Організація бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві

Організація бухгалтерського обліку - це науково обґрунтована система виконання умов і елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність організації та здійснення контролю за раціональним використанням трудових, виробничих і фінансових ресурсів.

Організація обліку на підприємстві є найважливішою частиною її облікової політики, організаційною основою якої виступає комплекс заходів і заходів з побудови всієї структури бухгалтерської служби та визначення її місця в системі управління підприємством.

Бухгалтерський облік своєї господарської діяльності повинні вести всі юридичні особи (організації, підприємства, установи) незалежно від організаційно-правової форми. Фізичні особи, які займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю, ведуть облік своїх доходів і витрат відповідно до чинного податкового законодавства.

Основними передумовами раціональної організації ведення бухгалтерського обліку є:

 • - Вивчення федеральних і галузевих стандартів, положень, рекомендацій, інструкцій і інших документів, що регламентують ведення обліку, звітність, а також організаційні та виробничі особливості підприємства;
 • - Визначення обсягу та характеру облікової роботи;
 • - Встановлення структури апарату бухгалтерії і форм його зв'язки з окремими частинами (структурними підрозділами) підприємства.

Відповідно до законодавства ведення бухгалтерського обліку і зберігання документів бухгалтерського обліку організується керівником економічного суб'єкта (ч. 1 ст. 7 Закону № 402). Керівник зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма структурними підрозділами і службами, працівниками організації, що мають відношення до обліку, вимог головного бухгалтера з питань оформлення та подання для обліку документів і відомостей.

Керівник в залежності від обсягу облікової роботи та організаційно-правового статусу економічного суб'єкта має право (ч. 2, 3 ст. 7 Закону № 402):

 • 1) вести облік особисто (на об'єктах малого і середнього бізнесу);
 • 2) покласти ведення бухгалтерського обліку на головного бухгалтера або інша посадова особа;
 • 3) укласти договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку з іншою організацією або бухгалтером фахівцем.
 • 1. Приватне ведення облікової роботи керівником можливо при наявності у нього відповідних обліково-економічних знань і виключно на об'єктах малого і середнього бізнесу. Відповідно до Федерального закону "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації" (п. "А", "б" ч. 2 ст. 4) до об'єктів малого бізнесу відносяться підприємства з загальною чисельністю працівників за календарний рік до 100 чол. , на об'єктах середнього бізнесу - від 101 до 250 чол.

У даній ситуації керівник економічного суб'єкта може займати посаду головного бухгалтера та особисто організовувати ведення обліку і зберігання документів, а також нести інші обов'язки, встановлені Законом № 402.

Для суб'єктів малого та середнього бізнесу встановлено ще одне обмеження. Сумарна частка участі Російської Федерації, суб'єктів РФ, муніципальних утворень, іноземних юридичних осіб, іноземних громадян, громадських і релігійних організацій, благодійних та інших фондів в статутному капіталі юридичної особи не повинна перевищувати 25% (за винятком активів акціонерних інвестиційних фондів і закритих інвестиційних фондів) [1] .

2. Керівник економічного суб'єкта (за винятком кредитних організацій), яка не є суб'єктом малого і середнього підприємництва, покладає ведення бухгалтерського обліку на головного бухгалтера або інша посадова особа.

Головний бухгалтер або інша особа, на яку покладається ведення бухгалтерського обліку (в організаціях, передбачених ч. 4 ст. 7 Закону № 402), повинен відповідати наступним вимогам:

 • 1) мати вищу педагогічну освіту (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра, виданого закладом, що має акредитацію відповідно до Федерального закону від 29 грудня 2012 року № 273-Φ3 "Про освіту в Російській Федерації");
 • 2) мати стаж роботи, пов'язаної з веденням бухгалтерського обліку, складанням бухгалтерської (фінансової) звітності або з аудиторською діяльністю, не менше трьох років з останніх п'яти календарних років, а при відсутності вищої професійної освіти за спеціальностями бухгалтерського обліку та аудиту - не менше п'яти років з останніх семи календарних років;
 • 3) не мати незнятої або непогашеної судимості за злочини в сфері економіки (дані злочини передбачені в гл. 21-23 КК РФ).

Кваліфікаційні вимоги до головного бухгалтера кредитної організації встановлюються нормативними правовими актами ЦБ РФ [2] .

При великому обсязі облікової роботі на підприємстві, в установі або організації створюється бухгалтерія, яку очолює головний (старший) бухгалтер, який має в підпорядкуванні бухгалтерських і рахівників, які можуть спеціалізуватися на окремих напрямках облікової роботи.

Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом економічного суб'єкта. Її штатна чисельність залежить від розмірів підприємства, обсягів продукції, що випускається, обсягів обліково-звітних робіт і їх складності, кількості працюючих та рівня автоматизації обліку.

Найбільш проста структура бухгалтерії в невеликих організаціях. Тут робота розподіляється між виконавцями, як правило, без урахування спеціалізації по конкретних ділянках діяльності.

На великих і середніх підприємствах виникає необхідність поділу бухгалтерії на певні частини (відділи, сектори, групи):

 • 1) розрахунковий відділ (група), в якому на підставі первинних документів виконуються всі розрахунки по заробітній платі, здійснюється контроль за використанням фонду оплати праці і фонду споживання, ведеться облік розрахунків по відрахуваннях на соціальне страхування і забезпечення, до Пенсійного фонду РФ, фонд зайнятості та ін.;
 • 2) матеріальний відділ (група), який веде облік надходження матеріальних цінностей, розрахунків з постачальниками матеріалів, надходження і витрачання матеріалів за місцями їх зберігання і використання і т.д .; облік основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та готової продукції;
 • 3) виробничий відділ (група), працівники якого ведуть облік витрат на всі види виробництв, калькулюють фактичну собівартість продукції, що випускається, визначають склад витрат на незавершене виробництво;
 • 4) загальний відділ (група), працівники якого здійснюють облік інших операцій, ведуть Головну книгу і складають бухгалтерську звітність.

Крім того, в бухгалтерії можуть, в залежності від специфіки виробництва, виділятимуться додаткові підрозділи. Наприклад, якщо організація здійснює капітальні вкладення, вводиться підрозділ, що займається обліком витрат на будівництво і придбання основних засобів і складанням звітності по капітальних вкладеннях. На великих підприємствах і в виробничих об'єднаннях в центральній бухгалтерії виділяються самостійні структурні підрозділи по окремих виробництвах, які виконують повний цикл облікових робіт на правах самостійної бухгалтерії. При такій комбінованій організації структури бухгалтерії вдачі головного бухгалтера передаються керівникам підрозділів бухгалтерій, які самостійно організовують і здійснюють бухгалтерський облік в межах встановленої компетентності.

Структура бухгалтерського апарату залежить в основному від умов організації і технології виробництва, обсягу облікової роботи і наявності технічних засобів обліку. В даний час склалися чотири основні типи організації структури бухгалтерій: лінійна (ієрархічна), по вертикалі (лінійно-штабна), функціональна і комбінована.

При лінійної організації всі працівники бухгалтерії підпорядковуються безпосередньо головному бухгалтеру. Застосування такої структури виправдано в невеликих організаціях з чисельністю апарату до 5-9 осіб.

При організації апарату бухгалтерії по вертикалі створюються проміжні ланки управління (групи, відділи, сектори), очолювані старшими бухгалтерами. Розпорядження головного бухгалтера в цьому випадку передаються старшим бухгалтерам відповідних відділів, які визначають конкретних виконавців і контролюють виконання робіт. Дана структура бухгалтерії застосовується в середніх і деяких великих організаціях.

Функціональна організація структури бухгалтерії передбачає розподіл праці між працівниками та виконання кожним з них однорідних операцій. За такої організації один працівник може виконувати роботу з первинними документами, другий веде облікові регістри на підставі оброблених документів і т.д. Це сприяє скороченню витрат і робочого часу, а також посилення контролю за діяльністю бухгалтерського апарату.

Комбінована організація структури бухгалтерії застосовується на великих підприємствах і в виробничих об'єднаннях. У даних господарських структурах але окремим виробництвам, циклам і цехам можуть виділятися самостійні бухгалтерії. При такій організації обліку правами головного бухгалтера наділяються керівники підрозділів бухгалтерій, які самі здійснюють бухгалтерський облік в межах встановленої компетенції.

На великих підприємствах може бути посаду бухгалтера-ревізора. Відповідно до своїх посадових обов'язків він здійснює на підставі чинного законодавства, інструкцій і положень планові, а за спеціальними завданнями документальні ревізії господарсько-фінансової діяльності підприємств, а також підрозділів, що знаходяться на самостійному балансі, своєчасно оформляє результати ревізії і представляє їх у відповідні інстанції для вжиття заходів.

До складу бухгалтерії входить касир, який відповідно до посадових обов'язків: здійснює операції по прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження; отримує за оформленими відповідно до встановленого порядку документах грошові кошти і цінні папери в установах банку для виплати робітникам і службовцям заробітної плати, премій, оплати відряджень і інших витрат; веде на основі прибуткових і витратних документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів з книжковим залишком, складає касову звітність.

У частині обліку матеріальних цінностей в тісному контакті з бухгалтерією працюють завідувачі складами. Незважаючи на те що складське господарство підприємства не входить в структуру бухгалтерії, склади підкоряються відділу постачання або відділу збуту. Завідувач складом зобов'язаний виконувати всі вимоги бухгалтерії, що стосуються ведення обліку складських операцій, дотримання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складання встановленої звітності.

З касирами, комірниками та іншими матеріально відповідальними особами адміністрація організації з метою забезпечення збереження ввірених матеріальних цінностей укладає договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

У договорі прямо записано, що в разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству, і його відшкодування проводяться відповідно до чинного законодавства.

Бухгалтерія (на великих підприємствах - фінансовий відділ) організовує економічну діяльність підприємства, спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами, збереження і ефективного використання основних фондів і оборотних коштів, своєчасності платежів до федерального і місцевих бюджетів, постачальникам і установам банків. Відділ також розробляє проекти перспективних і річних фінансових і касових планів, кредитних заявок, бере участь у підготовці проектів планів реалізації продукції, планових завдань по прибутку і податку з обороту, підвищення рентабельності виробництва.

Особливе значення в організації контролю на підприємстві відводиться внутрішньому контролю, який забезпечує можливість прийняття ефективних управлінських рішень, а також їх виконання. Серед численних суб'єктів внутрішнього контролю (адміністративно-управлінський персонал, ревізійні комісії, служби економічної безпеки, внутрішні аудитори та ін.) Особлива роль відводиться головним бухгалтерам.

У разі виникнень розбіжностей щодо ведення бухгалтерського обліку між керівником і головним бухгалтером законодавством передбачається особливий порядок прийняття первинних документів і відображень об'єктів бухгалтерського обліку. Відповідно до ч. 8 ст. 7 Закону № 402 дані дії здійснюються за письмовим розпорядженням керівника економічного суб'єкта, який одноосібно несе відповідальність за створену в результаті цього інформацію і за достовірність подання фінансового стану економічного суб'єкта на звітну дату (фінансові результати і рух грошових коштів за звітний період).

Головний бухгалтер разом з керівниками відповідних підрозділів і служб зобов'язаний контролювати:

 • а) дотримання встановлених правил оформлення приймання і відпуску товарно-матеріальних цінностей;
 • б) правильність витрачання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;
 • в) дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;
 • г) стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованостей, дотримання платіжної дисципліни;
 • д) законність списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат.

При наявності в складі об'єднання, підприємства, організації, установи самостійної фінансової служби на головного бухгалтера покладаються обов'язки з обліку фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контролю законності, своєчасності та правильності оформлення цих операцій.

У разі виявлення незаконних дій посадових осіб (приписки, використання коштів не за призначенням та інші порушення і зловживання) головний бухгалтер доповідає про це керівнику об'єднання, підприємства, організації, установи для вжиття заходів (п. 13 Положення).

3. При незначному обсязі документів бухгалтерської (фінансової) звітності можливо покладання ведення бухгалтерського обліку на бухгалтера-фахівця, який надає бухгалтерські послуги. При цьому полягає цивільно-правовий договір.

Відповідно до договору возмездного надання послуг виконавець зобов'язаний за завданням керівника (замовника) надавати послуги (певні дії, діяльність), за яку замовник зобов'язується оплачувати всі послуги в терміни і в порядку, передбачені в договорі (п. 1 ст. 779, п. 1 ст. 781 ЦК України). У договорі може бути прописана відповідальність за можливі помилки в бухгалтерській звітності з вини виконавця.

 • [1] Див .: Авалян Р. М. Коментар до нового Федеральним законом "Про бухгалтерський облік". М., 2012. С. 44.
 • [2] Див .: ст. 60 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)"; додаток 1 до інструкції Банку Росії від 2 квітня 2010 року № 135-І "Про порядок прийняття Банком Росії рішення про державну реєстрацію кредитної організації та видачі ліцензій на здійснення банківських операцій".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >