Індивід, особистість, суб'єкт, індивідуальність

Поняття "індивід" використовують для позначення людини як біологічного організму, носія загальних генотипових спадкових властивостей біологічного виду Homo sapiens (індивідом ми народжуємося). Поняттям "особистість" визначається соціально-психологічна сутність людини, що формується в результаті засвоєння ним суспільних форм свідомості і поведінки, суспільно-історичного досвіду людства (особистістю ми стаємо під впливом життя в суспільстві, виховання, навчання, спілкування, взаємодії).

Однак особистість - це не тільки об'єкт суспільних відносин; вона не тільки відчуває соціальні впливи, але переломлює, перетворює їх, оскільки поступово особистість починає виступати як сукупність внутрішніх умов, через які переломлюються зовнішні впливи суспільства. Ці

Психосоціальна концепція розвитку особистості

Рис. 2. Психосоціальна концепція розвитку особистості Е. Еріксона

внутрішні умови являють собою сплав спадково-біологічних властивостей і соціально обумовлених якостей, які сформувалися під впливом попередніх соціальних впливів. У міру формування особистості внутрішні умови стають більш глибокими. У результаті один і той же зовнішній вплив може на різних людей надавати різну вплив. Таким чином, особистість - не тільки об'єкт і продукт громадських відносин, а й активний суб'єкт діяльності, спілкування, свідомості, самосвідомості. Суб'єкт активний, сам є продуктом своєї дії, здатний змінити зовнішні впливи.

Оскільки людина живе в трьох сферах світу: природа - суспільство - культура, - можна виділити три типи суб'єкта:

  • o природний суб'єкт - людина, яка гнучко пристосовується до безперервно мінливих умов природного середовища;
  • o соціальний суб'єкт - людина як носій присвоєних їм соціальних норм, правил, прийнятих у даному суспільстві;
  • o суб'єкт культури - це суб'єкт самостійного і відповідального вирішення життєвих проблем на основі загальнолюдських моральних і культурних принципів.

Поняття "особистість" в широкому розумінні включає всі три типи суб'єкта. Особистість не вроджена, але виникає в результаті культурного і соціального розвитку. Крім того, особистість не тільки цілеспрямована, а й самоорганізується. Об'єктом її уваги і діяльності служить не тільки зовнішній світ, але і вона сама, що проявляється в її почутті "Я", яке включає в себе уявлення про себе і самооцінку, програми самовдосконалення , звичні реакції на прояв деяких своїх якостей, здатність до самоспостереженню, самоаналізу та саморегуляції. Бути особистістю - означає мати активну життєву позицію, про яку можна сказати так: на тому стою і не можу інакше. Бути особистістю - значить здійснювати вибори, що виникають в силу внутрішньої необхідності, оцінювати наслідки прийнятого рішення і тримати відповідь за них перед собою і суспільством, в якому живеш. Бути особистістю - означає володіти свободою вибору і нести її тягар.

Поняттям "індивідуальність" характеризується особлива і несхожа на інших особистість в повноті її духовних і фізичних властивостей. Індивідуальність виражається в наявності різного досвіду, знань, умінь, переконань, в розбіжностях характеру і темпераменту (свою індивідуальність ми доводимо, затверджуємо). Основні параметри індивідуальності наступні:

  • o мотивація - відносно стійка й індивідуально неповторна система мотивів;
  • o темперамент - характеристика індивіда з боку нервово-динамічних особливостей його психічної діяльності;
  • o здатності - психічні властивості, є умовами успішного виконання якої-небудь однієї або декількох діяльностей;
  • o характер - сукупність стрижневих прижиттєво формованих властивостей, відносин людини до світу, що накладають відбиток на всі його дії і вчинки.

Компонентами індивідуальності є властивості індивіда (сукупність природних властивостей), особистості (сукупність суспільних, економічних, політичних, правових відносин і т.д.) і суб'єкта діяльності (сукупність діяльностей і заходи їх продуктивності). Важливим індикатором індивідуальності виступає активність творчою, творчої діяльності людини. Міра активності, напруженості роботи внутрішнього світу - ось показник духовності індивідуальності.

Найбільш повно поняття індивідуальності розкривається в працях Б. Г. Ананьєва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >