Актуальні проблеми екологічного права

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВАГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ І МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА1.1. Предмет екологічного права1.1.1. Обумовленість і можливості екологічного права1.1.2. Ознаки та склад екологічного права1.1.3. Інститути екологічного права1.2. Методи екологічного права1.2.1. Екологізація галузей російського права1.2.2. Адміністративно-правовий та цивільно-правової способи регулювання1.2.3. Співвідношення приватного і публічного в екологічному правіГЛАВА 2. СПІВВІДНОШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ РОСІЙСЬКОГО ПРАВА2.1. Міжнародне право - складова частина російської правової системи2.1.1. Взаємодія міжнародних і російських еколого-правових термінів та інститутів2.1.2. Зближення міжнародних і національних екологічних норм2.1.3. Напрямки впливу принципів і норм міжнародного права на охорону навколишнього середовища в Росії2.2. Екологічне і цивільне право: межі взаємної експансії2.2.1. Земельне право і цивільне право2.2.2. Екологічне право та концепція реформування цивільного законодавства2.3. Екологічне і містобудівне законодавство2.3.1. Поєднання природоохоронних та містобудівних вимозі і принципів2.3.2. Забезпечення екологічної та іншої безпеки в населених пунктах2.3.3. Охорона природної та культурної спадщини в населених пунктахГЛАВА 3. ДЖЕРЕЛА І СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА3.1. Ієрархія і види джерел екологічного права3.1.1. Єдність і підпорядкованість джерел екологічного права3.1.2. Зростання ролі принципів, договорів і звичаїв в екологічному праві3.1.3. Значення Указів Президента РФ і актів Уряду РФ3.2. Перспективи розвитку системи екологічного права3.2.1. Багаторівневий характер системи екологічного права3.2.2. Реалізація прав власності на природні ресурси і об'єкти3.2.3. Напрямки модернізації екологічного права3.3. Систематизація екологічного права та екологічний кодекс3.3.1. Проблеми систематизації екологічного права3.3.2. Надії на екологічний кодекс3.3.3. Теоретичні та практичні проблеми екологічного кодексуГЛАВА 4. ЄДИНА ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА4.1. Основні принципи правової охорони навколишнього середовища4.1.1. Значення і система принципів правової охорони навколишнього середовища4.1.2. Здоров'я людини - головна мета охорони навколишнього середовища4.1.3. Принцип сталого розвитку та міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища4.2. Формування єдиної державної екологічної політики4.2.1. Обумовленість і формулювання єдиної державної екологічної політики4.2.2. Роль органів виконавчої влади у формуванні та проведенні екологічної політики4.3. Проблеми реалізації екологічної політики4.3.1. Протиборство економіки та екології: хто перемагає?4.3.2. Особливо охоронювані природні території та об'єкти4.3.3. Природокористування в місцях традиційного проживання корінних нечисленних народівГЛАВА 5. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ5.1. Конституційний статус особистості в області екології5.1.1. Екологічні вимоги до природокористування5.1.2. Поєднання права кожного на сприятливе навколишнє середовище і обов'язки охороняти природу5.2. Екологічні права громадян і юридичних осіб5.2.1. Значення і зміст екологічних прав5.2.2. Природоохоронні та природоресурсні права громадян і громадських об'єднань5.3. Проблеми виконання екологічних обов'язків5.3.1. Природоохоронні обов'язки5.3.2. Природоресурсних обов'язки5.3.3. Виконання державою екологічних функційГЛАВА 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА6.1. Ефективність економічного механізму6.1.1. Плата за забруднення навколишнього середовища та інші елементи економічного механізму її охорони6.1.2. Проблема цільовим витрачанням природоохоронних коштів6.1.3. Про еколого-правові наслідки вступу до СОТ6.2. Заохочення підприємництва в області охорони навколишнього середовища6.2.1. Вила підприємництва в області охорони навколишнього середовища6.2.2. Управління якістю і державна підтримка підприємництва в галузі охорони навколишнього середовища6.3. Екологічний аудит6.3.1. Значення і види екологічного аудиту6.3.2. Регіональний досвід екологічного аудиту6.3.3. Перевіряються при аудиті питанняГЛАВА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА7.1. Стратегічне значення екологічної експертизи7.1.1. Розвиток інституту екологічної експертизи7.1.2. Реалізація принципів екологічної експертизи7.1.3. Проблеми екологічної експертизи7.2. Взаємодія форм і видів екологічного контролю7.2.1. Відповідальність за ведення екологічного моніторингу7.2.2. Значення і здійснення державного екологічного контролю7.2.3. Розмежування об'єктів державного екологічного контролю7.2.4. Громадський, муніципальний і виробничий контроль7.3. Оголошення зон екологічного неблагополуччя7.3.1. Зони екологічного лиха і надзвичайних екологічних ситуацій7.3.2. Інші надзвичайні ситуації7.3.3. Попередження і ліквідація екологічного неблагополуччяГЛАВА 8. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ8.1. Значення і регулювання інформації8.1.1. Розвиток законодавства про інформацію в сучасному суспільстві8.1.2. Проблеми інформаційного забезпечення охорони навколишнього середовища8.2. Загальні інформаційні вимоги, які використовуються в екології8.2.1. Інформаційне забезпечення здоров'я громадян як мета охорони навколишнього середовища8.2.2. Інформаційні вимоги до майнових, містобудівним відносинам і гідрометеослужби8.3. Інформаційне забезпечення природоресурсних відносин8.3.1. Релігійні свята і традиції гірничі відносини8.3.2. Інформаційне забезпечення водних, лісових і фауністичних відносин8.3.3. Розгляд інформаційних спорів, пов'язаних з природокористуваннямГЛАВА 9. ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ9.1. Екологічна освіта9.1.1. Значення екологічної освіти у формуванні екологічної культури9.1.2. Система і безперервність екологічної освіти9.1.3. Організація екологічного навчання9.2. Екологічна підготовка керівників і фахівців9.2.1. Регулювання і зміст еколого-правової підготовки керівників і фахівців9.2.2. Проблеми екологічної підготовки керівників і фахівців9.3. Екологічна освіта9.3.1. Здійснення екологічної освіти органами влади9.3.2. Громадські об'єднання, засоби масової інформації, бібліотеки9.4. Моральні основи формування екологічної культури9.4.1. Роль і співвідношення права і моральності в формуванні екологічної культури9.4.2. Різноманітність моральних підходів до екологіїГЛАВА 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ10.1. Правопорушення і екологічний правопорядок10.2. Особливості дисциплінарної відповідальності в екології10.3. Цивільно-правова відповідальність10.3.1. Принципи відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу10.3.2. Відшкодування збитків, екологічної шкоди, відновлення порушеного стану10.3.3. Таксову метод, припинення права власності на природний об'єкт10.4. Адміністративна та кримінальна відповідальність10.4.1. Правила залучення до адміністративної відповідальності10.4.2. Адміністративні правопорушення в галузі екології10.4.3. Ефективність кримінальної відповідальності за злочини в екологічній сферіГЛАВА 11. ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ - ОСНОВА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДІВ11.1. Природоохоронні вимоги до хліборобам11.1.1. Поєднання загальних і спеціальних екологічних вимог11.1.2. Екологічне значення земельної реформи11.1.3. Основні принципи охорони земель11.1.4. Попередження радіоактивного та хімічного забруднення11.2. Управління землекористуванням і правовою охороною земель11.2.1.Особенності земельного управління11.2.2. Удосконалення системи органів земельного управління11.2.3. Значення поділу і використання земель за цільовим призначенням11.3. Напрями подальшого регулювання земельних відносин11.3.1. Проблема доведеного характеру земельної ділянки11.3.2. Єдність земельною ділянки і розташованої на ньому інший нерухомості11.3.3. Правова охорона земель сільськогосподарського призначенняГЛАВА 12. ПРАВОВА ОХОРОНА НАДР - СТРАТЕГІЧНОГО ПРИРОДНОГО РЕСУРСУ РОСІЇ12.1. Законодавчі проблеми використання і охорони надр12.1.1. Проблеми модернізації законодавства про надрокористування12.1.2. Ліцензійні та договірні відносини при надрокористуванні12.1.3. Забезпечення гірським правом національних інтересів12.1.4. Правові проблеми захоронення відходів12.2. Правова охорона надр континентального шельфу12.2.1. Права Росії на її континентальний шельф12.2.2. Охорона мінеральних ресурсів континентального шельфу12.3. Правові проблеми охорони надр морів12.3.1. Охорона надр прибережних морів12.3.2. Значення, дослідження та охорона надр Світового океануГЛАВА 13. ПРАВОВА ОХОРОНА ВОД - ВРАЗЛИВОГО І ОБМЕЖЕНОГО КОМПОНЕНТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА13.1. Розвиток інститутів водного права13.1.1. З'ясування і тлумачення основних понять водного права13.1.2. Принципи регулювання і об'єкти водних відносин13.1.3. Водоохоронні зони13.2. Новели права водокористування13.2.1. Надання водних об'єктів у користування на підставі договору, його зміна і розірвання13.2.2. Надання водних об'єктів у користування на підставі адміністративного рішення13.3. Проблеми управління водними ресурсами13.3.1. Басейнові округу, схеми комплексного використання і охорони водних об'єктів13.3.2. Водогосподарські баланси і резервування джерел питного водопостачання13.3.3. Основні вимоги до охорони вод13.3.4. Охорона водних об'єктів від забруднення і засміченняГЛАВА 14. ПРАВОВА ОХОРОНА ЛІСІВ - ЗЕЛЕНИХ ЛЕГЕНІВ ПЛАНЕТИ14.1. Законодавчі проблеми використання та охорони лісів14.1.1. Розвиток законодавства про ліси та сучасне правове розуміння лісу14.1.2. Лісові правовідносини14.2. Особливості правової охорони лісів14.2.1. Співвідношення екологічної та економічної функцій лісів14.2.2. Значення поділу лісів за цільовим призначенням14.2.3. Колізійність управління лісовим фондом14.3. Проблеми регулювання майнових відносин в лісах14.3.1. Майнові відносини в лісовому фонді та забезпечення прав власності на ліси14.3.2. Пропозиції про регулювання майнових відносин в лісахГЛАВА 15. ПРАВОВА ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ - ВАЖЛИВА РЕГУЛЮЮЧА І СТАБІЛІЗУЮЧА КОМПОНЕНТА БІОСФЕРИ15.1. Законодавчі проблеми використання та охорони об'єктів тваринного світу15.1.1. Розвиток законодавства про тваринний світ15.1.2. Гуманне ставлення до тварин15.1.3. Антимонопольні вимоги15.2. Правовідносини в галузі охорони і використання тваринного світу15.2.1. Співвідношення державних і громадських почав в охороні об'єктів тваринного світу та середовища її проживання15.2.2. Особливості правовідносин в галузі охорони тваринного світу15.2.3. Проблеми правозастосування в галузі охорони тваринного світу15.3. Проблеми збереження біорізноманіття15.3.1. Завдання забезпечення біорізноманітності15.3.2. Розвиток законодавства про генно-інженерної діяльності та про селекційні досягнення15.3.3. Особливості законодавчого регулювання племінного тваринництваГЛАВА 16. ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ - ЖИТТЄВО ВАЖЛИВОГО КОМПОНЕНТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА16.1. Правові проблеми захисту атмосферного повітря16.1.1. Розвиток законодавства про охорону атмосферного повітря16.1.2. Встановлення гранично допустимих викидів шкідливих речовин і попередження шкідливих впливів на атмосферу16.1.3. Спостереження за станом атмосферного повітря16.2. Подолання шумових і радіаційних забруднень16.2.1. Подолання і усунення шкідливих звукових коливанні16.2.2. Правовий захист від радіаційного забруднення16.3. Правовий захист озонового шару і клімату Землі16.3.1. Значення озонового шару атмосфери і клімату Землі16.3.2. Міжнародно-правові заходи охорони озонового шару і клімату16.3.3. Розвиток російського законодавства про охорону озонового шару
 
Наст >