації умов їх випуску та обігу в територіальному установі Банку Росії.

Для придбання депозитного або ощадного сертифіката покупець укладає з банком договір купівлі-продажу та перераховує кошти на призначені для обліку випущених сертифікатів банківські рахунки. Право на банківські сертифікати може бути передано іншій особі. При цьому сертифікати на пред'явника досить просто вручити, у той час як права на іменні сертифікати передаються шляхом оформлення цесії.

Депозитні та ощадні сертифікати мають ряд переваг перед строковими вкладами. По-перше, сертифікати, як уже було сказано, можуть бути передані іншій особі. По-друге, при достроковому пред'явленні сертифіката в банк його власник отримає відсотки, відповідні терміну до запитання. Щоб не втратити дохід, власник може продати свій сертифікат на вторинному ринку іншій особі. По-третє, сертифікати можуть бути використані в якості застави при отриманні кредиту.

До недоліків сертифікатів можна віднести те, що процентна ставка по них нижче, ніж за депозитними вкладами, і ощадні сертифікати не підпадають під закон про страхування вкладів фізичних осіб.

Вексель - це різновид письмового боргового зобов'язання векселедавця безумовно виплатити в певному місці суму грошей, вказану у векселі, векселедержателю при настанні терміну платежу або при його пред'явленні. Банки можуть випускати процентні векселі, по яких виплачується процентний дохід, дисконтні векселі з доходом у вигляді дисконту, що представляє собою різницю між номіналом векселя і ціною його продажу, а також векселі, за якими дохід не виплачується.

Можна виділити наступні особливості банківських векселів:

 • • випускаються як для юридичних, так і для фізичних осіб;
 • • свідчать про депонування в банку грошової суми і виникненні зобов'язання банку повернути її в установленому порядку;
 • • призначаються для здійснення розрахунків між юридичними та фізичними особами;
 • • можуть служити засобом отримання доходу;
 • • є основою для організації інших операцій з векселями (кредитування під заставу векселів, облік векселів, авалювання векселів тощо), що в цілому підвищує їх ефективність.

До недоліків банківських векселів відносяться ті ж недоліки, що і за банківськими сертифікатами.

До недепозітним джерел банківських ресурсів можна віднести випуск облігацій, залучення коштів з міжбанківського ринку і ринку РЕПО.

Як джерело залучення грошових коштів комерційні банки можуть використовувати такий інструмент, як випуск власних облігацій. У відповідності зі ст. 816 ГК РФ облігація - це цінний папір, що засвідчує право її власника на отримання від особи, що випустив облігацію, в передбачений нею термін від номінальної вартості або іншого майнового еквівалента. Облігація надає її власникові також право на одержання фіксованого в ній відсотка від номінальної вартості або інші майнові права.

Випуск облігацій комерційними банками підлягає державній реєстрації в Банку Росії. Допускається випуск облігацій тільки після повної оплати статутного капіталу банку. При цьому номінальна вартість всіх випущених банком облігацій не повинна перевищувати розмір статутного капіталу або величину забезпечення, наданого банку третіми особами з метою випуску облігацій. Номінальна вартість облігацій може бути виражена в національній валюті Російської Федерації або в іноземній валюті. Всередині одного випуску облігації повинні мати рівні обсяги і строки здійснення прав незалежно від часу їх придбання. Банк може випускати наступні види облігацій.

 • 1. Іменні і на пред'явника. При цьому іменні облігації випускаються тільки в бездокументарній формі, а на пред'явника - у документарній формі.
 • 2. Із забезпеченням і без забезпечення. Облігації із забезпеченням, у свою чергу, поділяються:
 • 1) на облігації з заставним забезпеченням, в якості якого можуть виступати цінні папери та нерухоме майно;
 • 2) облігації з іпотечним покриттям, яке можуть становити:
  • - Забезпечені іпотекою вимоги про повернення основної суми боргу та про сплату відсотків за кредитними договорами та договорами позики;
  • - Іпотечні сертифікати участі;
  • - Грошові кошти у валюті Російської Федерації або іноземній валюті;
  • - Державні цінні папери Російської Федерації і її суб'єктів;
  • - Нерухоме майно, набуте банком - емітентом облігацій, з іпотечним покриттям при зверненні на нього стягнення у разі невиконання або неналежного виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання, що входив до складу іпотечного покриття облігацій;
  • - Облігації з поручительством [1];[1]
  • - Облігації із забезпеченням банківською гарантією [2];[2]
  • - Облігації з державній або муніципальній гарантією [3].[3]
 • 3. Дисконтні та процентні. Доходом по дисконтній облігації є дисконт, що представляє собою різницю між номіналом і ціною придбання облігації. Іншими словами, дисконтні облігації продаються за ціною нижче номіналу. Чим ближче дата погашення облігації, тим вище її ринкова ціна. Процентні, або купання, облігації поділяються на облігації з фіксованою і плаваючою відсотковими ставками. Фіксована процентна ставка прив'язується до певних макроекономічних показників, наприклад до прибутковості державних цінних бумаг, ставками по міжбанківських кредитах.
 • 4. Конвертовані і неконвертовані в акції. Конвергіруемие облігації після досягнення обумовленого терміну можуть бути конвертовані в певне число звичайних акцій.
 • 5. З одноразовим строком погашення, з погашенням за серіями у визначені терміни, а також з можливістю дострокового погашення.

Одним із способів поповнення ресурсної бази є міжбанківські кредити. Як правило, даний джерело носить короткостроковий характер. Основна причина, за якою банки вдаються до залучення міжбанківських кредитів, - нестача грошових коштів для здійснення поточних платежів, тобто виникнення проблем з ліквідністю. Слід зазначити, що висока залежність банку від міжбанківських ресурсів є негативним аспектом у діяльності банку. Це пов'язано з тим, що, по-перше, даний вид ресурсів недешевий, особливо в період негативних коливань на банківському ринку. По-друге, в умовах економічної нестабільності для міжбанківського ринку характерні висока ступінь волатильності і обмежений доступ до ресурсів.

Ще одним джерелом ресурсів є операції прямого РЕПО, тобто операції з продажу цінних паперів з одночасним укладанням угоди про подальше їх викуп за заздалегідь обумовленою ціною. Однак для використання даного інструменту банк повинен володіти ліквідними цінними паперами.

 • [1] У разі емісії даних облігацій укладається договір поручительства, що забезпечує виконання зобов'язань за облігаціями і передбачає солідарну відповідальність поручителя та емітента за невиконання або неналежне виконання емітентом зобов'язань за облігаціями.
 • [2] Банківська гарантія, що надається в забезпечення виконання зобов'язань за облігаціями, є безвідкличної і передбачає солідарну відповідальність гаранта та емітента за невиконання або неналежне виконання емітентом зобов'язань за облігаціями. Термін, на який видається банківська гарантія, повинен не менше ніж на шість місяців перевищувати дату погашення забезпечених облігацій.
 • [3] Державна і муніципальна гарантії за облігаціями надаються відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством Російської Федерації про державних (муніципальних) цінних паперах.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >