Управління ризиками інноваційних проектів

Джерела і види ризиків інноваційних проектів

Для оцінки ефективності інноваційних проектів вище наводилися відповідні показники ефективності. У всіх цих показників є одна загальна властивість: проводити розрахунки по них можна тільки в тому випадку, якщо всі вхідні в них параметри відомі точно. Але саме ця обставина нереалізовано в реальному житті при виконанні інноваційних проектів, так як ризик і невизначеність супроводжують кожному такому проекту.

Під ризиком інноваційного проекту розуміється можливість виникнення в ході його реалізації несприятливих або сприятливих подій у зв'язку з невизначеністю його реалізації, які можуть зумовити зміну показників ефективності даного проекту.

Якщо говорити про основні причини невизначеності параметрів проекту, то можна виділити наступні [1]:[1]

• неповнота або неточність проектної інформації про склад, значеннях, взаємному впливі і динаміці наибо

леї істотних технічних, технологічних та економічних параметрів проекту;

 • • помилки в прогнозуванні параметрів проекту, пов'язані з необгрунтованою екстраполяцією минулих тенденцій на майбутнє;
 • • помилки в розрахунках параметрів проекту, обумовлені спрощеннями при формуванні моделей складних технічних або організаційно-економічних систем;
 • • виробничо-технологічний ризик (ризик аварій, відмов обладнання тощо);
 • • коливання ринкової кон'юнктури, цін, валютних курсів і т.д .;
 • • неповнота і неточність інформації про фінансове становище і ділової репутації підприємств-учасників (можливість неплатежів, банкрутства, зривів договірних зобов'язань);
 • • невизначеність природно-кліматичних умов, можливість стихійних лих;
 • • невизначеність політичної ситуації, ризик несприятливих соціально-політичних змін у країні та регіоні;
 • • ризик, пов'язаний з нестабільністю економічного законодавства і поточної економічної ситуації, умов інвестування та використання прибутку.

Ці фактори невизначеності характерні для будь-яких інноваційних проектів. Невизначеність пов'язана не тільки з неточним передбаченням майбутнього, але і з тим, що параметри, що стосуються до цього або минулого, неповні, неточні або неприйнятні для використання.

Як економічна категорія ризик являє собою подію, що може відбутися або не відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати:

 • • негативний (програш, збиток, збиток);
 • • нульовий;
 • • позитивний (виграш, вигода, прибуток).

Проектні ризики характеризуються великим різноманіттям і з метою здійснення ефективної оцінки та управління ними класифікуються за низкою основних ознак, представлених в табл. 8.1 [2].[2]

Таблиця 8.1

Класифікація ризиків інноваційних проектів

Ознака

класифікації

Вид проектного ризику

1

За видами

 • • Ризик проектування
 • • Будівельний ризик
 • • Маркетинговий ризик
 • • Ризик фінансування проекту
 • • Інфляційний ризик
 • • Процентний ризик
 • • Податкової ризик
 • • Структурний операційний ризик
 • • Криміногенний ризик

2

По етапах здійснення

 • • Проектні ризику прединвестіціонного етапу
 • • Проектні ризики інвестиційного етапу
 • • Проектні ризики післяінвестиційне (експлуатаційного) етапу

3

За джерелами виникнення

 • • Зовнішній, систематичний або ринковий ризик
 • • Внутрішній, несистематичний або специфічний ризик

4

За характером прояву в часі

 • • Постійний проектний ризик
 • • Тимчасовий проектний ризик

5

За рівнем

фінансових

втрат

 • • Допустимий проектний ризик
 • • Критичний проектний ризик
 • • Катастрофічний проектний ризик

6

За можливості передбачення

 • • Прогнозований / непрогнозований проектний ризик
 • • Регульований і нерегульований проектний ризик

7

По можливості страхування

 • • страхуються проектний ризик
 • • нестрахуемого проектний ризик

8

Імовірність

виникнення

 • • Слабовероятние
 • • Малоймовірні
 • • Ймовірні
 • • Вельми ймовірно
 • • Майже можливі

9

Ступінь впливу

 • • Ігноровані
 • • Незначні
 • • Помірні
 • • Істотні
 • • Критичні

10

Складність складу ризику (для великих проектів)

 • • Проектний ризик елементного проекту
 • • Проектний ризик комплексу

11

За регіональною ознакою

 • • Ризик інвестування всередині держави
 • • Ризик міжнародного інвестування

12

За періодом інвестування

 • • Ризики короткострокового інвестування
 • • Ризики довгострокового інвестування

Стандартна процедура прийняття рішення щодо здійснення інноваційного проекту включає в себе аналіз його фінансової реалізованості і оцінку ефективності. Залежно від того, які саме значення приймуть відповідні перераховані вище фактори невизначеності, реалізація проекту відбуватиметься по-різному, в різних умовах. У зв'язку з цим говорять про різні сценарії здійснення проекту. Очевидно, що реалізованість та ефективність проекту залежать від умов його реалізації. При цьому невизначеність має місце і тоді, коли відомо, що проект буде реалізований в різних умовах, але невідомо, в яких саме.

Незважаючи на потенційну негативність наслідків і втрат, викликаних настанням того чи іншого ризикового фактора, проектний ризик, тим не менш, є своєрідним "двигуном прогресу", джерелом можливого прибутку. Таким чином, завдання особи, приймає рішення, - не відмова від ризиків взагалі, а прийняття рішення з урахуванням ризику.

 • [1] Гончаренко Л. Філін С. А. Ризик-менеджмент. М.: КноРус, 2010. С. 22.
 • [2] Гончаренко Л. П., Філін С. А. Указ. соч. С. 27.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >