ЕЛАСТИЧНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИМІРЮВАННЯ СТУПЕНЯ ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ НА ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЮ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • поняття еластичності;
 • • показники еластичності;
 • • види еластичності;
 • • діапазон значень показника цінової еластичності попиту;
 • • еластичність попиту і залежність виручки продавців від ціни;
 • • фактори, що впливають на абсолютне значення цінової еластичності;
 • • діапазон значень еластичності попиту за доходом;

вміти

 • • визначати еластичність попиту за ціною, по доходу, перехресну еластичність;
 • • виявляти залежність виручки фірми від еластичності і приймати відповідне управлінське рішення;
 • • пояснювати принципи використання показників еластичності попиту в планування ринкової політики фірм;
 • • знаходити еластичність пропозиції;

володіти

 • • навичками розрахунку точкового і дугового коефіцієнтів еластичності;
 • • навичками визначення кола основних конкурентів за коефіцієнтами еластичності попиту за цінами товарів-замінників.

Поняття еластичності. Дугового і точковий методи розрахунку еластичності

При проведенні економічних досліджень, зокрема при плануванні попиту на продукцію, необхідно не тільки визначити загальний вигляд функції попиту, а й виявити ступінь реакції аналізованої величини на зміну різних чинників.

Приклад 1. Знаючи, що при збільшенні ціни яблук з 50 до 51 руб. за кілограм величина попиту на яблука скоротилася з 10 до 8 кг, можна

сказати, що зі збільшенням ціни яблук на 1 руб. величина попиту на них падає на 2 кг. Іншими словами, чутливість попиту на яблука до їх ціни дорівнює 2.

Однак у такого підходу є недолік: чутливість залежить від одиниць виміру. Якщо в нашому прикладі вимірювати ціну не в рублях, а в копійках, то виявиться, що при зміні ціни яблук на 1 коп. величина попиту падає на 0,02 кг, тобто чутливість буде дорівнює 0,02.

Крім того, оскільки чутливість попиту залежить від одиниць виміру, не можна зіставляти чутливості попиту на різних ринках. Наприклад, якщо ми знаємо, що при збільшенні ціни яблук на 1 руб. за кілограм величина попиту на нього скорочується на 2 кг, а при збільшенні ціни нафту на 1 дол, за барель величина попиту на неї скорочується на 2 бареля, то ми не можемо визначити, попит на який товар є більш чутливим.

Ступінь впливу однієї величини - незалежної змінної - на іншу, залежну від ніс, вимірюють за допомогою похідної відповідної функції. Однак безпосереднє використання похідною як характеристики реакції залежною змінною на зміну незалежного фактора не дає відповіді на питання, що цікавлять економістів, оскільки:

 • • похідна, розрахована через абсолютні зміни величин, має розмірність, залежну від вибору одиниць виміру;
 • • отримані показники при розбіжності розмірностей не допускають порівняння, а також це неможливо зробити для різних товарів і різних умов;
 • • однакові значення похідних можуть мати різний економічний сенс.

Ці труднощі долаються, якщо в якості основного показника реакції величини Y = f (х) на зміну фактора х використовувати безрозмірний показник - еластичність Y по х.

Еластичність - це співвідношення відносних, а не абсолютних змін, і вона є безрозмірною величиною. Це дозволяє порівнювати між собою чутливість різних величин до впливу цілого ряду факторів. Міра чутливості визначається кількісним показником - коефіцієнтом еластичності, не залежних від одиниць виміру змінних.

Еластичність - міра реагування однієї змінної величини на зміну іншої, тобто в загальному випадку під еластичністю розуміється відношення процентного зміни функції до процентної зміни аргументу:

Важливо розуміти, що коефіцієнт еластичності має широке застосування у всіх сферах економічного життя. Поняття еластичності використовується в різних розділах економічної теорії: при аналізі попиту та пропозиції, аналізі наслідків оподаткування, в теорії фірми, теорії економічних циклів, при аналізі міжнародних економічних відносин, економічних очікувань, при проведенні антимонопольної політики та ін. Існує стільки видів еластичності попиту, скільки існує детермінант попиту на товар: еластичність за ціною, по доходу, за цінами інших товарів, по витратах на рекламу і т.д. Однак визначення цих коефіцієнтів в залежності від зміни однієї змінної вимагає того, щоб всі інші фактори, що впливають на функцію, залишалися постійними, що трапляється вкрай рідко. Якщо цього не відбувається, то значення коефіцієнта по даної змінної буде неправильним.

Існує два методи обчислення еластичності: в точці і по дузі. З практичної точки зору було б ефективним розраховувати еластичність для кожної точки кривої попиту. Такий коефіцієнт давав би відповідь на питання про зміну попиту при планованому зміні факторів попиту: ціпи, доходу та ін. Проте для відповідних розрахунків необхідно знати функцію, що описує даний процес, що не завжди легко визначити.

Еластичність в точці (точкова еластичність) використовується в тому випадку, коли задана функція попиту та вихідний рівень ціни і величини попиту. Дана формула характеризує відносне зміна обсягу попиту при нескінченно малій зміні ціни:

(5.1)

де - похідна функції попиту але ціною; Р - ринкова ціна; QD (P) - величина попиту при даній ціні.

Приклад 2. Нехай функція попиту має вигляд Q D = 4 - 2 Р. Необхідно оцінити еластичність попиту за ціною при ціні Р = 1. Для підрахунку коефіцієнта еластичності необхідно знати значення Р, QD і При ціні Р = 1 QD = 4-2 • 1 = 2. Похідна функції попиту Підставимо отримані значення у формулу (5.1) точкової еластичності і отримаємо. Економічний сенс отриманого коефіцієнта полягає в тому, що зміна ціни на 1% щодо початкової ціни Р = 1 призведе до зміни величини попиту в протилежному напрямку на 1%. У даному прикладі попит характеризується одиничною еластичністю.

Еластичність по дузі (дугова еластичність) застосовується при вимірюванні еластичності між двома точками на кривій попиту або пропозиції (рис. 5.1) і передбачає знання первинних і наступних рівнів цін і величин попиту:

(5.2)

де Р 1 - початкова ціна; Р 2 - нова ціна; QD 1 - початкова величина попиту; QD 2 - нова величина попиту.

Визначення дугової еластичності

Мал. 5.1. Визначення дугової еластичності

Формула (5.2) називається формулою середньої точки. Математик і економіст Рой Аллен (1906-1983) запропонував використовувати середню точку інтервалу, по якому відбувається зміна, в якості знаменника дробу [1]. Формула Аллена - не єдино можлива для розрахунку еластичності, але вона є найбільш популярною.[1]

 • [1] Аллен Р. Математична економія. М .: Иностранная литература, 1963.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >