Показники рівня цін та інфляції

Оскільки ціни безперервно змінюються під впливом багатьох чинників, необхідно відображати подібна зміна. Рівень зміни цін визначається за допомогою індексів цін.

Застосовуються два індексу цін: індекс Пааше й індекс Ласпейреса.

Індекс Пааше I P оцінює зміну загального рівня цін у складі національного продукту за рівнем ваг поточного періоду часу:

де - ціна одиниці продукції в поточному році; - ціна одиниці продукції в базисному році; - кількість одиниць продукції в поточному році; i = 1, ..., п - номенклатура продукції.

Індекс Ласпейреса I L використовується з оцінки зміни загального рівня цін за рівнем ваг базового періоду часу:

де - кількість одиниць продукції в базисному році.

Найбільш поширеними показниками є наступні:

 • • індекс споживчих цін (розраховується на основі споживчого кошика);
 • • індекс цін промислового призначення (показує напрямок зміни цін виробничих товарів у момент їх первинного продажу в торговельну мережу);
 • • дефлятор ВВП.

Дефлятор ВВП - це індекс цін, в якому кошик кінцевої продукції охоплює всі товари, включені до ВВП:

Номінальний ВВП розраховується в цінах поточного періоду, реальний ВВП - у порівнянних цінах, тобто відображає обсяг виробництва без інфляційної складової. Якщо дефлятор ВВП> 1, то в країні спостерігаються інфляційні процеси.

Безробіття: поняття, форми і показники безробіття

Важливими макроекономічними показниками, що характеризують стан і розвиток економіки, є показники рівня зайнятості та безробіття.

Зайнятість - це стан людини, включеного в суспільно корисну діяльність, пов'язану із задоволенням його особистих і суспільних потреб, яка не суперечить законодавству країни і приносить, як правило, заробіток (трудовий дохід).

До комам в економіці згідно з прийнятою методикою відносяться особи, що у розглянутий період виконували роботу за наймом за винагороду, а також приносить дохід роботу не за наймом самостійно або з одним або декількома компаньйонами, як із залученням, так і без залучення найманих працівників. У число зайнятих включаються також особи, які виконували роботу без оплати на сімейному підприємстві, а також особи, які тимчасово відсутні на роботі через хворобу, догляду за хворими, щорічної відпустки, вихідних днів, навчання, навчального відпустки, відпустки без збереження або з частковим збереженням заробітної плати з ініціативи адміністрації, страйки.

Рівень і характер зайнятості населення - це важливі макроекономічні показники, що відображають демографічні та соціальні процеси в суспільстві.

Залежно від застосовуваних критеріїв є наступні класифікації зайнятих:

 • 1. За родом діяльності:
  • • зайняті в економіці оплачуваною діяльністю;
  • • військовослужбовці (займаються діяльністю, що не приносить прямого грошового доходу, але в міру переходу на контрактну форму служби будуть наближатися до статусу зайнятих в економіці);
  • • учні з відривом від виробництва.
 • 2. За способом залучення в трудову діяльність:
  • • наймані працівники;
  • • роботодавці (підприємці, що наймають працівників, що реалізують свої підприємницькі здібності);
  • • самозайняті (працюючі за свій рахунок, члени виробничих кооперативів, що не використовують найману силу на постійній основі).

Міжнародний класифікатор статусу зайнятості включає наступні категорії працівників:

 • • наймані працівники;
 • • роботодавці;
 • • особи, які працюють за свій рахунок;
 • • члени виробничих кооперативів;
 • • допомагають члени сім'ї;
 • • працівники, які не класифікуються за статусом.

Безробіття - це соціально-економічне явище, що полягає в тому, що певна частина економічно активного населення не має роботи і, відповідно, доходу (бажаючі працювати не можуть знайти роботу при звичайній ставці заробітної плати).

До безробітним згідно стандартам Міжнародної організації праці (МОП) відносять осіб 16 років і старше, що у розглянутий період:

 • • не мали роботи (прибуткового заняття);
 • • займалися пошуком роботи, тобто зверталися в державну або комерційну службу зайнятості, використовували або поміщали оголошення у пресі, безпосередньо зверталися до адміністрації підприємства (роботодавцю), використовували особисті зв'язки і т.д. або робили кроки до організації власної справи;
 • • були готові приступити до роботи.

При віднесенні до безробітних повинні бути дотримані всі три критерії, перерахованих вище.

Статистичні органи виділяють також показник кількості безробітних, зареєстрованих в органах державної служби зайнятості.

Рівень безробіття визначається як питома вага чисельності безробітних в числі економічно активного населення (виражений у відсотках).

Показники економічного зростання

Збільшення валового внутрішнього продукту і сполучених ВВП показників відбувається в результаті зростання економіки.

Економічне зростання означає кількісна і якісна зміна результатів виробництва і його чинників. Між кількісними і якісними характеристиками економічного зростання існує тісний взаємозв'язок. Разом з тим збільшення кількісних параметрів продукту, що випускається не завжди означає зростання його якісних характеристик, рівня життя населення.

Економічне зростання визначається за допомогою ряду показників. Американський економіст, лауреат Нобелівської премії Саймон Кузнець (1901-1985) виділив шість показників, що характеризують економічне зростання в розвинених країнах:

 • • високі темпи зростання подушного доходу та населення;
 • • високі темпи зростання продуктивності факторів виробництва;
 • • високі темпи структурної перебудови економіки;
 • • високі темпи соціальної, політичної та ідеологічної трансформації;
 • • міжнародні масштаби економічного зростання;
 • • обмежене поширення результатів економічного зростання.

Економічне зростання характеризується системою показників, які являють собою зіставлення результатів виробництва в часі. Як правило, порівнюють ВВП, ВНД і т.д. Вимірювання здійснюється звичайно у відсотках.

В якості основних показників вимірювання економічного зростання використовуються:

 • • коефіцієнт зростання - відношення показника досліджуваного періоду до показника базового періоду. Обчислюється за формулою X = Y 1 / Y 0, де Y 1, Y 0 - показники відповідно в вивчається і базовому періодах;
 • • темп зростання - коефіцієнт зростання, помножений на 100%;
 • • темп приросту = темп росту - 100%.

Процентна ставка

Процентна ставка - це відносна ціна наданого кредиту.

Розрізняють процентну ставку:

 • а) по позиках;
 • б) по депозитах;
 • в) рефінансування, за якою центральний банк кредитує комерційні банки.

Під рефінансуванням в нашій країні розуміється кредитування Банком Росії кредитних організацій. Суб'єкти ринкової економіки орієнтуються на оперативну процентну ставку, необхідну для прийняття рішень. Такою в Росії є ставка рефінансування. У країнах з розвиненою ринковою економікою, зокрема США, орієнтиром можуть служити прайм-рейт (ставка, що стягується при наданні позик банками своїм привілейованим клієнтам), облікова ставка (за якою центральний банк надає кредит комерційним банкам) і ставка федеральних фондів (при наданні кредитів одних банків іншим).

Необхідно розрізняти номінальні і реальні процентні ставки.

Номінальна процентна ставка відображає поточний банківський відсоток.

Реальна процентна ставка - це номінальна ставка, скоригована на рівень інфляції:

де r r. - Реальна процентна ставка; r п - номінальна процентна ставка; i - рівень інфляції.

При рівні інфляції, що перевищує 10% на рік, для визначення реальної процентної ставки використовується наступна формула:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >