ПЕРЕДМОВА

Головна мета, яку переслідували автори підручника, - сформувати у студентів уявлення про літературний процес російського Середньовіччя в контексті розвитку світової та вітчизняної культури.

Давньоруська література - перша дисципліна історико-літературного циклу, тому її вивчення передбачає не тільки отримання студентами певного обсягу знань з предмета, а й формування особистості філолога, розвиток інтересу до наукового пошуку, культури літературознавчого праці. Курс російської літератури Середньовіччя спрямований на вироблення у студентів вдумливого ставлення до твору мистецтва слова, виховання громадянськості і патріотизму, формування високої моральності і розвиток естетичного почуття. Знання вітчизняної історії, культури і літератури - риса, характерна для істинно інтелігентної людини. За словами А. С. Пушкіна, "пишатися славою своїх предків не тільки можна, а й потрібно, не поважати оної є ганебна малодушність".

Дотримання принципів наступності та міжпредметних зв'язків в процесі навчання зажадало, щоб в підручнику були відображені такі питання, як освоєння давньоруською літературою художнього досвіду фольклору, спадщини європейської культури, а також співзвучність відкриттів, які робили в області пізнання і зображення людини письменники, ізографи і зодчі Стародавньої Русі.

Розташування матеріалу в підручнику підпорядковане хронологічним, а всередині глав - тематичним або жанровим принципом. Кожну главу завершують питання і завдання для самоперевірки, розширення і поглиблення знань, а також кейси - завдання підвищеної складності з проблем, які не мають однозначного рішення. Кейси спрямовані на розвиток професійних здібностей і творчої активності студента, їх виконання зажадає від нього самостійних наукових розвідок. В кінці підручника наведено бібліографія (по главам), а також список навчально-методичної та довідкової літератури з предмету.

Тексти творів давньоруської літератури наводяться за виданнями:

Бібліотека літератури Давньої Русі / під ред. Д. С. Лихачова [и др.]. Т. 1-17. - СПб .: Наука, 1997-2013 (триваюче видання).

Пам'ятники літератури Древньої Русі. [Вип. 1-12] / уклад. і заг. ред. Л. А. Дмитрієва, Д. С. Лихачова. - М .: Худож. лит., 1987-1994.

Тексти творів (повністю або в скороченні) публікуються в хрестоматії: Травників, С. Н. Історія давньоруської літератури. Хрестоматія: навчальний посібник для академічного бакалаврату / авт.-упоряд .: С. Н. Травників, Л. Λ. Ольшевська, Е. Г. Липнева. - М, 2014. - 896 с. - Серія: Бакалавр. Академічний курс.

Це видання є на диску, який додається до підручника.

В результаті освоєння матеріалу підручника з курсу "Історія давньоруської літератури" студент повинен:

знати

  • - Особливості російської середньовічної літератури; се зв'язку з національним фольклором, російською літературою Нового часу, європейською літературою Середньовіччя і Відродження, бароко і класицизму; специфіку її взаємодії з іншими видами мистецтва Стародавньої Русі;
  • - Основні етапи і закономірності розвитку російської літератури XI-XVII ст .;
  • - Ідейно-художній зміст і жанрово-стильова своєрідність класичних пам'ятників літератури Київської Русі;

вміти

  • - Професійно читати і коментувати давньоруський текст;
  • - Співвідносити літературні явища з найважливішими історичними подіями епохи російського Середньовіччя;
  • - Аналізувати твори літератури Давньої Русі з урахуванням їх середньовічної специфіки, в єдності форми і змісту, при обов'язковому зверненні до проблем поетики;
  • - Вести порівняльний аналіз давньоруських пам'яток, створених в різний час, різними авторами, в різних жанрових традиціях і т.п .;
  • - Представляти літературний процес у всій складності і неоднона- правлснності творчих шукань;

володіти

  • - Навичками виокремлювати в історії російської середньовічної літератури спірні і невирішені проблеми;
  • - Умінням формулювати свою точку зору і аргументувати її; вести наукову дискусію.

Вирушаючи в дорогу за знаннями, слід пам'ятати заповіт давньоруського письменника: "Велика бо полза биваеть людині од учення кніжнаго ... мудрість бо обрѣтаемь і вьздержаніе від словес кніжних ... Бо коли поіщешь вь кнігах' мудрості старанно, то знайдеш велику повзу душі своєї" .

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >