ЗАГАЛЬНА МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • поняття і види макроекономічної рівноваги;
 • • закономірності формування сукупного попиту та сукупної пропозиції;
 • • різні концепції сукупної пропозиції;
 • • умови досягнення загальної економічної рівноваги;

вміти

 • • визначати фактори, що впливають на макроекономічну рівновагу;
 • • використовувати модель AD - AS для аналізу макроекономічних процесів і явищ (інфляції, економічного зростання та ін.);

володіти

 • • навичками визначення факторів, що забезпечують макроекономічну рівновагу;
 • • навиком графічного зображення моделі макроекономічної рівноваги AD - AS.

Сукупний попит і фактори, що його визначають

Макроекономічна рівновага є однією з ключових проблем курсу макроекономіки. Його досягнення - це проблема номер один для державної макроекономічної політики. Рівноважний стан економіки в найзагальнішому вигляді передбачає збалансованість і пропорційність її основних параметрів, коли у господарюючих суб'єктів немає стимулів для зміни існуючого становища. У ринковій економіці макроекономічна рівновага передбачає відповідність між виробництвом благ і платоспроможним попитом на них.

Виділяють часткове і загальну рівновагу. Часткове рівновага - це рівновага на окремих ринках у національній економіці. Загальна рівновага припускає рівноважний стан, досягнуте одночасно на фінансовому, ресурсному ринках і на ринку товарів і послуг.

Порушення макроекономічної рівноваги означає відсутність збалансованості в національній економіці і проявляється у втратах ВВП, появі інфляції та безробіття, зниженні доходів населення.

Щоб досягати і підтримувати макроекономічну рівновагу, фахівці використовують теоретичні моделі, висновки з яких покладені в основу макроекономічної політики держави.

Основний базовою моделлю макроекономічної рівноваги виступає модель AD - AS - "сукупний попит - сукупна пропозиція". Дана модель описує вплив сукупного попиту та сукупної пропозиції на загальний рівень цін і сукупний випуск (або реальний ВВП) в економіці. Модель AD - AS використовується для аналізу багатьох макроекономічних явищ, таких як економічне зростання, фази економічного циклу, інфляція попиту, інфляція витрат, стагфляція, інфляційна спіраль.

Сукупний попит (AD - aggregate demand) - це сума всіх видів попиту, або сумарний попит на всі кінцеві товари та послуги, вироблені в суспільстві.

У структурі сукупного попиту виділяють:

 • • попит на споживчі товари і послуги (С);
 • • попит на інвестиційні товари (I);
 • • попит на товари і послуги з боку держави (G);
 • • попит з боку зовнішнього ринку (різницю між експортом та імпортом - Ехп).

Відповідно, сукупний попит можна виразити формулою

Крива сукупного попиту показує кількість товарів і послуг, яку споживачі на рівні суспільства готові придбати при кожному можливому рівні цін. Рух по кривій AD відображає зміну обсягу сукупного попиту залежно від динаміки цін. Величина попиту на макрорівні підпорядковується тій же закономірності, що й на мікрорівні: вона буде падати при зростанні цін і збільшуватися при їх зниженні. Ця залежність випливає з рівняння кількісної теорії грошей:

де Р - рівень цін в економіці; Y - реальний обсяг випуску, на який пред'явлений попит; М - кількість грошей в обігу; V - швидкість обігу грошей.

З цієї формули випливає, що чим вище рівень цін Р, тим (за умови фіксованого пропозиції грошей М і скоро-

сті їх обігу V) менше кількість товарів і послуг, на які пред'явлено попит Y.

Зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін пов'язана з ефектами:

 • процентної ставки (ефектом Кейнса) - зі зростанням цін збільшується попит на гроші. При незмінній пропозиції грошей зростає ставка відсотка, а в результаті скорочується попит з боку економічних агентів, що користуються кредитами, знижується сукупний попит;
 • багатства (ефектом Лігу) - зростання цін знижує реальну купівельну спроможність накопичених фінансових активів, робить їх власників біднішими, в результаті чого знижуються обсяг імпортних закупівель, споживання і сукупний попит;
 • імпортних закупівель (ефект Манделла-Флемінга) - зростання цін всередині країни при незмінних цінах на імпорт перекладає частину попиту на імпортні товари, в результаті чого скорочується експорт і знижується сукупний попит у країні.

На сукупний попит впливають нецінові фактори. Їх дія призводить до зміщення кривої AD вправо або вліво.

До нецінових факторів сукупного попиту відносяться:

 • • пропозиція грошей М і швидкість їх обігу V (що випливає з рівняння кількісної теорії грошей);
 • • фактори, що впливають на споживчі витрати домогосподарств: добробут споживачів, податки, очікування;
 • • фактори, що впливають на інвестиційні витрати фірм: процентні ставки, пільгове кредитування, можливості отримання субсидій, дотацій;
 • • державна політика, що визначає державні витрати;
 • • умови на зовнішніх ринках, що впливають на чистий експорт: коливання курсів валют, цін на світовому ринку.

Крива сукупного попиту

Мал. 24.1. Крива сукупного попиту

Зміни сукупного попиту відображені на рис. 24.1. Зрушення кривої AD вправо відображає збільшення сукупного попиту, а вліво - зменшення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >