Методи психології

Метод - це шлях, спосіб пізнання предмета науки. Стосовно психології під методом розуміють способи отримання фактів про психіці і способи їх інтерпретації. Психологія використовує цілу систему методів, які можна розділити на групи.

1. Емпіричні методи. Основними емпіричними методами отримання фактів в психології є спостереження й експеримент, допоміжними методами виступають тести, самоспостереження, бесіда, аналіз продуктів діяльності, соціометрія, блізнецовий метод та ін.

Спостереження може бути безпосереднім і опосередкованим (застосовуються допоміжні засоби, технічні пристрої), а також зрізовим (короткочасне спостереження) і лонгітюдним (тривале, іноді протягом ряду років), вибірковим і суцільним. Особливий вид - включене спостереження, коли спостерігач стає членом досліджуваної групи .

Наукове спостереження в психології включає наявність плану і цілей спостереження; фіксацію результатів спостереження та їх аналіз; формування гіпотез і їх перевірку в подальших спостереженнях.

Особливий вид спостереження - самоспостереження (або інтроспекція), коли людина спостерігає сам за собою, за своїми переживаннями, думками або безпосередньо (висловлюючи вголос те, що він думає в даний момент), або опосередковано (записує в щоденниках мемуарах, що він відчував, думав, переживав у тій чи іншій ситуації).

Головним методом психологічного дослідження є експеримент - активне втручання дослідника в діяльність випробуваного з метою створення умов, в яких виявляється психологічний факт. Розрізняють такі основні види експерименту:

  • а) лабораторний експеримент, в яких створюються штучні умови випробування і використовується спеціальна апаратура, а дії випробуваного визначаються інструкцією. При цьому випробуваний хоч і обізнаний про проведення експерименту, істинного його сенсу може не знати. Експеримент багаторазово проводиться з великою кількістю випробовуваних, що дозволяє встановлювати загальні статистично достовірні закономірності розвитку психічних явищ;
  • б) натурний експеримент, в якому моделюються реальні умови і ситуації з тим, щоб отримати істинні дані про психіку та її якостях у випробуваного;
  • в) природний експеримент, який психологічно принципово відрізняється від усіх інших тим, що випробуваний не знає про свою участь в експерименті, діє в природних умовах.

Особливо виділяють формує і керуючий експерименти.

Метод тестів - це метод випробувань, встановлення певних психічних якостей людини. Тест являє собою короткочасне, однакове для всіх випробовуваних завдання, за результатами якого встановлюються наявність і рівень розвитку певних психічних якостей людини. Тести можуть бути прогностичними і диагностирующими. Загальні вимоги до тестів: вони повинні бути науково обгрунтовані, надійні, валідність і виявляти стійкі психологічні характеристики. Кожному випробуваному тест повинен надавати однакові можливості.

Існують різноманітні види тестування: особистісних особливостей людини, її темпераменту й інтелекту; здібностей; успішності діяльності; готовності до певної діяльності тощо

До емпіричного відносяться методи вивчення продуктів діяльності людини (вивчення малюнків, творів, результатів навчальної чи трудової діяльності). По кінцевому продукту реконструюється процес його створення, особливості особистості того, хто його створював, властивості його психіки.

  • 2. Організаційні методи, що діють протягом всього дослідження, можуть бути представлені:
    • а) порівняльними методами, в результаті яких відбувається зіставлення даних нормального і патологічного розвитку, порівняння різних ступенів еволюції або рiзних рiвнiв за певними параметрами. Наприклад, метод поперечних вікових зрізів дозволяє зіставляти параметри пам'яті у дошкільнят, школярів, дорослих, старих;
    • б) лонгітюдним методом, який являє собою безперервне простежування ходу психологічного розвитку групи випробовуваних протягом багатьох років.

В основі методології психологічних досліджень лежать принципи детермінізму, розвитку, об'єктивності, зв'язку свідомості і діяльності, єдності теорії і практики, а також імовірнісний підхід.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >