ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЗАПИСІВ З ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • принципи оформлення обліково-економічних операцій у господарській діяльності промислових підприємств;
 • • законодавчі вимоги до здійснення торговельної діяльності;
 • • документообіг в сфері торговельної діяльності;
 • • способи маскування протиправної діяльності в оптовій і роздрібній торгівлі;
 • • перелік документів, які регулюють обіг виробів (страв) в системі громадського харчування;
 • • прийоми найбільш поширених способів розкрадань в будівельних організаціях;

вміти

 • • виявляти ознаки правопорушень на промислових підприємствах шляхом використання обліково-економічної інформації;
 • • визначати перелік найбільш ефективних контрольних заходів при здійсненні перевірок промислових підприємств, підприємств сфери торгівлі і будівництва;
 • • організувати документальну перевірку в сфері торговельної діяльності;
 • • формулювати питання фахівцеві для проведення дослідження виробів (страв) в системі громадського харчування;

володіти

• методики здійснення документальної перевірки в сфері

промислової і торговельної діяльності, громадського харчування та будівництва;

 • • навичками самостійного застосування методів документальної перевірки (інвентаризація, контрольна закупівля, запуск сировини, матеріалів у виробництво, контрольних обмірів) на об'єктах громадського харчування, промисловості та будівництва;
 • • прийомами виявлення підробок на об'єктах громадського харчування.

Облік господарських операцій на промислових підприємствах і використання документальних записів при виявленні злочинів

Промислові підприємства та об'єднання реалізують в господарській діяльності численні внутрішні та зовнішні зв'язки. У зв'язку з цим в порівнянні з іншими господарюючими суб'єктами перелік використовуваних тут бухгалтерських документів і рахунків бухгалтерського обліку істотно розширюється.

Поряд з документообігом на промислових підприємствах особливого значення набуває належне зберігання товарно-матеріальних цінностей. Особливу увагу контролюючими та правоохоронними органами приділяється: обладнання складських приміщень системами охорони і сигналізації; наявності втрат понад норми при зберіганні; справності обладнання для виміру ваги; контролю ввезення та вивезення матеріальних цінностей з території підприємства.

Недоліки в зберіганні матеріальних цінностей і низький обліковий контроль за їх відпусткою часто сприяють розкраданням матеріалів, сировини і продукції. Розкрадання неврахованої продукції організованими злочинними групами в умовах промислового виробництва, як правило, пов'язані з використанням в якості прикриття підроблених документів, що відображають відпуск продукції зі складу або з експедиції підприємства.

Залежно від специфіки виробництва такими документами можуть бути: товарні накладні (форма ТОРГ-12), рахунки-фактури (форма № 868а), товарно-транспортні накладні (форма № 1-Т). Зазначені документи оформляються в декількох примірниках (від трьох до п'яти), реєструються в журналі відділу збуту з зазначенням реквізитів довіреності при отриманні товару представником покупця, номера договору, за яким реалізується продукція, способу транспортування.

При оформленні товарно-транспортної накладної перший екземпляр, призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, залишається у вантажовідправника; другий, призначений для оприбуткування товарно-матеріальних цінностей одержувачем вантажу, здається водієм вантажоодержувачу; третій примірник, який є підставою для розрахунків, організація - власник автотранспортного засобу докладає до рахунку за перевезення і висилає замовнику автотранспорту; четвертий додається до подорожнього листа і є підставою для обліку транспортних послуг та нарахування заробітної плати водієві. Іноді виписують і п'ятий екземпляр товарно-транспортної накладної з позначкою "замість пропуску", який пред'являють охороні на виїзді з території підприємства.

При вивезенні продукції з промислового підприємства номер транспортного засобу та накладної реєструються в журналі пропусків, який є оперативно-технічною документацією.

При реалізації необлікованої продукції на промислових підприємствах найбільш часто використовують три способи маскування протиправної діяльності: складання тимчасових документів, внесення змін до документів, позначку про фіктивне повернення.

Тимчасові документи (згодом знищувані) найбільш часто складаються при реалізації необлікованої продукції. Поряд з цим можливий вивіз зі складу продукції у великих кількостях, ніж зазначено в накладних, шляхом внесення в витратні документи будь-яких змін (дописок, підчисток). Наприклад, при вивезенні 519 кг продукції шляхом дописки ком між цифрами змінюють кількість вивезених товарно-матеріальних цінностей на 51,9 кг.

Повернення продукції можливий в разі втрати її товарного вигляду і неможливості подальшої реалізації споживачам (зачерствілий хліб, пакети молока з податком і т.п.). В даному випадку можливо зловживання шляхом оформлення фіктивного повернення отриманої продукції від торгової організації підприємству-виробнику.

Метод зустрічної перевірки застосовується тут у випадках, коли знищені або фальсифікуються не всі, а тільки деякі екземпляри одного і того ж документа. Так, якщо для вивезення необлікованої продукції без реєстрації у відділі збуту виписано кілька примірників товарно-транспортної накладної, що мають однаковий зміст, а після вивезення всі екземпляри знищені, але один (що є попусків на прохідній підприємства або знаходиться в транспортній організації) зберігся, то метод зустрічної перевірки виявиться ефективним.

Даний метод ефективний і в тому випадку, коли в деякі екземпляри накладних будуть внесені наступні дописки, що зменшують дані про витрату. Якщо станеться дописка тільки деяких примірників документа, один з них збереже свій первісний вигляд, реально відображає зміст господарської операції.

У разі знищення або фальсифікації одночасно всіх примірників документа для виявлення факту вивезення необлікованої продукції замість зустрічної перевірки може бути застосований метод взаємного контролю. Так, на підприємствах харчової промисловості (молокозаводи, м'ясопереробні комбінати та ін.) При знищенні накладних факт наявності продукції або її первісного змісту може бути встановлений по записах в лабораторному журналі, де фіксується контроль якості продукції в момент її відвантаження. Будь вивезення продукції на промисловому підприємстві записується в книзі реєстрації перепусток і знаходить відображення в дорожніх листах водія.

Подальше відновлення змісту знищеного документа можливо шляхом звернення до документів внутрішньовиробничого обліку, за допомогою яких можна встановити неповне оприбуткування по складу фактично виробленої готової продукції.

На промислових підприємствах можуть також відбуватися розкрадання з фонду заробітної плати. При виявленні таких розкрадань використовуються п'ять груп облікових документів:

 • 1) первинні документи, що служать підставою для нарахування зарплати. До них відносяться табель обліку використання робочого часу (форми Т-12, Т-13), наряди (форма Т-40) і ін .;
 • 2) зведені документи, які є підставою для нарахування зарплати.

Ряд документів застосовуються тільки при обробці облікових даних із застосуванням засобів обчислювальної техніки (особовий рахунок за формою Т-54а).

При механізованої обробки даних бухгалтер цеху передає пачки первинних документів для обробки на обчислювальний центр (ВЦ). Однак але деяким видам виплат (премії, відпустки) на ВЦ замість первинних передаються складені бухгалтером зведені документи - "Довідки про інших нарахуваннях". У даних довідках, а також на первинних документах (табелі, наряди) при автоматизованій обробці вказуються кодові позначення виду виплат (погодинна, відрядна) і табельні номери працівників, яким нараховується зарплата. Підробки в цих довідках, як правило, працівниками ВЦ не контролюються. Їх виявлення можливе шляхом зіставлення їх змісту з даними відділу кадрів, а також закріпленими за працівниками підприємства табельними номерами. Потім встановлюється відсутність первинних документів, які є підставою для заповнення відповідних позицій довідки;

 • 3) розрахункові відомості (форма Т-51), які можуть складатися як ручним, так і автоматизованим способом;
 • 4) платіжні (форма Т-53) і розрахунково-платіжні (форма Т-49) відомості, за якими здійснюється виплата грошей з каси. При цьому навіть в умовах автоматизованої обробки облікових даних деякі платіжні відомості по позачерговим виплат складаються ручним способом. Способи підробки в цих умовах спрощуються і найчастіше пов'язані з включенням в платіжні і розрахункові відомості прізвищ вигаданих і підставних осіб, а також заниженням підсумку в графі "Утримання";
 • 5) документи відділу кадрів (наказ про прийом на роботу, особова картка, посвідчення про відрядження та ін.).

При виявленні розкрадань між перерахованими групами документів можуть виникати розриви. Наприклад, якщо в розрахункові відомості, що складаються ручним способом, включаються вигадані або підставних осіб, може виникнути розрив між першою і третьою групою документів. В умовах автоматизованої обробки документів у зазначеній ситуації може виникнути розрив між першою і другою групою документів.

Найбільш часто при здійсненні розкрадань на промислових підприємствах з фонду заробітної плати виникають невідповідності між розрахунковими, платіжними відомостями та документами відділу кадрів.

У розрахунково-платіжних відомостях зустрічаються два види фальсифікацій: 1) загальна сума в колонці "до видачі на руки" виявляється більше підсумку приватних сум в цій колонці;

2) в колонці "до видачі на руки" проти прізвища особи, що бере участь в зловживаннях, вказується сума, більша за ту, що фактично йому нараховується. Приписка суми вуалюється шляхом спотворення підсумків сум утримання з працівників з прибуткового податку на фізичних осіб.

У першому виді підробок беруть участь бухгалтер і касир, у другому - бухгалтер і особа, на яке виписано грошова сума до видачі.

Можливі також ситуації включення в розрахунково-платіжну відомість вигаданих осіб. Подібні зловживання супроводжуються підробками в табелях робочого часу і нарядах на роботу. Виявлення протиправних дій здійснюється шляхом аналізу і зіставлення прізвищ осіб, зазначених у відомості, з документами відділу кадрів про прийом на роботу. При необхідності в процесі розслідування призначається почеркознавча експертиза.

Багато протиправні дії на промислових підприємствах пов'язані з порушенням технології виробництва і випуску продукції. Однак застосування зворотної калькуляції (перерахунок готової продукції, виробів в сировині) за аналогією з підприємствами громадського харчування має тут певні обмеження. Вони викликані насамперед наявністю різних методів складання калькуляції (обчислення собівартості одиниці виробу, що випускається) - простого, позамовного, пофазного, інвентарного, зведеного, нормативного і т.д. Наприклад, на багатьох великих промислових підприємствах, що здійснюють масовий випуск продукції (м'ясокомбінат, молокозавод і ін.), Витрата сировини на одиницю продукції визначається інвентарним "котельним" методом. Подібна форма розрахунку економічна, але дуже часто призводить до того, що навіть немасковані розкрадання не викликають будь-яких недостач у виробництві.

Визначення норм витрат матеріальних цінностей та дотримання технологічного процесу доцільно здійснювати шляхом контрольного запуску сировини і матеріалів у виробництво. Контрольний запуск здійснюється спільно з фахівцями (технологами, товарознавцями, представниками виробничих лабораторій і ін.). Попередньо, можна було порівняти дані про відпустку матеріальних цінностей по лімітно-забірної карті з діючими нормативами витрат на виробництво.

Для перевірки використання матеріалів необхідно спочатку ознайомитися зі специфікою і типом виробництва, особливостями технологічного процесу, методами обліку витрат на виробництво, а також видами використовуваних матеріальних цінностей.

Здійснення контрольного запуску сировини (матеріалів) у виробництво - досить складний метод, тому він застосовується на великих промислових підприємствах вкрай рідко, переважно у випадках масових розкрадань сировини або численних порушень технології виробництва продукції. Наприклад, застосовуючи його в харчовій промисловості, слід здійснити комплекс організаційних і контрольних заходів: а) підготувати сировину для виробництва (з урахуванням складових його компонентів, норм закладки): провести перевірку вагових коштів метрологом і здійснити контрольне зважування сировини з докладною фіксацією результатів; відобразити кількість закладеного сировини в технологічної документації; під контролем комісії, у присутності ревізора, технолога, представників громадськості або правоохоронних органів здійснити виробничий цикл. При цьому необхідно:

 • 1) перевірити правильність оформлення і відпустки в виробництво сировини (матеріалів);
 • 2) зважити готову продукцію з дотриманням норм її закладання;
 • 3) відобразити фактичний вихід продукції (сировини) в облікових документах;
 • 4) зіставити фактичний вихід з нормативним, а також з показниками рецептурного журналу і відомостями витрати сировини;
 • 5) відобразити результати в акті контрольного запуску сировини у виробництво.

Складений акт повинен містити такі обов'язкові реквізити: дату складення; вид контрольного запуску; ділянку (цех); склад комісії і присутнє матеріально відповідальна особа (бригада); опис основних етапів технологічного процесу; результати контрольного запуску; підписи членів комісії, а також підпис керівника підприємства, який стверджує результати контрольного запуску.

Для перевірки реальності витрат сировини і допоміжних матеріалів доцільно зіставити дані обліку складів (цехів допоміжного виробництва) про відпустку сировини з кошторисно-виробничими витратами. При подібній перевірці можуть бути виявлені розбіжності:

 • - Внаслідок заниження відсотка дешевших компонентів (сухих речовин, солі, води та ін.);
 • - Завищення норм списання готової продукції і сировини;
 • - Пересортиці, що виникає при відпустці сировини і матеріалів у виробництво.

Поряд з контрольним запуском сировини у виробництво здійснюється перевірка правильності документального оформлення надходження та відпуску в виробництво основної сировини (матеріалів) та дотримання норм закладки та виходу.

Перевірка якості виробленої продукції здійснюється на промислових підприємствах за даними статистичної звітності, рекламацій, актам про шлюб, даними бухгалтерського обліку про втрати виробництва, аналітичного обліку за рахунками 28 "Брак у виробництві", 43 "Готова продукція".

У ряді випадків підприємства отримують рекламації на браковані вироби, що викликала низька якість сировини, матеріалів, комплектуючих вузлів і деталей, поставлених іншими підприємствами для виробництва та збирання продукції. Якість продукції можна встановити за допомогою даних про розмір сплачених штрафів за поставку недоброякісної продукції або продукції з дефектами.

Дуже часто низька якість продукції і шлюб викликані різними порушеннями технологічного процесу на підприємстві. Відхилення можуть бути встановлені при аналізі актів про шлюб продукції, рекламацій покупців про виявлені дефекти та інших документів, що відображають послідовність технологічного процесу.

Основною умовою випуску і реалізації продукції на промисловому підприємстві є ритмічність виробництва продукції відповідно до графіка і передбаченим обсягом і асортиментом. Неритмічність може сприяти погіршенню якості продукції, збільшення обсягів незавершеного виробництва, накопиченню залишків товарів на складах. Наслідками цього є уповільнення оборотності капіталу, невиконання поставок за договорами, несвоєчасна відвантаження продукції та ін.

При перевірці ритмічності випуску продукції використовуються відомості про здачу готової продукції на склад за даними аналітичного обліку за рахунком 43 "Готова продукція", звіти начальників змін про обсяг випущеної продукції.

Перевірка ритмічності випуску продукції може бути здійснена за допомогою хронологічного аналізу шляхом ділення місяця по днях і декадах. За отриманими даними обчислюється коефіцієнт ритмічності за місяць, квартал і весь період, що перевірявся.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >