Життєво важливі інтереси і цінності населення

Життєво важливі цінності та інтереси населення являють собою сукупність життєво важливих цінностей та інтересів кожного окремого жителя, соціальних груп, громадських об'єднань і міста в цілому.

Життєво важливі інтереси городян полягають у реальному забезпеченні конституційних прав і свобод, особистої безпеки, безпеки його майна, можливості фізичного, духовного та інтелектуального розвитку, створення і підтримки здорового способу і високої якості життя.

Життєво важливі інтереси соціальних груп і громадських об'єднань полягають у забезпеченні визначених законами умов їх функціонування, саморозвитку, самоврядування, підвищення активності членів цих груп по досягненню їхніх цілей.

Інтереси міста включають встановлення політичної, економічної та соціальної стабільності, виконання законів і підтримка правопорядку, створення нормальних умов життєдіяльності для жителів міста і його структур.

При цьому в конкретних сферах прояву інтереси міста полягають:

 • 1) у сфері громадської безпеки:
  • - У недопущенні і своєчасному припиненні будь-яких проявів терористичної діяльності;
  • - Максимальному ослабленні криміногенних факторів і своєчасному протидію їхнім проявам;
  • - Нейтралізації причин поширення політичного, релігійного і націоналістичного екстремізму та їх наслідків - соціальних, міжетнічних і релігійних конфліктів;
  • - Запобіганні розповсюдження та споживання наркотиків, небезпечної для здоров'я людей алкогольної та харчової продукції;
  • - Підтримці та вдосконаленні системи забезпечення правопорядку;
  • - Забезпеченні безпеки дорожнього руху;
  • - Створенні умов для розвитку ініціативи громадян та їх об'єднань у частині сприяння силам забезпечення громадської безпеки;
 • 2) у сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та забезпечення пожежної безпеки, реалізації заходів цивільної оборони:
  • - В подальшому розвитку науково-методичної основи управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій;
  • - Створенні ефективної системи профілактики надзвичайних ситуацій та пожеж, з участю всіх органів, які здійснюють нагляд у сфері захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій та пожеж;
  • - Розвитку прогнозування та моніторингу надзвичайних ситуацій, шляхом впровадження автоматизованих систем збору інформації від джерел небезпек;
  • - Підвищенні ефективності системи оповіщення жителів міста про виникнення надзвичайних ситуацій;
  • - Модернізації автоматизованих систем управління, вдосконаленні зв'язку та оповіщення населення про надзвичайні ситуації;
  • - Вдосконаленні матеріально-технічного забезпечення сил, що здійснюють діяльність щодо зниження ризиків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • - Вдосконалення системи підготовки керівників і фахівців органів виконавчої влади міста, організацій, незалежно від форм власності та відомчої належності, з управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій, а також підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях і при пожежах;
  • - У підтримці в готовності органів управління, сил і засобів, майна цивільної оборони, захисних споруд та інших об'єктів;
 • 3) в техногенній сфері:
  • - У забезпеченні безпеки виробничих структур, послідовної їх модернізації на основі передових та нешкідливих технологій;
  • - Підвищенні надійності роботи об'єктів і систем життєзабезпечення міста;
  • - Раціональному розміщенні продуктивних сил міста;
  • - Забезпеченні сталого функціонування виробництв, транспорту та інфраструктури міста в умовах впливу небезпек і загроз;
  • - Дотриманні технологічних вимог на виробничих та забезпечуючих об'єктах;
 • 4) у соціальній сфері:
  • - У забезпеченні конституційних прав кожної людини, в тому числі, на особисту безпеку;
  • - Підвищенні рівня і якості життя мешканців міста, викоріненні бідності, забезпеченні гідного життя ветеранам, інвалідам та людям похилого віку, в подоланні кризової демографічної та екологічної ситуації та забезпеченні здоров'я населення;
  • - Розвитку житлово-комунального господарства та сфери побутових послуг;
  • - Доступності для всіх жителів медичного обслуговування, освіти, дошкільного виховання, транспорту, зв'язку;
  • - Створенні умов для вільного функціонування і розвитку організованих соціальних груп і громадських об'єднань громадян;
  • - Підтримці сім'ї як первинної осередку суспільства;
 • 5) в оборонній сфері:
  • - У створенні умов для ефективної діяльності підприємств оборонного профілю;
  • - Створенні та веденні ефективної системи цивільної оборони;
  • - Зміцненні зв'язків міста та військових установ Росії;
  • - Проведенні активної військово-патріотичної роботи серед молоді;
  • - Своєчасному, повному і якісному плануванні та виконанні заходів мобілізаційної підготовки;
 • 6) в екологічній сфері:
  • - В оздоровленні природного середовища, відновленні прийнятного рівня екологічної безпеки в місті;
  • - Впровадженні передових природоохоронних заходів і технологій в Генеральний план розвитку міста;
  • - Обліку факторів захисту природи при реалізації економічних і соціальних програм і проектів;
  • - Посилення заходів з контролю за забрудненням навколишнього середовища з боку промислових підприємств, господарюючих суб'єктів і громадян;
  • - Розвитку пріродобезопасних технологій у промисловості, енергетиці, підприємствах та організаціях міського господарства;
 • 148
 • 7) в економічній сфері:
  • - У підвищенні інноваційної та інвестиційної активності;
  • - Підтримці вітчизняних виробників, підвищенні конкурентоспроможності товарів і послуг, вироблених в місті;
  • - Зниженні рівня економічної злочинності та корупції;
  • - Забезпеченні переходу економіки міста на модель сталого розвитку;
  • - Забезпеченні розвитку та ефективного використання науково-технічного потенціалу міста;
  • - Чіткому функціонуванні та розвитку інфраструктури міста;
  • - Поглибленні економічної співпраці з іншими суб'єктами Російської Федерації;
  • - Розумному, який відповідає інтересам жителів міста проведенні економічних перетворень (приватизації, акціонуванні і т. Д.);
 • 8) у сфері духовного життя, культури та науки:
  • - У духовному відродженні суспільства, утвердженні високої моральності, гуманізму і культури, розвитку багатовікових духовних традицій;
  • - Збереженні та забезпеченні доступності культурних цінностей для всіх членів суспільства;
  • - Розвитку науки, підтримці наукового потенціалу міста на високому міжнародному рівні, створенні умов для припинення відтоку науковців з науки в інші сфери діяльності, від'їзду за кордон;
  • - Створенні умов для вільного функціонування і розвитку національних культур, формуванні у свідомості городян шанобливого ставлення до кожної людини, незалежно від її національності та віросповідання;
  • - Розвитку у жителів патріотизму, любові до своєї Батьківщини і до свого міста;
 • 9) у політичній сфері:
  • - В дотриманні основоположних прав громадян на життя і безпеку, у забезпеченні громадянського миру, злагоди, правопорядку, стабільності державної влади та її інститутів, завершенні становлення демократичного суспільства;
  • - Вдосконалення структури та підвищенні ефективності функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • - Ширшому залученні громадян до процесу управління міським життям, підвищення їх політичної актівное-
  • - Розвитку системи міського законодавства, забезпеченні суворого виконання вимог законів;
 • 10) в інформаційній сфері:
  • - У забезпеченні права громадян на доступність інформації;
  • - Створенні сприятливих умов функціонування і розвитку засобів масової інформації, журналістської діяльності;
  • - Розвитку телекомунікаційних мереж, комп'ютерних технологій, оптимізації та інтеграції інформаційних потоків в інтересах удосконалення системи міського управління та обслуговування;
  • - Нарощуванні потенціалу міських електронних і друкованих ЗМІ, підвищення їх ролі в забезпеченні городян достовірною інформацією про найважливіші події в житті країни;
 • 11) у сфері зовнішньоекономічних і міжнародних зв'язків:
  • - У розвитку та зміцненні співпраці із закордонними містами і регіонами, з міжнародними організаціями;
  • - Розробці стратегії взаємовідносин міста в галузі міжнародного співробітництва;
  • - Розвиток відносин з містами, регіонами та іншими адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав, органами державної влади суб'єктів іноземних держав з метою двостороннього торговельно-економічного, науково-технічного, гуманітарного, культурного та іншого міжнародного співробітництва, обміну передовим досвідом у галузі управління та міського господарства ;
  • - Зміцненні авторитету міста в міжнародних організаціях великих міст світу, членом яких вона є;
  • - Розвиток туризму, залученні іноземних громадян для ознайомлення з визначними пам'ятками міста, створення комфортних умов для їх перебування в місті.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >