ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У результаті освоєння матеріалів даної глави студенти повинні:

знати

  • - Інформаційні процеси в системах організаційно-економічного управління;
  • - Поняття інформаційної технології;
  • - Характеристики, властивості, відмінні риси сучасних інформаційних технологій;
  • - Класифікацію інформаційних технологій в системах організаційно-економічного управління;

вміти

  • - Вибирати інформаційну технологію залежно від типу розв'язуваних економічних завдань;
  • - Інтегрувати інформаційні технології в залежності від виду та форми вихідної і результатної інформації;

володіти

- Навичками роботи з основними офісними інформаційними технологіями для вирішення економічних завдань і завдань управління.

Інформаційні процеси

Обіг інформації в системах організаційно-економічного управління проводиться у вигляді стандартних інформаційних процесів. Ще у Федеральному законі "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" визначалося, що інформаційні процеси - це "процеси збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку і розповсюдження інформації". Ці процеси грали важливу роль і в докомпьютерную епоху, в даний час їх технологічна реалізація, якісні та кількісні характеристики продовжують змінюватися швидкими темпами в міру вдосконалення інформаційних і комунікаційних технологій, хоча їх внутрішній зміст по суті залишилося незмінним.

Інформаційні процеси можуть розглядатися як послідовність дій над інформацією з метою забезпечення прийняття управлінських рішень. Інформаційні процеси реалізуються за допомогою операцій, до головним з яких відносяться збір і реєстрація, прийом (введення), передача, обробка (перетворення), зберігання інформації. Взаємозв'язок інформаційних процесів наведена на рис. 2.1.

Узагальнена схема технологічного процесу обробки інформації

Мал. 2.1. Узагальнена схема технологічного процесу обробки інформації

Крім названих основних інформаційних процесів в залежності від цілей рішення задачі в технологічний процес можуть бути включені й інші, не менш важливі, допоміжні процеси, такі як пошук інформації, реєстрація, розмноження, стиснення, архівування та ін. Для реалізації різних інформаційних процесів використовуються різні технічні засоби і методи.

Збір та реєстрація інформації - це процес отримання інформації ззовні і приведення її до виду, необхідному для подальшого введення в інформаційну систему і забезпечує наступні етапи інформаційного процесу. Збір та реєстрація інформації можуть проводитися безпосередньо людиною, коли інформація вручну переноситься па машинні носії або вводиться в інформаційну систему, автоматизованим способом за допомогою технічних засобів і систем або ж автоматично по канатах зв'язку. Збір інформації істотно залежить від розв'язуваної задачі, але завжди відіграє важливу роль, так як від повноти, достовірності та своєчасності вихідної інформації залежить правильність прийнятих рішень.

При зборі первинної інформації безпосередньо від об'єктів виробничо-господарської діяльності можуть використовуватися різні вимірювальні засоби: від ручних до автоматичних. Велика різноманітність вимірюваних процесів і використовуваних для цього коштів, наявність ручних операцій відрізняють процедуру збору від інших процедур як найбільш трудомістку. Зібрану інформацію необхідно зафіксувати на носіях інформації, що здійснюється в процесі реєстрації. Найбільш ефективно заносити зібрані первинні дані в пам'ять комп'ютера, що дозволяє роздрукувати і зберігати їх у вигляді паперового документа, а також використовувати в електронному вигляді при подальшій обробці. Для автоматизації процесу реєстрації можуть використовуватися спеціалізовані пристрої. Наприклад, більшої популярності набувають пристрої нанесення штрих-коду, що дозволяють автоматично записувати інформацію про продукцію, яка потім може бути зчитана обчислювальним пристроєм.

Збір і реєстрацію інформації можуть супроводжувати інші процеси, наприклад фільтрація (відсіювання даних, не потрібних для прийняття рішень), архівація (подання даних в більш компактному вигляді), розмноження (для подальшої передачі інформації декільком адресатам) і т.д.

Крім первинної інформації за результатами виробничо-господарської діяльності збір інформації може здійснюватися з інших джерел (внутрішня управлінська інформація, інформація директивних органів, інформація із зовнішнього середовища). Завдання збору інформації нс може бути вирішена у відриві від інших завдань, зокрема завдання обміну інформацією (передачі).

Обмін інформацією - це процес, в ході якого джерело інформації її передає, а одержувач - приймає. Якщо в переданих повідомленнях виявлені помилки, то організовується повторна передача цієї інформації. У результаті обміну інформацією між джерелом і одержувачем встановлюється своєрідний "інформаційний баланс", при якому в ідеальному випадку одержувач буде т розташовувати тією ж інформацією, що і джерело.

Обмін інформацією проводиться за допомогою сигналів, що є її матеріальним носієм. Джерелами інформації можуть бути будь-які об'єкти реального світу, що володіють певними властивостями і здібностями. Якщо об'єкт відноситься до неживої природи, то він виробляє сигнали, безпосередньо відбивають його властивості.

Якщо об'єктом-джерелом є людина, то виробляються їм сигнали можуть не тільки безпосередньо відбивати його властивості, а й відповідати тим знакам, які людина виробляє з метою обміну інформацією. Обмін інформацією реалізується операціями прийому і передачі. Для їх здійснення необхідні канали зв'язку і пристрої перетворення інформації до вигляду, придатного для прийому-передачі інформації (рис. 2.2). Канал зв'язку - це сукупність технічних пристроїв, що забезпечують передачу сигналу від джерела до одержувача. Канали передачі повідомлень характеризуються пропускною здатністю і помехозащищенностью.

Загальна схема прийому-передачі інформації

Мал. 2.2. Загальна схема прийому-передачі інформації

Процедури перетворення інформації для передачі - кодування (модуляція), зворотне перетворення при прийомі - декодування (демодуляція). Пристрій, що виконує такі перетворення, називається модемом. Пропускна здатність каналу визначається максимальною кількістю символів, що передаються йому при відсутності перешкод. Ця характеристика залежить від фізичних властивостей каналу. Для захисту від втрат і викривлення інформації в каналах зв'язку застосовуються спеціальні заходи захисту, зокрема завадостійке кодування.

Прийняту інформацію одержувач може використовувати неодноразово. З цією метою він повинен зафіксувати її на матеріальному носії різної фізичної природи (магнітному, друкованому, лазерному, фото-, кіно- та ін.), Орієнтованому на подальше використання людиною або комп'ютерною системою. Процес формування вихідного, несистематизованого масиву інформації називається накопиченням інформації. Серед записаних сигналів можуть бути такі, що віддзеркалюють цінну або часто використовувану інформацію. Частина інформації в даний момент часу особливої цінності може не уявляти, хоча, можливо, буде потрібно надалі. Тому можуть бути передбачені різні режими зберігання інформації: оперативний або довготривалий.

Зберігання інформації - це процес підтримки вихідної інформації у вигляді, що забезпечує видачу даних за запитами кінцевих користувачів у встановлені терміни. Процес зберігання інформації, що забезпечує доступ до неї протягом певного проміжку часу, необхідний, так як в економічній інформації значну частину складають постійні та умовно-постійні дані. Змінні дані також можуть використовуватися неодноразово. Процес зберігання може бути пов'язаний з процесом актуалізації інформації, який передбачає заміну застарілих даних і поповнення новими даними. Для забезпечення доступу до збереженої інформації використовується процес її пошуку, який полягає у витяганні необхідних даних із усього об'єму інформації. Пошук інформації і подальший доступ до неї можуть здійснюватися за спеціальними службовим словами (адресами) або за елементами даних, що є ключовими.

Різниться зберігання інформації у вигляді неструктурованих (довільні за формою текстові, числові, графічні та ін.) Та структурованих даних (форматізірованние дані, відносяться до конкретної предметної області, - основна форма зберігання в системах управління базами даних).

Для автоматизації пошуку інформації використовуються автоматизовані інформаційно-пошукові системи (наприклад, довідково-правові системи "КонсультантПлюс", "Гарант"). Для пошуку інформації в мережі Інтернет використовуються пошукові системи - програмно апаратні комплекси з веб-інтерфейсом, що дозволяють уявити шукану інформацію у вигляді відгуку па слова запиту користувача (наприклад, пошукові системи Google, Яндекс, Рамблер та ін.).

Обробка інформації - це впорядкований процес її перетворення відповідно до алгоритму рішення задачі. Після рішення задачі обробки інформації результат повинен бути виданий кінцевим користувачам в необхідному вигляді. Ця операція реалізується в ході рішення задачі видачі інформації. Видача інформації, як правило, проводиться за допомогою зовнішніх пристроїв комп'ютера у вигляді текстів, таблиць, графіків і ін. Отримана в результаті обробки результатная інформація (текстова, таблична, графічна та ін.) Може бути представлена на екрані монітора, в друкованому вигляді, записана на машинні носії інформації, передана по каналах зв'язку в навколишнє середовище.

Отримана в друкованому вигляді інформація може тиражуватися для отримання результатів обробки декількома адресатами. Процес тиражування може виконуватися як за допомогою друкувальних пристроїв комп'ютера, так і іншими пристроями (наприклад, ксерокопіюванням).

Використання інформації реалізується в процесі аналізу та прийняття управлінських рішень. Від уміння ефективно використовувати інформацію залежить успіх будь-якої діяльності. Сучасні комп'ютерні та програмні засоби дозволяють на основі отриманої інформації знаходити оптимальні рішення.

Розглянуті інформаційні процеси не можна розглядати автономно, так як вони є взаємопов'язаними і утворюють загальний інформаційний процес. Особливу увагу слід звернути на те, що характерне для нашого часу стрімкий розвиток обчислювальної техніки, мікроелектроніки, засобів зв'язку призводить до швидкого зміни характеру інформаційних процесів і технічних засобів їх реалізації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >