НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

В результаті вивчення глави бакалавр повинен:

  • знати назву законів і підзаконних актів, відповідно до яких здійснюється екологічне нормування; основні види нормативів в області охорони навколишнього середовища; місце екологічного нормування в механізмі охорони навколишнього середовища;
  • вміти правильно тлумачити норми права, що регулюють нормування в галузі охорони навколишнього середовища; ефективно застосовувати правові норми, що регламентують екологічне нормування;
  • володіти навичками проведення консультацій громадян і юридичних осіб з питань екологічного нормування.

Поняття, значення і класифікація екологічних нормативів

Згідно ст. 42 Конституції кожен має право на сприятливе навколишнє середовище, одним з показників якості якої є чистота (не забруднення) кожного з її компонентів. З метою реалізації даного права екологічне законодавство за допомогою встановлення екологічних нормативів обмежує рівень негативного впливу на навколишнє середовище господарської та іншої діяльності, наслідки якої можуть призвести до негативних змін якісного стану навколишнього середовища, що характеризується фізичними, хімічними, біологічними та іншими показниками. Об'єктивна необхідність нормування обумовлена тим, що людське виробництво на відміну від природного побудовано по відхідний технології.

Екологічне нормування можна розглядати в трьох аспектах: як правову міру або інструмент охорони навколишнього середовища, як правовий інститут і як функцію державного управління охороною навколишнього природного середовища та раціональним використанням природних ресурсів [1] .

Роль і значення нормування визначені ст. 3 Закону про охорону навколишнього середовища, яка встановлює, що одним з основних принципів охорони навколишнього середовища є забезпечення зниження негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище відповідно до нормативів охорони навколишнього середовища, якого можна досягти на основі використання найкращих існуючих технологій з урахуванням економічних і соціальних факторів.

Безпосередньо цілям, підстав і порядку встановлення екологічних нормативів присвячена гл. V Закону про охорону навколишнього середовища.

Однією з цілей екологічного нормування є досягнення науково обґрунтованого компромісу між екологічними, економічними та соціальними інтересами людини, суспільства і держави з метою забезпечення сталого розвитку та сприятливого навколишнього середовища.

Своєрідність екологічних нормативів проявляється в тому, що вони, будучи, по суті, технічними нормами, з моменту їх затвердження компетентними органами держави стають юридично значущими. При цьому екологічне законодавство не передбачає пряме і якнайшвидше запозичення міжнародних норм і правил, а пропонує лише їх врахування при розробці російських нормативів.

У механізмі екологічного права інститут нормування займає особливе місце. Він містить критерії правомірності поведінки суб'єктів екологічних правовідносин, оскільки конкретизує ознаки складів екологічних правопорушень, зафіксованих в бланкетну правових нормах, виступає в якості критерію правомірності (протиправності) поведінки суб'єктів екологічних правовідносин.

Стан таких інститутів, як право людини і громадянина на сприятливе навколишнє середовище, екологічний контроль і екологічна експертиза, відповідальність за екологічні правопорушення залежить від показників якості навколишнього середовища. У разі порушення встановлених нормативів спеціально уповноважені органи можуть звертатися до суду для призупинення або обмеження діяльності господарюючих суб'єктів, накладати штрафи, а також (за наявності підстав) передавати матеріали в компетентні органи для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Класифікація екологічних нормативів включає нормативи якості навколишнього середовища і нормативи допустимого впливу на навколишнє середовище. Кожна з цих двох груп, в свою чергу, містить свої підгрупи. Принципова різниця між ними полягає в тому, що нормативи якості визначають граничну кількість шкідливих речовин, здатних вплинути на здоров'я людини, в атмосферному повітрі, воді і т.д.

Відповідність кількості шкідливих речовин нормативам якості навколишнього середовища дозволяє говорити про безпеку навколишнього середовища для здоров'я громадян.

На відміну від нормативів якості, нормативи допустимого впливу на навколишнє середовище містять вимоги ні до стану навколишнього середовища, а до джерела шкідливого впливу, обмежуючи його діяльність певними рамками. Взаємозумовленість обох груп екологічних нормативів полягає в тому, що сукупна кількість шкідливих речовин, які можуть бути розміщені промисловими та іншими господарюючими суб'єктами в результаті викидів, скидів та розміщення відходів не повинно вплинути на безпечне для життя і здоров'я громадян якість навколишнього середовища.

На даний момент екологічне законодавство не містить вичерпного переліку екологічних нормативів. Відповідно до ст. 28 Закону про охорону навколишнього середовища допускається встановлення "інших" нормативів обох груп, а саме нормативів якості та нормативів допустимих впливів.

Відсутність вичерпного переліку екологічних нормативів можна пояснити тим, що законодавець не визнав за необхідне згадувати про деякі види нормативів, які були в який втратив чинність Законі про охорону навколишнього природного середовища 1991 року, і отримали широкий розвиток в чинному екологічному законодавстві. У їх числі - гранично допустимі норми застосування агрохімікатів в сільському господарстві і нормативи гранично допустимих залишкових кількостей хімічних речовин в продуктах харчування. Згадувані же в Законі про охорону навколишнього природного середовища 1991 р нормативи санітарних і захисних зон (водоохоронні зони, санітарнозащітние зони та ін.) Є в Законі про охорону навколишнього середовища, але вони не отримали закріплення як нормативи, а увійшли в нього в якості різновиду вимог до окремих видів діяльності.

Вже згадана система екологічних нормативів буде діяти аж до моменту розробки та прийняття технічних регламентів, передбачених Законом про технічне регулювання. Екологічні нормативи складуть змістовну частину загальних технічних регламентів щодо процесів (методів) виробництва, експлуатації та утилізації продукції з питань екологічної, а також санітарної безпеки.

Основне значення технічних регламентів буде полягати в тому, що вони виступлять в якості єдиних і постійних (стабільних) критеріїв безпеки об'єктів технічного регулювання, з одного боку, примушуючи виробника випускати продукцію, що відповідає заданим вимогам безпеки, а з іншого - вказуючи споживачу, який ця продукція повинна бути.

Перші технічні регламенти вже прийняті. Таким прикладом слід привести постанову Уряду РФ від 12.10.2005 № 609 "Про затвердження спеціального технічного регламенту" Про вимоги до викидів автомобільною технікою, що випускається в обіг на території Російської Федерації, шкідливих (забруднюючих) речовин "". Відносно даного технічного регламенту вже формується судова практика.

Так, в 2010 р громадянин Мещеринов звернувся до Верховного Суду РФ із заявою, в якій просив визнати п. 10 і 14 вищевказаного Технічного регламенту нечинними в частині, що стосується введення з 1 січня 2010 р технічних нормативів екологічного класу 4 і заборони на випуск в звернення автомобільної техніки і двигунів внутрішнього згоряння, що не відповідають цьому екологічному класу. У заяві було вказано, що положення Технічного регламенту в оспорюваної частини суперечать нормам Закону "Про технічне регулювання" і порушують право заявника на вибір транспортного засобу для ввезення на територію Російської Федерації.

Розглянувши матеріали справи, суд прийшов до висновку про те, що Уряд РФ мало повноваження на затвердження Технічного регламенту і закріплення в ньому обов'язкових положень про введення з 1 січня 2010 р технічних нормативів екологічного класу 4 і заборони на випуск в обіг автомобільної техніки, що має екологічний клас нижче цього класу. Чи не погодився суд і з твердженнями позивача про те, що введення норм екологічного класу 4 направлено виключно на обмеження ввезення імпортних автомобілів на територію Росії. Виходячи з п. 6 ст. 7 Федерального закону "Про технічне регулювання", технічні регламенти застосовуються однаковим чином і в рівній мірі незалежно від країни і (або) місця походження продукції або здійснення пов'язаних з вимогами до продукції процесів проектування (включаючи вишукування), виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, видів або особливостей угод і (або) фізичних і (або) юридичних осіб, які є виробниками, виконавцями, продавцями, набувачами. В результаті доводи заявника про суперечність приписів Технічного регламенту нормам Федерального закону "Про технічне регулювання" були визнані необґрунтованими [2] .

  • [1] Див .: Бринчук Μ. М. Екологічне право (право навколишнього середовища): підручник. М., 1998. С. 283.
  • [2] Рішення Верховного Суду РФ від 20 травня 2010 року № ГКПІ10-319 "Про відмову в задоволенні заяви про визнання частково нечинними пунктів 10 і 14 Технічного регламенту" Про вимоги до викидів автомобільною технікою, що випускається в обіг на території Російської Федерації, шкідливих (забруднюючих) речовин ", затвердженого Постановою Уряду РФ від 12 жовтня 2005 № 609".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >