Організаційні форми підприємств

Під організаційно-правовою формою підприємств мається на увазі комплекс юридичних, правових, господарських норм, що визначають характер, умови, способи формування відносин між власниками підприємства, а також між підприємством і зовнішніми по відношенню до нього суб'єктами господарської діяльності та органами державної влади.

Найбільш поширені такі організаційно-правові форми підприємств.

Індивідуальне (одноосібне) підприємство - підприємство, що належить громадянину на праві власності або членам його сім'ї на праві спільної часткової власності. За своїми зобов'язаннями власник індивідуального (одноосібного) підприємства відповідає всім капіталом підприємства і своїм майном. Всі справи такого підприємства веде його власник або уповноважені ним службовці. Зазвичай у вигляді одноосібного підприємства виступають дрібні та середні фірми.

Товариства (партнерства, суспільства) - підприємства, що виникають на основі додавання капіталу його учасників і які передбачають безпосередню участь його членів у справах підприємства. Учасники товариства втрачають право власності на передане у вигляді вкладів майно. Натомість вони отримують право на частину доходу, ліквідаційну квоту, а також на участь в управлінні (число голосів пропорційно паях). Отриманий прибуток ділиться між усіма співзасновниками (співвласниками) пропорційно внеску кожного.

Товариства виступають у різних формах:

  • • повне товариство (товариство з необмеженою відповідальністю). Майно повного товариства формується за рахунок внесків учасників та отриманих доходів, належить його учасникам на праві спільної часткової власності і передбачає повну солідарну відповідальність. Це означає, що партнери відповідають за зобов'язаннями фірми, що виникають у зв'язку з її функціонуванням, всім своїм майном, незалежно від його включеності в капітал товариства. У формі повних товариств часто виступають торгові, консалтингові (дають консультації з проблем ринкової кон'юнктури) фірми, адвокатські контори;
  • • товариство з обмеженою відповідальністю. Воно несе відповідальність лише в межах капіталу товариства. Всі учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за своїми зобов'язаннями в межах своїх вкладів. Останні можуть переходити від власника власнику тільки за згодою інших учасників товариства;
  • • змішане (командитне) товариство. Воно являє собою об'єднання декількох громадян і (або) юридичних осіб і включає дійсних членів і членів-вкладників. Дійсні члени змішаного товариства несуть повну солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном. Члени-вкладники несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства в межах внеску в майно товариства.

Акціонерні товариства (корпорації) - форма організації підприємства на базі акціонерної власності, в якій підприємець відділений від власника і власності та фінансова відповідальність його обмежена. Акціонерні товариства дозволяють юридичним і фізичним особам об'єднати свої капітали для вирішення великих господарських завдань, які не під силу одній особі через обмеженість його капіталу. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями акціонерного товариства в межах свого вкладу (пакета належних їм акцій). Акціонерні товариства - основна організаційна форма великих підприємств.

Державні і муніципальні підприємства мають, як правило, форму унітарних підприємств, тобто комерційної організації, котра наділеною правом власності на закріплене за нею майно. Закріплене за державними підприємствами майно перебуває у їх господарському віданні або оперативному управлінні (казенне підприємство). Воно (майно) не ділиться ні на які вклади, паї або частки, у тому числі працівників підприємства, оскільки воно цілком належить власнику-засновнику - державі чи муніципалітету. Власник майна не відповідає за зобов'язаннями унітарного підприємства, заснованого на праві господарського відання, але несе відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства.

Кожне підприємство може або функціонувати самостійно, або об'єднуватися з іншими підприємствами, укладати угоди, що стосуються тих чи інших сторін господарської діяльності. Основні форми об'єднань підприємств наступні.

Картель - угода між підприємствами однієї галузі про ціни, ринки збуту, обсягах виробництва, обміні патентами і т.д. Підприємства, котрі вступають у картельні угоди, зберігають свою юридичну, виробничу і комерційну самостійність.

Синдикат - угоду, що передбачає, що його учасники збувають свої товари через єдину торгову контору, яка здійснює також закупівлі сировини для учасників синдикату. Останні зберігають свою юридичну і виробничу самостійність, але втрачають комерційну незалежність.

Трест - об'єднання, в якому входять до нього, втрачають свою виробничу і комерційну самостійність, а керівництво їх діяльністю здійснюється з єдиного центру. Керівний орган тресту диктує підприємствам політику щодо цін, умов угод, обсягу виробництва тощо Трест може бути одноотраслевимі або багатогалузевим, об'єднуючим підприємства різних, але технологічно пов'язаних між собою галузей.

Концерн - найбільш розвинена (і поширена сьогодні) форма об'єднань підприємств різних галузей. Виникає концерн зазвичай через систему участі, фінансових зв'язків, договорів про спільність інтересів. Входять у концерн номінально залишаються самостійними, але фактично підпорядковуються єдиному господарському керівництву.

Конгломерат - об'єднання підприємств різних галузей, але на відміну від концерну не має головної фірми.

Таким чином, основні відмінності різних форм об'єднань пов'язані зі ступенем збереження самостійності підприємств, що входять в об'єднання.

В основі об'єднання підприємств може лежати:

  • горизонтальна інтеграція - об'єднання підприємств однієї галузі, однієї сфери виробництва;
  • вертикальна інтеграція - об'єднання підприємств різних галузей, технологічно пов'язаних між собою;
  • диверсифікація - об'єднання підприємств різних галузей, технологічно між собою не пов'язаних.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >