Діяльність фірми в короткостроковому періоді

Показники діяльності фірми в короткостроковому періоді

Введення у виробництво додаткових одиниць будь-яких ресурсів призводить до двох взаємопов'язаним ефектам: це неодмінно викликає, з одного боку, збільшення витрат фірми, з іншого - як правило, зростання кількості випущеної продукції та послуг. Звернемося спочатку до розкриття залежності обсягів використовуваних ресурсів і продукції, що випускається. Нехай фірма використовує у виробництві тільки два види ресурсів: постійний - капітал (наприклад, два верстати), і змінний - праця:

QS = f (L), К = const.

Звернемося спочатку до розкриття залежності обсягів використовуваних ресурсів і продукції, що випускається. Залежність обсягів виробленого фірмою за вибраний проміжок часу товару від кількості застосованих одиниць праці (при незмінній величині постійних факторів), іншими словами, таблична форма завдання виробничої функції, наведена в табл. 8.1.

У таблиці використаний новий термін - сумарний продукт (total product - ТР), який означає загальний обсяг вироблених фірмою товарів і послуг за вказаний проміжок часу (місяць).

Для подальшого аналізу нам необхідно ввести ще два поняття.

Середній продукт (average product - АР) - частка сумарного продукту, що припадає на одиницю змінного фактора. Якщо кількість одиниць змінного фактора (праці у нашому випадку) позначити L, то величина середнього продукту обчислюється за формулою

Таблиця 8.1

Таблична форма завдання виробничої функції у короткостроковому періоді

Кількість одиниць праці (L)

Обсяг виробництва (сумарний продукт ТР)

0

0

1

12

2

42

3

81

4

112

5

130

6

138

7

140

Граничний продукт (marginal product - МР) - зміна сумарного продукту, викликане застосуванням додаткової одиниці змінного ресурсу. Його обчислюють за формулою

Коли величина збільшення, то.

Приклад 1. На підставі даних табл. 8.1 обчислимо значення АР і МР (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Значення загального продукту ТР, середнього продукту АР і граничного продукту МР

Кількість одиниць праці L

ТР

АР

МР

0

0

-

12

1

12

12

30

2

42

21

39

3

81

27

31

4

112

28

18

5

130

26

8

6

138

23

2

7

140

20

Оскільки величини граничного продукту обчислюються при зміні кількості одиниць праці на одиницю, тобто при AL = 1, значення МР, як правило, проставляються між відповідними рядками табл. 8.2. Так, МР = 31 розташовується між третьою і четвертою рядками, показуючи, що в цьому випадку величина L змінилася з 3 до 4.

Зв'язок між величинами середнього і граничного продуктів

Перенесемо дані табл. 8.2 на графік (рис. 8.1). Відклавши на горизонтальній осі витрати праці, а на вертикальній - обсяг випуску, можна побудувати криві сукупного, середнього та граничного продуктів. Графічно величина МР визначається тангенсом кута нахилу дотичної до кривої загального продукту в точці, що відповідає визначеному його обсягом, величина АР - тангенсом кута нахилу променя, що йде з початку координат до цій же точці.

При побудові кривої граничного продукту відповідні значення МР треба відкладати на середині відрізка Δ L (якщо МР = 39, то на графіку це значення відкладають при L = 2,5).

Як випливає з табл. 8.2 і графіків на рис. 8.1, а і б, введення додаткових одиниць змінного ресурсу (в нашому випадку - праці) при фіксованому значенні капіталу призводить до постійного зростання сумарного продукту ТР. Однак більш ретельний аналіз показує, що це зростання відбувається нерівномірно: на ділянці (О - L 1) прирощення Δ ТР при одних і тих же збільшеннях Δ L зростають (крива ТР має увігнутий вид), а з подальшим зростанням кількості застосованих одиниць праці прирощення Δ ТР скорочуються (крива ТР стає опуклою).

Криві сумарного (а), середнього та граничного (б) продукту

Мал. 8.1. Криві сумарного (а), середнього і граничного (б) продукту

Подібна зміна обсягів випуску товарів і послуг в залежності від збільшення вводяться одиниць змінного фактора відображає дію одного з фундаментальних законів економіки - закону зменшується віддачі ресурсу. Згідно з цим законом введення додаткових одиниць змінного ресурсу при незмінній величині постійного фактора неодмінно призведе до ситуації, коли кожна наступна одиниця змінного фактора почне додавати до сумарного продукту менше, ніж його попередня одиниця.

Це рівносильно твердженню, що при перерахованих вище умовах обов'язково настане момент, коли подальше збільшення одиниць використовуваного змінного фактора викличе зниження граничного продукту, тому іноді цей закон називають законом неодмінного зниження граничного продукту.

Загальний сенс закону знижується віддачі полягає в тому, що використання у виробництві товару постійного фактора обмежує прирости обсягів випуску цього товару при послідовному збільшенні кількості одиниць використовуваного змінного ресурсу.

Як можна пояснити дію закону зменшується віддачі ресурсу? При одному фіксованому факторі (капіталі) введення додаткових одиниць змінного фактора (праці) на перших порах (ділянка OZ.t) дозволяє ефективно використовувати поділ праці. Це призводить до того, що кожен додатковий робітник виробляє все більша кількість товарів і послуг, тобто росте граничний продукт. Однак у якийсь момент черговий робочий стане зайвим - всі можливості поділу праці вичерпані, і йому доведеться чекати, коли звільниться верстат, щоб застосувати свою працю. З цього моменту послуги кожного наступного робочого будуть все більш марні, що викличе подальше зниження граничного продукту. Теоретично може виникнути ситуація, коли додатковий робітник почне заважати виробництву, і це викличе зниження обсягів випуску продукції. У такому випадку значення граничного продукту стануть негативними і крива МР перетне вісь абсцис, а крива ТР буде знижуватися (гіпотетично подібна ситуація відбувається в точці L 3 на рис. 8.1, а і б).

Безумовно, цей закон можна трактувати і як закон неодмінного зниження середнього продукту, оскільки при аналогічних умовах обов'язково настане момент, коли подальше зростання використовуваних одиниць змінного фактора призведе до зниження середнього продукту.

Приклад 2. Припустимо, що у виробництві 42 одиниць товару бере участь 2 робітників, які виробляють у середньому 21 одиницю товару на місяць, тобто АР = TP / L = 42/2 = 21. Нехай фірма наймає ще одного, третього робочого . Якщо віддача додатково найнятого робітника (тобто граничний продукт) вище, ніж в середньому дає кожен з наявних робітників, наприклад 39 одиниць, то величина середнього продукту з урахуванням найму трьох робочих буде більше 21 одиниці:

Це означає, що до тих пір, поки МР> АР, тобто величина граничного продукту перевищує величину середнього продукту, остання зростає; при цьому на графіку (див. рис. 8.1) крива граничного продукту розташовується вище кривої середнього продукту. Якщо ж МР <АР і крива граничного продукту проходить нижче кривої середнього продукту, то величина АР зменшується. Отже, крива МР перетинає криву АР в точці, де крива АР має максимум.

Стадії виробництва в короткостроковому періоді

Аналіз поведінки фірми в короткостроковому періоді дозволяє виділити чотири стадії виробництва, які характеризують технічну результативність виробництва (табл. 8.3).

Таблиця 8.3

Стадії технічної результативності виробництва

Показник

Стадія I

Стадія II

Стадія III

Стадія IV

TP

Зростає

Зростає

Зростає

Знижується

АР

Зростає

Зростає

Знижується

Знижується

МР

Зростає

Знижується

Знижується

Знижується

Розгляд стадій виробництва передбачає вибір в якості вихідного фактора праці. Випуск фірми залежить тільки від зміни обсягу застосовуваного праці. Обсяг капіталу - незмінна величина.

Вибір стадії виробництва показує обгрунтованість закону спадної віддачі ресурсу. Хоча у виробництві є ділянки із зростаючим граничним продуктом одного з факторів виробництва, але в цій області граничний продукт іншого фактора обов'язково буде негативним. Якщо граничний продукт ресурсу зростає, его означає, що другий фактор виробництва надлишковий й перетворюється на антіресурс. Оптимальні комбінації ресурсів вимагають певних обсягів, які виявляються тільки на другій стадії виробництва, тобто там, де граничний продукт убуває.

Еластичність випуску за факторами виробництва

Еластичність випуску за фактором виробництва (L або К) дорівнює відношенню граничної продуктивності МР фактора до середньої продуктивності (АР). Еластичність випуску по праці визначається за формулою

Еластичність випуску по праці показує, на скільки відсотків збільшиться випуск при збільшенні витрат праці на 1% і при незмінних витратах інших факторів.

Закон спадної віддачі носить не абсолютний, а відносний характер:

  • 1) він застосовний лише на короткостроковому відрізку часу, коли хоча б один з факторів виробництва залишається незмінним;
  • 2) технічний прогрес постійно розсовує його межі.

Основні показники аналізу в довгостроковому періоді. Ізокванта

У довгостроковому періоді змінюється не тільки кількість використовуваного у виробництві праці, а й обсяг капіталу. Результат впливу на випуск зміни обох факторів виробництва називають ефектом масштабу.

Зростання обсягів праці і капіталу в п раз може супроводжуватися збільшенням випуску:

  • • в п разів;
  • • більш, ніж в п разів;
  • • менш, ніж в п раз.

У першому випадку має місце постійний ефект масштабу, у другому - зростаючий, в третьому - снижающийся.

Виробничу функцію можна представити у вигляді безлічі виробничих функцій в короткому періоді, що розрізняються обсягами капіталу. Графічним зображенням виробничої функції в довгостроковому періоді є ізокванти.

Властивості ізоквант наступні.

Ізокванти мають негативний нахил.

Розташування ізокванти щодо осей координат визначається співвідношенням еластичностей випуску за факторами виробництва.

Ізокванти наочно відображають ефект масштабу: ізокванти з постійним ефектом масштабу розташовуються на однаковій відстані один від одного; зі зростаючим ефектом - наближаються один до одного в міру збільшення випуску; з уменьшающим - відсуваються.

У табл. 8.1 була відтворена таблична форма виробничої функції у короткостроковому періоді за умови використання двох одиниць капіталу. Оскільки в довгостроковому періоді всі ресурси є змінними, то можна уявити виробничу функцію фірми, коли змінюється кількість застосованих одиниць - і праці, і капіталу - наступним чином (табл. 8.4).

Таблиця 8.4

Виробнича функція фірми в довгостроковому періоді

Кількість одиниць праці, L

Величина виробленого продукту, ТР

7

112

140

158

170

175

178

179

6

106

138

150

162

168

170

171

5

96

130

140

152

159

161

162

4

74

112

128

140

146

151

155

3

50

81

112

124

134

140

144

2

26

42

94

107

119

128

136

1

1

12

74

89

103

112

120

Кількість одиниць капіталу

1

2

3

4

5

6

7

Як випливає з таблиці, визначеним співвідношенням праці і капіталу відповідає один і той же обсяг продукції, що випускається. Наприклад, обсяг виробництва Q = 112 можна досягти, використовуючи або сім одиниць праці та одну одиницю капіталу, або чотири одиниці праці та дві одиниці капіталу, або три одиниці праці та три одиниці капіталу, або, нарешті, одну одиницю праці та шість одиниць капіталу. Те ж можна зробити для обсягу Q = 140. Якщо відкласти на графіку по осі Y кількість одиниць капіталу, а по осі X - праці, проставити на координатній площині точки, в яких фірма має один і той же обсяг випуску, і з'єднати їх однією лінією, то вийде крива, звана изоквантой (рис. 8.2). Теоретично ізокванту можна побудувати для будь-якого випуску продукції і в результаті отримати карту ізоквант (за аналогією з картою кривих байдужості).

Ізокванти

Мал. 8.2. Ізокванти

Мірою взаємозамінності факторів виробництва служить гранична норма технічного заміщення

Величина MRTS визначається граничною продуктивністю факторів виробництва при Q = const:

У міру зростання використання праці у виробництві при даному випуску граничний продукт праці скорочується відповідно до закону спадної віддачі фактора виробництва, а в міру одночасного скорочення використання капіталу граничний продукт капіталу збільшується. Чисельник формули граничної норми технологічного заміщення скорочується, а знаменник зростає. Тому даний показник скорочується в міру зростання використання праці у виробництві при одному і тому ж випуску.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >