Психологія

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА Предмет, об'єкт психології Місце психології в системі наук. Галузі психології Методи психології РОЗВИТОК ПСИХІКИ Сутність, функції психіки Розвиток психіки у філогенезі Психіка і організм Мозок і психіка Психіка, поведінку і діяльність. Психічна регуляція діяльності Структура психіки людини. Структура свідомості Співвідношення свідомості і несвідомого Розвиток психіки в онтогенезі Життєвий цикл розвитку людини Психосоціальна концепція розвитку особистості (Е. Еріксон) Індивід, особистість, суб'єкт, індивідуальність ОСНОВНІ НАПРЯМКИ В ПСИХОЛОГІЇ Історія розвитку психологічного знання Біхевіоризм як психологічна наука про поведінку Фрейдизм, психоаналіз Теорія психосексуального розвитку З. Фрейда Когнітивна психологія Гуманістична психологія Психологічна концепція К. Г. Юнга Трансперсональна психологія. Дослідження С. Грофа Від неповноцінності до особистісного зростання (А. Адлер) Розвиток вітчизняної психології ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ Структура процесу прийому інформації. Відчуття Сприйняття Увага Уявлення, пам'ять і мнемічні процеси Види, процеси мислення Уява Інтелект і оцінка рівня інтелектуального розвитку Креативність, або творчі здібності ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ Структура особистості Темперамент і теорії темпераменту Характер і акцентуації характеру Соціальний характер. Типологія Психосоциотип Здібності Воля. Психічна регуляція поведінки Потреби і мотивація. Психічна регуляція поведінки Емоції, почуття, настрої, афекти, стреси Теорії емоцій Самосвідомість "Я-концепція" як результат соціального розвитку особистості Сенсорна і психогеометричного типологія. Домінуючі інстинкти СПІЛКУВАННЯ І ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДЕЙ В ГРУПАХ Мова Функції і структура спілкування Види, стратегії, позиції спілкування. Трансактний аналіз спілкування Міжособистісні взаємодії Психологія малих груп Соціально-психологічні процеси групи і групові ролі Структура колективу. Розвиток колективу Лідерство. Теорії лідерства і типологія лідерів Стилі управління Міжгрупові взаємодіїЛітература
 
Наст >