Життєвий цикл інновації

Кожне нововведення має певний період життя. Інноваційний процес носить циклічний характер, має стадії зародження, прискореного зростання, стабільного нарощування, відмирання. З часом новий продукт або послуга втрачають свої привабливі властивості, їх виробництво стає нерентабельним і виробник змушений покращувати властивості продукту, або замінювати його новим, більш ефективним. Тому ще під час виробництва продукту "А" виробник зацікавлений у наявності науково-технічного доробку, що забезпечує при реалізації поява продукту (послуги) "Б" з великим ефектом на одиницю корисної потужності і меншої собівартості, ніж продукт "А".

Повний цикл життя нововведення (від перших наукових досліджень до зняття з виробництва) охоплює три приватних циклу: науковий, винахідницький, виробничий, складаючи в цілому науково-виробничий цикл. Між цими циклами існує певний часовий лаг: між появою ідеї та отриманням патенту на винахід, між придбанням ліцензії на виробництво і початком виробництва і т.д. Скорочення лагів між окремими стадіями інноваційного процесу, різними циклами істотно скорочує витрати на виробництво нововведення. Тому інноваційна політика виробника нової техніки, технології повинна бути спрямована на відстеження тенденцій розвитку світової та вітчизняної науки і техніки, на здійснення системи заходів щодо скорочення часових витрат на реалізацію проектів виробництва нововведень.

Життєвий цикл інновації являє собою певний період часу, протягом якого інновація має активної життєвої силою і приносить виробникові і (або) продавцеві прибуток або іншу реальну вигоду.

Концепція життєвого циклу інновації має важливе значення при плануванні виробництва інновацій та при організації інноваційного процесу. Це значення проявляється в наступному [1]:[1]

 • 1. Концепція життєвого циклу інновації змушує керівника господарюючого суб'єкта та його маркетингову службу аналізувати господарську діяльність як з позиції теперішнього часу, так і з точки зору перспектив його розвитку, тобто з позиції майбутнього часу.
 • 2. Концепція життєвого циклу інновації обгрунтовує необхідність систематичної роботи з планування випуску інновацій (пошук ідеї, організація інноваційного процесу, створення інновації, її просування на ринку і дифузія), а також з придбання інновації (вивчення попиту, маркетинг, бенчмаркінг).
 • 3. Концепція життєвого циклу інновації є основою механізму аналізу і планування інновації. При аналізі інновації можна встановити, на якій стадії життєвого циклу знаходиться ця інновація, яка її найближча перспектива, коли почнеться різкий спад і коли вона закінчить своє існування.

Життєві цикли інновації розрізняються за видами інновацій. Ці відмінності зачіпають насамперед загальну тривалість циклу, тривалість кожної стадії всередині циклу, особливості розвитку самого циклу, різна кількість стадій. Види і кількість стадій життєвого циклу визначаються особливостями тієї чи іншої інновації. Однак у кожної інновації можна визначити базову, основу життєвого циклу з чітко виділеними стадіями. При цьому необхідно зазначити, що схеми життєвого циклу продукту та операції різні.

Загальна схема життєвого циклу нового продукту представлена на рис. 1.1. Життєвий цикл нового продукту складається з семи стадій.

1. Розробка нового продукту. Найбільш важливою є перша стадія - стадія розробки нового продукту. Початок завжди визначає всю подальшу долю інновації. Ймовірність подальшого успіху реалізації нового продукту, його прибутковість, обсяг грошової виручки від його продажу закладаються вже на цій стадії, тобто задовго до того, як продукт надійде на ринок.

На цій стадії продуцент нового продукту організовує інноваційний процес, тобто проводить роботу по ініціації, пошуку ідеї, техніко-економічному обґрунтуванню та створенню нового продукту.

Продуцент фінансує всі витрати по створенню нового продукту. Власне кажучи, на цій стадії відбувається вкладення капіталу, повернення якого разом з доходом відбуватиметься в наступних стадіях.

 • 2. Стадія виходу на ринок показує період впровадження нового продукту в господарську діяльність покупців. Ця стадія може охопити період впровадження продукту під впливом реклами в якомусь окремому регіоні чи на підприємстві. Продукт починає приносити продуценту або продавцеві гроші через деякий час після появи його на ринку. Тривалість цієї стадії залежить від інтенсивності реклами, від рівня інфляції, від наявності та ефективності роботи торгових точок (пунктів продажів нових продуктів). Саме на цій стадії продуцент або продавець розпорядженні шансами отримати найбільші переваги за рахунок високої конкурентоспроможності свого продукту, яка пов'язана, насамперед, з відсутністю конкурентів, з проведенням рекламних та інших організаційно-торгових операцій.
 • 3. Стадія розвитку ринку пов'язана з зростанням обсягу продажів продукту на ринку. Тривалість її показує час, протягом якого новий продукт активно продається і ринок досягає певної межі насичення цим продуктом.

Зазначені дві стадії, тобто стадія виходу на ринок і стадія розвитку ринку, пов'язані з просуванням і дифузією продукту. Тому на цих стадіях повинні активно і в комплексі проводитися всі операції з просування продукту і його дифузії.

 • 4. Стадія стабілізації ринку означає, що ринок вже насичений даним продуктом. Обсяг продажу його досяг якогось певної межі і подальшого зростання обсягу продажу вже не буде. На всій тривалості цієї стадії обсяг продажів продукту відносно стабільний. Тут активно діють економічні закони (закони попиту та пропозиції). Продуцент або продавець ніяких витрат капіталу для підтримки стабільності продажів не здійснює. На цій стадії велике дію інерції раніше зроблених рекламних заходів, а також психологічних законів (куплю тому, що всі купують; куплю тому, що вигідно і т.д.).
 • 5. Стадія зменшення ринку - це стадія, на якій відбувається спад збуту продукту. Обсяг продажу його починає зменшуватися. Однак на цій стадії ще існує попит на даний продукт і, отже, існують всі об'єктивні передумови до збільшення обсягу продажу продукту.

Схема життєвого циклу нового продукту

Мал. 1.1. Схема життєвого циклу нового продукту:

 • 0-А - вкладення капіталу; О-Б - додаткове фінансування витрат; 1 - точка виходу на ринок; 2 - точка насичення ринку продуктом; 3 - точка початку спаду продукту і зменшення продажів; 4 - точка переходу до збільшення продажів; 5 - точка переходу до постійного скорочення ринку; 6 - точка повної реалізації продукту або повного припинення продажу
 • 6. Стадія підйому ринку є логічним продовженням попередньої стадії. Раз попит на продукт існує, то треба обміняти цей попит на пропозицію по продукту. Тому продуцент або продавець починає вивчати умови попиту, міняти свою кадрову і цінову політики, застосовувати різні форми і методи організації торгівлі (наприклад, вводить безкоштовну консультацію покупця за місцем його роботи / проживання за умови покупки продукту та ін.), Різні форми матеріального стимулювання продажу продукту як продавця (премії), так і покупця (призи, виграші, знижки тощо), проводити додаткові рекламні заходи, а також рекламний галас, рекламні трюки і т.п.

Все це дозволяє продуценту або продавцеві збільшити обсяг продажу і тривалість життєвого циклу продукту на якийсь період часу. Однак падіння обсягу продажу продукту вже міцно захоплено чітко поширилася тенденцією до зниження попиту на цей продукт.

Тому обсяг продажу продукту вже не може зрости до раніше досягнутого межі насичення фінансового ринку. Практика показує, що в залежності від конкретного виду продукту і конкретної ситуації на ринку зростання обсягу його продажу після додаткових заходів не перевищує 90-95% раніше досягнутого обсягу продажу.

Стадія підйому ринку триває досить короткий час. Ця стадія пов'язана з вже чітко намітилася тенденція до зниження попиту на даний продукт. Стадія підйому ринку переходить в останню стадію - стадію падіння ринку.

7. Стадія падіння ринку - це різке зниження обсягу продажу продукту, тобто падіння його до нуля. На цій стадії відбувається повна реалізація продукту або повне припинення продажу продукту через його непотрібність покупцям.

При розгляді життєвого циклу нової операції слід враховувати два моменти.

 • 1. Операція реалізується у формі закінченого документа, що описує всю процедуру виконання даної операції. Цей момент відображає алгоритм операції.
 • 2. Операції реалізуються у двох напрямках:
  • • всередині господарюючого суб'єкта, який розробив дану операцію;
  • • на ринку шляхом продажу операції іншим господарюючим суб'єктам.

Метою реалізації операції всередині господарюючого суб'єкта є отримання економічної вигоди у вигляді зниження часу на проведення роботи, вивільнення працівників від ліквідації непотрібної роботи, економії коштів тощо

Метою продажу операції на ринку іншим господарюючим суб'єктам є отримання грошових коштів у формі виручки і підняття свого іміджу. При цьому продуцент часто грає роль консультанта, а також виконує замовлення клієнта на розробку тієї чи іншої операції.

Операції не патентуються, але являють собою ноу- хау. Тому продуцент операції може втратити монополію на операцію, що не продавши її на ринку. Крім того, працівники інших господарюючих суб'єктів можуть самі розробити цю операцію, спираючись на якісь елементи операції, взяті або вкрадені (промислове шпигунство) у інших господарюючих суб'єктів [2].[2]

Життєвий цикл нової операції включає в себе чотири стадії (рис. 1.2).

Схема життєвого циклу нової операції

Мал. 1.2. Схема життєвого циклу нової операції:

О-А - фінансування процесу розробки операції і створення документа; 1-Б - реалізація операції всередині господарюючого суб'єкта; 1-2 - реалізація операції на ринку; 2 - точка переходу до насичення ринку; 3 - точка

переходу до скорочення обсягу ринку і його падінню; 4 - точка припинення продажу операції на ринку.

 • 1. Стадія розробки процедури операції і оформлення її у вигляді документа пов'язана з організацією інноваційного процесу. Тут здійснюється робота по ініціації, з пошуку ідеї, з розробки всього алгоритму фінансової операції, щодо створення документа (інструкції, методичних вказівок і т.п.). На цій же стадії здійснюється фінансування продуцентом всіх витрат по розробці операції.
 • 2. Стадія реалізації операції пов'язана з її впровадженням всередині господарюючого суб'єкта або з її реалізацією на ринку. На цій стадії активно діє механізм просування і дифузії інновації.
 • 3. Стадія стабілізації показує насичення ринку даною операцією і переходить у стадію падіння ринку, коли обсяг продажу операцій починає різко зменшуватися аж до повного припинення продажу.

Інноваційна діяльність - процес, спрямований на реалізацію результатів закінчених наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень у новий чи удосконалений продукт, реалізований на ринку в новий ши удосконалений технологічний процес, використовуваний у практичній діяльності, а також пов'язаних з цим додаткові наукові дослідження і розробки.

У проекті Федерального закону від 23 грудня 1999 "Про інноваційну діяльність та державної інноваційної політики" пропонується формулювання: "Інноваційна діяльність - виконання робіт та (або) надання послуг зі створення, освоєння у виробництві і (або) практичного застосування нової або удосконаленої продукції , нового або удосконаленого технологічного процесу ".

До інноваційної діяльності пропонується відносити наступні види діяльності:

 • • виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт зі створення нової або вдосконаленої продукції, нового або удосконаленого технологічного процесу, призначених для практичного застосування;
 • • технологічне переоснащення і підготовка виробництва для випуску нової або вдосконаленої продукції, впровадження нового або удосконаленого технологічного процесу;
 • • здійснення випробувань нової або вдосконаленої продукції, нового або удосконаленого технологічного процесу;
 • • випуск нової або удосконаленої продукції, застосування нового або удосконаленого технологічного процесу до досягнення окупності витрат;
 • • діяльність по просуванню на ринки нової продукції;
 • • створення і розвиток інноваційної інфраструктури;
 • • підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації кадрів для здійснення інноваційної діяльності;
 • • передача або придбання прав на об'єкти промислової власності або конфіденційну науково-технічну інформацію;
 • • експертиза, консультаційні, інформаційні, юридичні та інші послуги зі створення і (або) практичного застосування нової або удосконаленої продукції, нового або удосконаленого технологічного процесу;
 • • організація фінансування інноваційної діяльності.

Суб'єкти інноваційної діяльності

Суб'єктами інноваційної діяльності є [3]:[3]

 • • фізичні та юридичні особи, зайняті інноваційною діяльністю;
 • • інноваційні підприємства різних форм власності, які здійснюють інновації;
 • • власники інтелектуальної власності, реалізованої в процесі інноваційної діяльності: автори відкриттів, винаходів, промислових зразків, проекти підприємств, установок, технологічних процесів, "ноу-хау", дизайнери;
 • • інвестори, що вкладають капітал у здійснення інновацій: банки, фонди, корпорації, лізингові фірми і т.д .;
 • • посередники, що обслуговують інноваційний процес і забезпечують його інфраструктуру: консалтингові та інжинірингові фірми, технологічні інкубатори, технопарки, технополіси, інформаційні центри і т.п .;
 • • державні органи та органи місцевого самоврядування, які беруть участь в управлінні, координації, регулюванні інноваційної діяльності.

Продукти інноваційної діяльності

Продуктами (результатами) інноваційної діяльності, з приводу яких виникають економічні та правові відносини між її суб'єктами є [4]:[4]

 • • інноваційні проекти, що визначають технологію і результати освоєння конкретних інновацій (проміжний результат, що знаходить відображення в бізнес-плані);
 • • освоєння у виробництві технологічні процеси, що забезпечують соціально-економічний та екологічний ефект при реалізації кінцевої продукції;
 • • принципово нові, нові поліпшені продукти (товари і послуги), що є результатом науково-технічних досягнень.

 • [1] Гончаренко Л. П., Арутюнов Ю. А. Указ. соч. С. 15-16.
 • [2] Гончаренко Л. П "Арутюнов 10. А. Указ. соч. С. 20.
 • [3] Інноваційний менеджмент / під ред. С. Д. Ильенковой. С. 22.
 • [4] Там же. С. 23.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >