Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Теорія економічного аналізу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Маржинальний аналіз (CVP-аналіз)

Маржинальний аналіз допомагає виявити оптимальні пропорції між витратами, ціною і обсягом реалізації, що дозволяє визначити для кожної конкретної ситуації обсяг реалізації, що забезпечує беззбиткову діяльність. Цей вид аналізу ще носить назву CVP-аналіз (cost - volume - profit або витрати - обсяг - прибуток).

Ключовими показниками маржинального аналізу є:

 • • змінні витрати;
 • • постійні витрати;
 • • маржинальний дохід;
 • • критичний обсяг виробництва (поріг рентабельності, точка беззбитковості);
 • • запас фінансової міцності;
 • • ефект виробничого (операційного) важеля.

Змінні витрати - це витрати, що змінюються з зміною обсягу виробництва (витрати на сировину і матеріали, час роботи обладнання, трудовитрати і т.п.). У практиці маржинального аналізу прийнято вважати, що залежність між обсягом виробництва і змінними витратами є прямо пропорційною.

Постійні витрати - це витрати, які не залежать від обсягу виробництва (амортизація, орендна плата, страхові внески тощо).

Маржинальний дохід (маржинальний прибуток, внесок на покриття) виражається різницею між виручкою від продажу і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу дає інформацію підприємству про величину виручки, яку необхідно отримати, щоб окупити постійні витрати і отримати прибуток.

Критичний обсяг виробництва (поріг рентабельності, точка беззбитковості) - це мінімально допустимий обсяг продажів, який покриває всі витрати на виготовлення продукції, не приносячи при цьому ні прибутку, ні збитків.

Запас фінансової міцності виражається різницею між досягнутою фактичною виручкою від реалізації і порогом рентабельності. Якщо виручка від реалізації опускається нижче порога рентабельності, то фінансовий стан підприємства погіршується. При необхідності запас фінансової міцності можна розрахувати у відсотках до виручки від реалізації.

Ефект виробничого (операційного) важеля проявляється у зміні прибутку в залежності від зміни обсягу реалізації і виробничих витрат. Показник розраховується як відношення маржинального доходу до прибутку.

Перше завдання, яке виникає в маржинальном аналізі, - це поділ (диференціація) сумарних витрат на випуск і реалізацію продукції на змінні і постійні.

Існує кілька методів такого поділу, серед яких метод максимальної і мінімальної точки, графічний метод і метод найменших квадратів.

При використанні методу максимальною і мінімальною точки розрахунки проводяться в наступній послідовності.

 • 1. Із сукупності даних за аналізований період вибираються два значення з найбільшим mах) і найменшим () обсягом виробництва і відповідні їм значення витрат () і ().
 • 2. Визначається ставка змінних витрат () за такою формулою:

3. Обчислюється загальна величина постійних витрат ():

4. За умови, що між обсягом продукції і витратами існує лінійна залежність, диференціація витрат запишеться наступним рівнянням:

При використанні методу максимальною і мінімальною точки необхідно виключити з розрахунку випадкові, нехарактерні точки, інакше результати розрахунків можуть виявитися помилковими.

Приклад

Провести диференціацію витрат методом максимальної і мінімальної точки, використовуючи наступні дані про обсяг і витратах на випуск продукції.

Місяць

Об `єм,

шт.

Витрати, тис. Руб.

Місяць

Об `єм,

шт.

Витрати, тис. Руб.

Січень

220

+2899

Липень

257

+3275

Лютий

238

2990

Серпень

278

+3385

Березень

258

3284

Вересень

280

+3400

Квітень

247

+3240

Жовтень

264

+3370

Травень

242

+3228

Листопад

251

3218

Червень

232

+3100

грудень

235

2925

 • 1. За даними таблиці виберемо два періоди з найменшим і найбільшим обсягом виробництва - це січень (220 шт.) І вересень (280 шт.).
 • 2. Визначимо ставку змінних витрат:

3. Визначимо загальну суму постійних витрат:

4. Залежність загальних витрат від обсягу виробництва буде дорівнює:

Графічний метод має наступну послідовність диференціації витрат.

 • 1. Будується графік, на якому по осі абсцис відображаються обсяги виробництва, а по осі ординат - витрати.
 • 2. На графіку відкладаються дві точки, відповідні загальним витратам для мінімального і максимального обсягу виробництва.
 • 3. Виділені точки з'єднуються до перетину з віссю ординат, що і покаже величину постійних витрат.
 • 4. Розраховуються середній обсяг і середні витрати за період (12 місяців).
 • 5. Визначається величина змінних витрат на одиницю продукції.

Приклад

За даними попереднього прикладу призвести диференціацію витрат графічним методом.

За графіком визначаємо рівень постійних витрат при обсязі виробництва, рівному нулю: тис. руб.

Середні значення обсягу випуску і витрат за період визначаються за середньої арифметичної і рівні:

Ставка змінних витрат буде визначена за формулою:

Рівняння зв'язку витрат з обсягом продукції дорівнюватиме:

Найбільш точним методом диференціації витрат є метод найменших квадратів, розглянутий у гл. 6.

Використовуючи алгоритм даного методу, отримаємо вираз:

З виразу випливає, що постійні витрати в нашому прикладі складають 1010,83 тис. Руб., А змінні витрати - 8,72 руб. / Шт. Для визначення беззбитковості виробництва використовуються три методи: графічний, аналітичний і метод коефіцієнта маржинального доходу.

Графічний метод визначення точки беззбитковості показаний на рис. 9.4.

Графік визначення точки беззбитковості

Мал. 9.4. Графік визначення точки беззбитковості

Графіку може бути дана наступна економічна інтерпретація. Там, де перетинаються лінії виручки і собівартості (точка К), досягається стан беззбитковості, оскільки загальний дохід в цій точці є достатнім для того, щоб покрити постійні та змінні витрати. При обсязі реалізації нижче цієї точки підприємство не може покрити всі витрати, і, отже, фінансовим результатом його діяльності є збитки. Навпаки, при обсязі реалізації більшому, ніж критичний, фінансовий результат позитивний, тобто діяльність підприємства стає прибутковою.

Приклад

Виробнича фірма "Майстер" випускає сувенір "Матрьошка" річним обсягом 3000 штук. Постійні витрати, пов'язані з випуском сувеніра, складуть 30 тис. Руб. на рік. Змінні витрати на одну матрьошку складуть 40 руб. / Шт. Ціна на сувенір встановлена на рівні 60 руб. / Шт. Визначити точку беззбитковості виробництва матрьошок (критичний обсяг виробництва) і запас фінансової міцності.

При використанні графічного методу на основі представлених даних будується графік для визначення беззбитковості виробництва.

Порядок побудови графіка наступний:

 • 1) визначається точка А, відповідна виручці 180 тис. Руб. (60 × 3000) і обсягом виробництва (3000 шт.);
 • 2) визначається точка В, відповідна змінним затратам 120 тис. Руб. (40 × 3000) і обсягом виробництва (3000 шт.);
 • 3) на графік наноситься лінія загальних витрат. Для цього лінію змінних витрат паралельно переміщаємо до величини постійних витрат (30 тис. Руб.);
 • 4) на перетині лінії виручки і загальних витрат знаходиться точка беззбитковості К. Вертикальна проекція цієї точки вказує на критичний обсяг виробництва матрьошок в натуральному вираженні (1500 шт.). При випуску матрьошок нижче цього обсягу підприємство одержуватиме збиток. Горизонтальна проекція точки До показує розмір виручки (90 тис. Руб.) Для умов беззбиткової діяльності;
 • 5) визначається ціна беззбитковості одиниці виробу:
 • 90000: 3000 = 30 руб .;
 • 6) розраховується запас фінансової міцності:
 • 180000 - 90000 = 90000 руб.

Аналітичний метод визначення беззбитковості заснований на залежності:

де До - критичний обсяг виробництва;

- Сума постійних витрат; ц - ціна одиниці продукції;

- Змінні витрати на одиницю продукції.

Визначимо критичний обсяг виробництва за вихідними даними вищерозглянутого прикладу:

Помноживши величину критичного обсягу продукції на ціну, отримаємо виручку від продажів в точці беззбитковості:

Формула критичного обсягу виробництва дозволяє провести факторний аналіз впливу на показник рівня витрат і ціни на продукцію. Для проведення факторного аналізу наведемо дані по виробництву матрьошок за два періоди часу: у минулому періоді випуск матрьошок склав 2 700 шт., А у звітному - 3000 шт.

Показники

Минулий період

Звітний період

Всього, тис. Руб.

На одиницю продукції, грн.

Всього, тис. Руб.

На одиницю продукції, грн.

Виручка від реалізації

175,5

65

180

60

Змінні витрати

94,5

35

120

40

Маржинальний прибуток

81

30

60

20

Постійні витрати

30

X

30

X

Прибуток

51

30

1. Визначимо зміну критичного обсягу випуску матрьошок:

 • 2. Оскільки постійні витрати протягом звітного періоду не змінилися, вплив цього фактора не враховується.
 • 3. Визначимо вплив фактора ціни:

4. Визначимо вплив фактора змінних витрат:

Висновок. Критичний обсяг виробництва збільшився в звітному році з 1000 до 1500 штук, в тому числі за рахунок зниження ціни на 200 штук і за рахунок збільшення питомих змінних витрат - на 300 штук.

Метод коефіцієнта маржинального доходу заснований на розрахунку беззбитковості, який визначається за формулою:

У свою чергу коефіцієнт маржинального доходу (k мд) розраховується за наступним виразом:

Продовжимо розгляд прикладу

Відповідно коефіцієнти маржинального доходу складуть:

 • • для минулого періоду - 0,4615 (81000: 175500);
 • • для звітного періоду - 0,3333 (60000: 180000).

Визначимо точки беззбитковості в сумовому вираженні:

 • • для минулого року: 30000: 0,4615 = 65000 руб.
 • • для звітного року: 30000: 0,3333 = 90000 руб.

Визначимо точки беззбитковості в натуральному вираженні:

 • • для минулого року: 65000: 65 = 1000 шт.
 • • для звітного року: 90000: 60 = 1500 шт.

Розрахунки показали, що фірмі вигідно виробляти сувеніри "Матрьошка", оскільки попит на продукцію забезпечує прибуток і достатній запас фінансової міцності.

Розрахуємо ефект виробничого (операційного) важеля (ЕПР) за формулою

Показник характеризує, що при зниженні виручки на 1% прибуток скоротиться на 2%, а при скороченні виручки на 50% (100%: 2) прибуток фірми буде нульовий. У розглянутому прикладі точка беззбитковості дорівнює 90 тис. Руб. (180: 2).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук