ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

За підсумками вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • поняття "попит" і "величина попиту";
 • • які чинники можуть впливати на попит;
 • • поняття пропозиції і величини пропозиції;
 • • які чинники можуть впливати на пропозицію;
 • • яким чином встановлюється ринкова рівновага;
 • • закони попиту та пропозиції;
 • • що таке "надлишок споживача" і "надлишок виробника";
 • • який вплив надає держава на встановлення рівноважної ціни;

вміти

 • • розрізняти попит (пропозицію) та його величину;
 • • будувати графіки попиту та пропозиції;
 • • знаходити рівноважні величини ціни і обсягу виробництва;
 • • виділяти фактори попиту та пропозиції для даної конкретної ситуації;
 • • проводити розрахунки з використанням функції попиту та пропозиції;
 • • визначати області "надлишку товару" і "дефіциту" на графіку і за допомогою даних про обсяги попиту та пропозиції на певний момент часу;
 • • аналізувати сутність і наслідки прямого і непрямого регулювання держави;
 • • розраховувати втрати в обсягах попиту та пропозиції при введенні податків;

володіти

 • • навичками побудови графіків попиту і пропозиції на основі статистичних даних;
 • • навичками виділення основних і додаткових факторів попиту та пропозиції для конкретних ситуацій;
 • • навичками використання графічних моделей для аналізу змін попиту та пропозиції;
 • • навичками розрахунків з використанням функцій попиту та пропозиції;
 • • навичками аналізу наслідків при введення фіксованих цін;
 • • навичками порівняльного аналізу прямого і непрямого регулювання держави.

Попит: поняття, фактори. Закон попиту

Попит відноситься до фундаментальних економічних понять. Категорія попиту відіграє велику роль в економіці: на його основі приймаються тактичні та стратегічні рішення як на мікро-, так і на макрорівні.

В економіці попит є формою відображення потреб. На мікрорівні попит являє собою платоспроможну потребу в товарах і послугах. Це означає, що мова йде не про всі потреби, а тільки про тих, які покупець може задовольнити, виходячи зі свого доходу. У даному випадку мова йде як про якісну сторону реалізації потреб (що затребуване), так і про кількісну (в якій кількості). При дослідженні попиту в економічній теорії, як правило, акцент роблять на кількісної стороні питання.

Те кількість товару X, яку споживачі бажають і можуть придбати для задоволення своїх потреб, називається кількістю товару, на яке пред'являється попит, або величиною або обсягом попиту (QD x).

Оскільки величина попиту не є статичною (незмінною) в різні проміжки часу, прийнято уточнювати, за який період часу купуються товари і послуги.

На вирішення того чи іншого споживача придбати якусь кількість товару X впливають різні фактори (або детермінанти). З них можна виділити ряд основних, що впливають на бажання практично всіх покупців:

 • • ціна самого товару X х);
 • • ціни на взаємозамінні товари (товари-субститути) (P s);
 • • ціни на взаємодоповнювані товари (комплементарні товари) с);
 • • смаки споживачів (T);
 • • середній прибуток домогосподарств (I);
 • • розподіл доходів між домогосподарствами (Y);
 • • кількість покупців (N);
 • • очікування змін цін товарів (Е).

В якості уточнення важливо відзначити кілька суттєвих доповнень:

 • • по-перше, факторів, що впливають на попит, на практиці може бути набагато більше;
 • • по-друге, ступінь їх впливу в кожній конкретній ситуації різна: наприклад, ключовим фактором попиту на сіль у Росії в 2006 р виявився такий фактор, як очікування;
 • • по-третє, не всі фактори попиту можна виміряти в абсолютних кількісних показниках, але, тим не менш, їх необхідно враховувати: смаки, переваги і т.д.

Всю сукупність значень обсягу попиту QD x на товар X, відповідають різним можливим величинам ціни товару Р х, за інших рівних умов називають попитом (D) на товар X.

Аналітичною моделлю, яка демонструє, яким чином фактори попиту впливають на обсяг попиту, є функція попиту. Вона показує залежність обсягу попиту від названих чинників:

У спрощеному вигляді функція попиту виглядає як залежність величини попиту від ціни:

Це означає, що величина попиту розглядається тільки як залежність від одного фактора попиту - ціни, за інших рівних умов, тобто передбачається незмінність інших факторів. Таким же чином можна розглянути залежність обсягу попиту від будь-якого вимірюваного фактора.

Розглянемо тепер функцію попиту в табличній формі при умовних даних (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Функція попиту в табличній формі

Досліджувана комбінація

Ціна одиниці товару X, руб.

Кількість товару X, на яку пред'явлений попит, тис. Шт.

А

10

650

У

15

430

З

20

300

D

25

210

Е

30

100

F

35

50

Дані в табл. 4.1 відображають важливу особливість попиту: зниження ціни товару X при інших рівних умовах, як правило, призводить до збільшення кількості товару X, на яке пред'являється попит. Цей висновок називають законом попиту.

Дослідження попиту зручніше і наочніше проводити за допомогою графіків, що відображають основні закономірності ринку. Вперше графічну залежність попиту товару від його ціни представив А. Маршалл в роботі "Принципи економічної науки". При цьому він намагався відповісти на питання: при якій ціні на ринку окремого товару встановиться рівновага? Дана обставина змусила Маршалла вважати функцією ціну товару Р, а аргументом - QD. Тому він відклав величини Р по вертикальній осі, a QD - по горизонтальній. З цих пір в економічній науці використовується введене Маршаллом правило побудови кривих, коли цінові показники відкладаються по вертикальній осі, що з математичної точки зору суперечливо, оскільки цінові невідомі при цьому є аргументом.

Для розкриття залежності кількості товару X, на яке пред'являється попит (QD д), від ціни товару х) за інших рівних умов побудуємо графік на підставі даних табл. 4.1 (рис. 4.1).

Криві попиту

Мал. 4.1. Криві попиту

Отримана крива D носить назву кривої попиту. Кожна точка кривої D показує конкретне значення QD X товару X при тій чи іншій ціною Р г Вся ж крива D відображає набір можливих співвідношень "P X -QD X" при інших рівних умовах, тобто є графічним відображенням попиту.

Як очевидно з рис. 4.1, крива попиту наочно показує, що з пониженням ціни товару X зростає кількість товару X, на яке пред'являється попит. У цьому зв'язку крива попиту має "падаючий" характер і демонструє зворотну залежність обсягу попиту від ціни (закон попиту).

Окрема ж точка кривої D показує не попит, а певну величину QP x - кількість товару X, на яке пред'являється попит при відповідній ціні Р х (наприклад, при ціні 10 руб. Покупці пред'являть попит на 650 тис. Шт. Товару X).

Зміна попиту. Зрушення кривої попиту. Раніше передбачалося, що змінюється тільки ціна товару X і залишаються незмінними й інші фактори (смаки споживачів, дохід домогосподарств, ціни на інші товари і т.п.), що впливають на QD x Але кожен з цих факторів позначається на QD x товару X, значить, вони повинні впливати на попит. Особливий інтерес представляють два випадки:

 • а) коли під впливом зміни якогось чинника покупці починають пред'являти попит на більшу кількість товару при кожній ціні;
 • б) коли при зміні якогось чинника покупці при кожній ціні починають пред'являти попит на меншу кількість товару.

У тому випадку, коли йод впливом зміни якогось чинника величини QP x змінюються при кожній цепе і відбувається зсув усієї кривої попиту (і тільки в такому випадку), економісти вважають, що відбулася зміна попиту.

Якщо величини QD x при кожній можливій ціні зростають, а вся крива D зміщується вправо (в положення D '), то кажуть, що попит збільшився; якщо при кожній можливій ціні значення QP x знижуються, а вся крива I) зміщується вліво (в положення D "), то кажуть, що попит зменшився. Так, зростання доходів населення, збільшення числа покупців, очікуване підвищення цін призводять до розширення попиту, а зниження цін на товари-замінники, підвищення цін на взаємодоповнюючі товари викликають скорочення попиту.

Зміни в попиті можуть відбутися лише у разі змін факторів, що впливають на попит (крім змін ціни самого товару). Якщо жоден з цих нецінових факторів не зміниться, то попит залишиться колишнім і крива попиту не переміститься з початкового стану.

Коли в результаті якихось змін у ринковій ситуації змінюється QD x, але всі фактори, що впливають на QD X, крім ціни Р x, зберігаються незмінними (а значить, крива попиту на товар X залишається на колишньому місці), попит на товар X НЕ змінюється. У подібних випадках відбувається лише зміна величини QD x за інших рівних умов, отже, відбувається переміщення уздовж тієї ж кривої попиту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >