ПЕРСОНАЛЬНІ БАЗИ ДАНИХ

У результаті освоєння матеріалів даної глави студенти повинні:

знати

 • - Теоретичні основи та загальні принципи побудови реляційних баз даних;
 • - Основні принципи проектування БД;
 • - Архітектуру та порядок функціонування системи управління БД MS Access;
 • - Способи логічної і фізичної організації даних в БД;
 • - Методи і мовні засоби маніпулювання даними;
 • - Типи даних, підтримувані MS Access;
 • - Інструменти для розробки основних об'єктів MS Access;
 • - Технології створення основних об'єктів MS Access;
 • - Вбудовані функції MS Access та методи їх застосування для обчислень;
 • - Структурована мова запитів SQL;

вміти

 • - Створювати логічну й фізичну моделі предметної області на основі аналізу предметної області;
 • - Створювати об'єкти MS Access;
 • - Вибирати інструментальні засоби для зберігання економічних даних відповідно з поставленим завданням, аналізувати результати використання баз даних;

володіти

 • - Основними методами, способами і засобами зберігання інформації;
 • - Інформаційною технологією роботи в середовищі СУБД MS Access +2010;
 • - Технологіями створення і модифікації об'єктів MS Access;
 • - Навичками формування запитів до баз даних на основі мови SQL.

Основні поняття теорії баз даних

Система баз даних являє собою комп'ютеризовану систему зберігання інформації. Користувачам цієї системи надаються різні засоби для витягання і модифікації цієї інформації.

До інформації може відноситися все, що заслуговує на увагу окремого користувача або організації, що використовує систему, тобто будь-яке підприємство має неминуче зберігати і оновлювати велику кількість даних, що відображають його діяльність. Це і є "інформація". Для ілюстрації цього поняття розглянемо випадок холдинг-центру. Припустимо, що в холдинг-центрі зберігаються дані про всі товари, що реалізуються зі складів фірм холдинг- центру; про складах, де зберігаються товари; про фірми, які займаються оптовими продажами товарів зі складів, і т.д. Все перераховане являє собою ті основні об'єкти, дані про яких записані в БД (рис. 10.1).

Приклад об'єктів і зв'язків

Мал. 10.1. Приклад об'єктів і зв'язків

Між цими об'єктами існують зв'язки, або відносини (ці зв'язки представлені стрілками). Наприклад, існує зв'язок між фірмою і Складами: кожна фірма має кілька складів, і кожен склад належить конкретній фірмі. Ці зв'язки складають таку ж частину інформації, як і що об'єднуються ними об'єкти. Тому вони також повинні бути представлені в БД.

Щоб зрозуміти процес електронної обробки даних, необхідно знати ряд термінів, які застосовуються при описі і поданні даних.

Предметна область - частина реального світу, що підлягає вивченню з метою автоматизації процесу управління в цій сфері (наприклад, банк, академія, лікарня).

Об'єкт - елемент інформаційної системи, відомості про який зберігаються в базі даних. Об'єктом може бути людина, предмет, подія, місце або явище (наприклад, в банківській справі прикладами об'єктів можуть служити клієнти, банківські рахунки, позички по заставних і т.п.).

Атрибут (або елемент даних) - інформаційне відображення властивостей об'єкта. Кожен об'єкт характеризується деяким набором атрибутів (наприклад, клієнт банку має такі атрибути, як прізвище, адресу і, можливо, ідентифікаційний номер).

Ключовий елемент даних. Деякі елементи даних мають цікавим властивістю. Знаючи значення, яке приймає такий елемент даних об'єкта, можна ідентифікувати значення, які приймають інші елементи даних цього ж об'єкта (наприклад, знаючи ідентифікаційний номер клієнта, можна дізнатися прізвище клієнта, його адреса). Елементи даних, за якими можна визначити інші елементи даних, називаються ключовими.

Сукупність значень пов'язаних елементів даних утворює запис даних.

Система управління базою даних (СКБД) - програма, яка керує всім доступом до бази даних. Система управління базами даних ґрунтується на використанні певної моделі даних. Моделі даних описані в параграфі 3.1 цього підручника. У даній главі йтиметься про реляційної моделі даних.

Дані в реляційної моделі представляються у вигляді таблиць. У термінології реляційної моделі таблиці називаються відносинами. Кожен стовпець у таблиці є атрибутом. Значення в стовпці виділяються з домену (домен суть безліч значень, які може приймати деякий атрибут). Рядки таблиці називаються кортежами. Відповідно до традиційної термінологією можна сказати, що стовпці таблиці представляють елементи даних, а рядки - записи.

Введемо поняття нормалізації. Єдиними відносинами, допустимими в реляційної моделі, є ті, які задовольняють наступній умові: кожне значення в відношенні, тобто значення кожного атрибута в кожному кортежі, повинно бути атомарним (неподільним). Іншими словами, на перетині будь-якого рядка і будь-якого стовпця в таблиці повинно бути точно одне значення, а не безліч значень.

Ставлення, яке задовольняє наведеним умові, називається нормалізованим (рис. 10.2).

Атрибут є первинним ключем відносини, якщо його значення однозначно ідентифікують кортежі (рядки) даного відношення.

Не кожне ставлення буде мати первинний ключ у вигляді єдиного атрибута. За кожне відношення матиме деяку комбінацію атрибутів, які, взяті

Приклади ненормализованном і нормалізованого відносин

Мал. 10.2. Приклади ненормализованном і нормалізованого відносин

разом, будуть однозначно ідентифікувати кортеж у відношенні. Тоді первинний ключ називається складовим первинним ключем (існування такої комбінації гарантується тим, що ставлення є множиною).

Атрибут відносини R 1 є зовнішнім ключем, якщо цей атрибут - НЕ первинний ключ відносини R 1, але його значення є значеннями первинного ключа деякого відносини R2.

Ключі первинний і зовнішній являють собою засоби вираження зв'язків між кортежами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >