Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіко-математичні методи і прикладні моделі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ДЕЯКІ ПРИКЛАДНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ МІКРО- І МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 • - Моделювання попиту і споживання
 • - Моделі управління запасами
 • - Моделювання систем масового обслуговування
 • - Елементи теорії ігор в задачах моделювання економічних процесів
 • - Динамічні моделі макроекономіки

Після вивчення матеріалу цієї глави студенти повинні:

знати

 • • загальні підходи до моделювання споживання і попиту і основні типи функцій купівельного попиту;
 • • принципові системи і моделі управління запасами;
 • • основні типи систем масового обслуговування (СМО) і методи розрахунку їх характеристик;
 • • елементи теорії ігор та особливості застосування цієї теорії в економічних дослідженнях;
 • • структуру основних динамічних макроекономічних моделей і системи припущень, що лежать в їх основі;

вміти

 • • використовувати конкретні функції купівельного попиту для аналізу та прогнозування цього попиту;
 • • вирішувати завдання управління запасами при різних припущеннях про розмір замовлення і його періодичності;
 • • знаходити основні характеристики СМО різних типів;
 • • застосовувати елементи теорії ігор для прийняття рішення в умовах невизначеності і ризику;
 • • формулювати основні види макроекономічних моделей (Кейнса, Самуельсона - Хікса, Солоу);

володіти

 • • понятійними апаратами моделей попиту і споживання, управління запасами, систем масового обслуговування, а також основними елементами теорії ігор;
 • • навичками моделювання макроекономічних процесів.

Моделювання попиту і споживання

Цільова функція споживання і моделювання поведінки споживачів

В умовах ринкової системи управління виробничою і збутовою діяльністю підприємств і фірм в основі прийняття господарських рішень лежить ринкова інформація, а обгрунтованість рішень перевіряється ринком у ході реалізації товарів і послуг. При такому підході початковим пунктом всього циклу підприємницької діяльності стає вивчення споживчого попиту. Розглянемо деякі питання моделювання попиту і споживання.

Рівень задоволення матеріальних потреб суспільства (рівень споживання) можна виразити цільової функцією споживання U = U (Y), де вектор змінних Y> 0 включає різноманітні види товарів і послуг. Ряд властивостей цієї функції зручно вивчати, використовуючи геометричну інтерпретацію рівнянь U (Y) = С, де С - мінливий параметр, що характеризує значення (рівень) цільової функції споживання; в якості величини С може виступати, наприклад, дохід або рівень матеріального добробуту.

У просторі споживчих благ кожному рівнянню U (Y) = С відповідає певна поверхню рівноцінних, або байдужих, наборів благ, яка називається поверхнею байдужості. Для наочності розглянемо простір двох благ, наприклад, у вигляді двох агрегованих груп товарів: продукти харчування (y 1) і непродовольчі товари, включаючи послуги (y 2). Тоді рівні цільової функції споживання можна зобразити на площині у вигляді кривих байдужості, відповідних різним значенням С (рис. 8.1, де З 1 <С2 <С3).

Будемо далі користуватися терміном "криві байдужості" незалежно від розмірності простору споживчих благ (кількості груп товарів).

З основних властивостей цільової функції споживання відзначимо наступні:

1) функція U (Y) є зростаючою функцією всіх своїх аргументів, тобто збільшення споживання будь-якого блага при незмінному рівні споживання всіх інших благ збільшує значення даної функції. Тому більш віддалена від початку координат крива байдужості відповідає більшому значенню цільової функції споживання,

Мал. 8.1

а сам процес максимізації цієї функції на деякому обмеженому безлічі припустимих векторів Y можна інтерпретувати як знаходження допустимої точки, що належить кривій байдужості, максимально віддаленої від початку координат;

 • 2) криві байдужості не можуть перетинатися, тобто через одну точку простору благ (товарів, послуг) можна провести тільки одну поверхню байдужості. В іншому випадку один і той же набір благ одночасно відповідав би декільком різним рівням матеріального добробуту;
 • 3) криві байдужості мають негативний нахил до кожної осі координат, при цьому абсолютний нахил кривих зменшується при русі в позитивному напрямку але кожній осі, тобто криві байдужості є опуклими кривими.

Методи побудови цільової функції споживання засновані на узагальненні досвіду поведінки споживачів і тенденцій купівельного попиту в залежності від рівня добробуту. Як приклад наведемо квадратичну цільову функцію споживання для трьох агрегованих груп товарів, побудовану на основі обробки даних бюджетної статистики:

де:

параметр а означає число дітей у сім'ї;

- Споживання продуктів харчування;

- Споживання промислових товарів;

- Споживання платних послуг (у вартісному вираженні).

Перейдемо до питання моделювання поведінки споживачів в умовах товарно-грошових відносин па базі цільової функції споживання. В основі моделі поведінки споживачів лежить гіпотеза, що споживачі, здійснюючи вибір товарів при встановлених цінах і наявному доході, прагнуть максимізувати рівень задоволення своїх потреб.

Нехай в просторі п видів товарів досліджується поведінка сукупності споживачів. Позначимо попит споживачів через вектор, а ціни на різні товари - через вектор. При величині доходу D споживачі можуть вибирати тільки такі комбінації товарів, які задовольняють бюджетному обмеженню. Припустимо, що перевагу споживачів на безлічі товарів виражається цільової функцією споживання U (Y). Тоді найпростіша модель поведінки споживачів в векторній формі запису буде мати вигляд:

(8.1)

Геометрична інтерпретація моделі (8.1) для двох агрегованих груп товарів представлена на рис. 8.2.

Лінія АВ (в інших варіантах A X B V А 2 В 2) відповідає бюджетному обмеженню і називається бюджетною лінією (див. Більш докладно в параграфі 8.2). Вибір споживачів обмежений трикутником АОВ (A 1 OB 1, А 2 ОВ 2). Набір товарів М, відповідний точці дотику прямої АВ з найбільш віддаленій кривої байдужості, є оптимальним рішенням (в інших варіантах це точки До і L). Легко помітити, що лінії АВ і А 1 В 1 відповідають одному й тому ж розміром доходу та різними цінами на товари і; лінія А 2 В 2 відповідає більшому розміру доходу.

Мал. 8.2

Спираючись на деякі висновки теорії нелінійного програмування, можна визначити математичні умови оптимальності рішень для моделі (8.1). Із завданням нелінійного програмування зв'язується так звана функція Лагранжа, яка для задачі (8.1) має вигляд

де множник Лагранжа λ є оптимальною оцінкою доходу.

Позначимо приватні похідні функції U (Y) через:. Ці похідні інтерпретуються як граничні корисні ефекти (граничні корисності) відповідних споживчих благ і характеризують приріст цільової функції споживання при збільшенні використання i -го блага (товару) на деяку умовну "малу одиницю".

Необхідними умовами того, що вектор буде оптимальним рішенням, є умови Куна - Таккера:

при цьому

(8.2)

Останнє з співвідношень (8.2) відповідає повному використанню доходу, і для цього випадку очевидно нерівність. З умов оптимальності (8.2) випливає, що

Це означає, що споживачі повинні вибирати товари таким чином, щоб відношення граничної корисності до ціни товару було однаковим для всіх придбаних товарів. Іншими словами, в оптимальному наборі граничні корисності обираних товарів повинні бути пропорційні цінами.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук