Оформлення результатів ревізії

Акт ревізії - документ, що узагальнює результати ревізії, в якому фіксується стан виробничої і фінансово-господарської діяльності організації, відображаються як виявлені недоліки, порушення чинних законів, положень, інструкцій і випадки зловживань, розкрадань та нестач, так і позитивні сторони виробничої діяльності об'єкта, що перевіряється.

Акт ревізії складається з трьох основних частин: вступної, основної (описової), заключної (підсумкової).

Вступна частина включає підстави для призначення документальної ревізії; найменування ревізується; прізвище, ім'я та по батькові ревізора; короткий виклад обставин справи; перелік перевірених документів; завдання ревізору і місце проведення ревізії; список присутніх при ревізії осіб; дату початку і закінчення ревізії.

В основній (описової) частини відображаються дані бухгалтерського обліку; опис методів ревізії; встановлені факти порушень; найменування нормативного акту, що регулює діяльність осіб але питань, що перевіряються.

Підсумкова частина являє собою результати, які отримані перевіряючими особами в ході ревізії.

Записи в акті ревізії базуються на перевірених документах і фактах, що випливають з наявних в ревізується матеріалів; актах про результати проведених зустрічних перевірок; фактичних перевірок дійсності здійснення операцій, а також відомості, що випливають з висновків спеціальних експертиз.

Всі факти відображаються в акті ревізії таким чином, щоб по кожному з них були наступні документально обґрунтовані відомості:

 • - Об'єкт порушення (інструкція, наказ, постанова і т.д. з зазначенням пункту, параграфа і змісту порушення);
 • - Порушник (із зазначенням посадових або матеріально відповідальних осіб);
 • - Час порушення (дата або період здійснення порушення або зловживань);
 • - Спосіб порушення;
 • - Чим викликане порушення (причини і умови, що сприяють порушенням);
 • - Розмір заподіяної шкоди.

Не допускається включення до акта відомостей зі слідчих матеріалів, а також юридична та моральна оцінка ревізором виявлених фактів.

Акт ревізії складається в двох примірниках, один з яких призначений для аудиту, інший - для органів Росфіннадзор. При призначенні ревізії за мотивованим зверненням інших органів (правоохоронних, контрольно-наглядових та ін.) Складається третій примірник ревізії, який передається органу, за дорученням якого вона призначалася. Кожен акт ревізії підписується керівником ревізійної групи і керівником організації.

У разі відмови керівника організації підписати або отримати акт ревізії (перевірки) керівником ревізійної групи в кінці акту робиться запис про це.

Крім основного (узагальненого) акту може складатися проміжний акт ревізії.

Проміжні акти складаються в тих випадках, коли виявлені недоліки стосуються окремих господарських ділянок (відділів) і виявлені порушення вимагають термінового вжиття заходів щодо їх усунення або покаранню винних осіб. Дані акти підписуються учасником ревізійної групи, керівником, а також керівником організації. До акта додається письмове пояснення посадових і матеріально відповідальних осіб за фактами правопорушення або відповідні заперечення.

Особливості призначення ревізії органами попереднього розслідування

При перевірці повідомлення про злочин орган дізнання, дізнавач, слідчий, керівник слідчого органу вправі вимагати виробництва документальних перевірок та ревізій (ч. 1 ст. 144УПКРФ). При призначенні первинної ревізії на стадії порушення кримінальної справи її ініціатор повинен мати у своєму розпорядженні: а) прийнятної суми версією про спосіб вчинення злочину; б) досить повними і достовірними даними про те, що розслідується злочин залишило сліди в бухгалтерських документах.

Підставами для проведення ревізії після порушення справи найчастіше є:

 • - Наявність в матеріалах справи окремих фактів протиправної діяльності, з яких вбачається необхідність перевірки за первинними документами всієї діяльності організації, якщо за цей період планову ревізію не проводилася;
 • - Обґрунтоване клопотання підозрюваного (обвинуваченого) про проведення документальної ревізії;
 • - Встановлення в процесі розслідування факту роботи обвинуваченого в іншій організації на аналогічній посаді;
 • - Виявлення в процесі розслідування злочинних зв'язків підозрюваного (обвинуваченого) з працівниками інших організацій, включених в сферу розслідування;
 • - Повідомлення експерта-бухгалтера про неможливість дати висновок по конкретно поставлених питань без попереднього проведення ревізії.

Згідно з чинним законодавством рішення слідчого у справі про виробництво ревізії повинно бути виражене у формі постанови (п. 25 ст. 5 КПК РФ).

У тексті постанови виділяються описова і резолютивна частини. В описовій частині наводиться мотивування вимоги. Вона повинна бути, як правило, досить короткою, без зайвих подробиць, але разом з тим містити необхідні обгрунтування вимоги. Основну частину постанови (його резолютивну частину) становить завдання, яке слідчий вважає за необхідне поставити перед ревізором. Воно повинно випливати з конкретних обставин кримінальної справи і бути направлено на з'ясування конкретних питань, що мають значення для цієї справи.

Перед початком ревізії слідчий спільно з ревізором вирішує такі питання:

 • - Які фахівці повинні увійти до складу ревізійної групи;
 • - Хто з матеріально відповідальних осіб повинен взяти участь в ревізійних діях;
 • - Які методи документальної і фактичної перевірок слід використовувати для більшої ефективності ревізії і на якій ділянці.

Суттєве значення має вказівка в постанові слідчого терміну, протягом якого необхідно закінчити ревізію і представити її матеріали. При цьому треба виходити з обставин справи і обсягу майбутньої ревізійної перевірки. Тут також може бути корисна консультація фахівця. У необхідних випадках слід вимагати виділення такої кількості ревізорів, яке забезпечило б закінчення ревізії в необхідний термін.

На ефективність проведення ревізії з ініціативи правоохоронних органів впливає вибір часу для її початку, який обумовлений трьома основними вихідними методичними ситуаціями, що дозволяють відповідно вирішувати різні завдання.

Перша ситуація: сліди злочину збереглися в бухгалтерських чи інших документах, тому за допомогою ревізії може бути вирішена головна задача, пов'язана з викриттям підозрюваних осіб. Стосовно до розкрадань це, наприклад, можливість встановити спосіб створення резерву (надлишків) врахованих матеріальних цінностей і спосіб їх вилучення або викрадення з депонованих сум і ін. У подібній ситуації можна говорити про достатність ревізії і здійсненні її в першу чергу в поєднанні з оперативно-розшуковими заходами і слідчими діями.

Друга ситуація: сліди злочину зберігаються в окремих документах, і ревізія дозволяє визначити лише розмір шкоди, заподіяної деякими епізодами правопорушення, а також встановити факт вилучення матеріальних цінностей або джерело розкрадання. Що стосується обставин, що відносяться до події злочину, то вони повинні бути виявлені оперативно-розшуковим або процесуальним шляхом.

Третя ситуація: сліди злочинів в облікових документах відсутні або не збереглися. Такий стан не дозволяє за допомогою ревізії визначити розмір заподіяної шкоди. При цьому дії по створенню і по вилученню створених надлишків документально встановити вкрай важко, тому епізоди злочину встановлюються оперативно-розшуковим або процесуальним шляхом. І тільки після цього, як правило, доцільно призначати ревізію, для того щоб зіставити результати перевірки господарських операцій, що знайшли відображення в даних офіційного обліку, з відомостями оперативного характеру або отриманими в ході розслідування.

З позиції оперативного працівника і слідчого дана ситуація свідчить про відносну безрезультатності ревізій, хоча в даному випадку з її допомогою можуть бути встановлені такі обставини, як недоліки і упущення в організації обліку, контролю, зберігання цінностей і т.д.

Аналогічно має вирішуватися і питання про період діяльності організацій або окремих посадових осіб, що охоплюється ревізійної перевіркою. Слід піддавати ревізії лише той період, на який вказують наявні дані про зловживання або з яким пов'язані виникли у співробітника правоохоронного органу обґрунтовані припущення про можливе скоєння протягом цього періоду злочинів.

У своєму завданні працівник органів дізнання, слідства вправі ставити питання про застосування ревізором окремих обґрунтованих прийомів і способів перевірки: відновлення кількісно-сумового обліку, контрольного звірення, обміру виконаних робіт тощо. Вказівка на певні методи перевірки може міститися в завданні як для первинної, так і для повторної і додаткової ревізій (наприклад, якщо при первинній ревізії ці методи не були застосовані). Ініціатива в постановці питання про застосування окремих прийомів перевірки може виходити від перевіряється, який, ознайомившись з актом ревізії, заявляє про свою незгоду з висновками ревізора, пославшись на те, що останній не використовував деякі методи перевірки.

Після призначення ревізора необхідно також переконатися в його особистій незацікавленості в результаті проведеної ревізії. Якщо є дані про причетність його до зловживань або іншої особистої зацікавленості, що може відбитися на об'єктивності перевірки, оперативний працівник (слідчий) повинен вжити заходів до того, щоб цей ревізор був відсторонений, а виробництво ревізії доручено іншим особам.

У тих випадках, коли в ході розслідування слідчий приходить до висновку про необхідність істотно розширити або змінити завдання ревізії, він повинен винести з цього приводу додаткову постанову і направити його того ж посадовій особі, якій було адресовано перша постанова з вимогою провести ревізію.

Виробництво ревізії після порушення кримінальної справи, крім виявлення злочинів, дозволяє виявляти обставини, що сприяли зловживанням, в тому числі порушення і інші недоліки на різних ділянках виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій. Їх виявлення входить в загальні завдання ревізії як засобу фінансового контролю. При цьому ревізори повинні встановлювати порушення, навіть якщо в завданні слідчого не поставлене відповідне питання.

На підтвердження результатів ревізії можуть бути прикладені зафіксовані шляхом відеозйомки факти розкрадань, безгосподарності при зберіганні сировини і матеріалів, будівельних деталей і конструкцій, обладнання та ін. Фотознімки та відеозапис наочно показують факти порушень законодавства. Крім того, дані матеріали можуть згодом використовуватися в рамках кримінальної справи, оскільки ч. 2 ст. 84 КПК РФ відносить їх до документів.

За результатами ревізії, призначеної на вимогу органів попереднього розслідування, приймається одне з таких рішень.

I. Відповідно до ст. 144, 145 КПК України вирішується питання:

 • - Про порушення кримінальної справи, так як відомості, повідомлені в рапорті про вчинений злочин або злочин, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 140 є приводом для порушення кримінальної справи;
 • - Про відмову в порушенні кримінальної справи (ч. 1 ст. 24 КПК України);
 • - Про передачу матеріалів за підслідністю (ст. 151 КПК України);
 • 2. Матеріали передаються по підвідомчості, наприклад, якщо вони повинні розглядатися в рамках провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Матеріали можуть бути також передані за підвідомчістю до податкових органів при вияатеніі обставин, що вимагають вчинення дій, віднесених до повноважень податкових органів, для прийняття по ним рішення (ст. 116-122 НК РФ).

3. Про порушення справи про адміністративне правопорушення та розгляді матеріалів в рамках провадження у справах про адміністративні правопорушення. Наприклад, співробітником поліції може бути складено адміністративний протокол про порушення (ст. 15.1 - 15.3, 15.6-15.8, 15.14-15.16 КоАП РФ).

Про прийняте за результатами перевірки рішення в триденний термін сповіщається організація або фізична особа, щодо якої вона проводилася.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >