ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

В результаті вивчення глави бакалавр повинен:

  • знати назву законів і підзаконних актів, відповідно до яких здійснюється ОВНС та екологічна експертиза; порядок проведення державної та громадської екологічної експертизи;
  • вміти правильно тлумачити норми права, що регулюють порядок здійснення ОВНС та екологічної експертизи; ефективно застосовувати правові норми, що регламентують порядок проведення екологічної експертизи;
  • володіти навичками проведення консультацій громадян і юридичних осіб з питань екологічної експертизи.

Поняття і значення оцінки впливу на навколишнє середовище

Проблема екологічної оцінки вперше виникла в США, коли уряд під тиском громадської думки в 1970 р був змушений ухвалити Закон про національну політику в галузі навколишнього середовища (ΝΕΡΑ). Його важливими аспектами стали: вимога підготовки загальнодоступних заяв про вплив господарської діяльності на навколишнє середовище для всіх федеральних проектів, які можуть спричинити за собою значні екологічні наслідки; участь громадськості в формуванні проекту і обгрунтоване прийняття рішень. Згодом ця практика набула поширення в усьому світі, включаючи і Російську Федерацію [1] .

Оцінка впливу на навколишнє середовище проводиться щодо запланованій господарської та іншої діяльності, що обгрунтовує документація якої підлягає екологічну експертизу відповідно до Закону про екологічну експертизу. Так, зокрема, відповідно до ст. 14 даного Закону, державна екологічна експертиза, в тому числі повторна, проводиться тільки при наявності в складі експонованих матеріалів документів, які містять матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище господарської та іншої діяльності, що підлягає експертизі.

Мета проведення ОВНС - запобігання або пом'якшення впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище і пов'язаних з нею соціальних, економічних та інших наслідків.

Її результатами є:

  • - Інформація про характер і масштаби впливу на навколишнє середовище запланованій діяльності, альтернативи її реалізації, оцінки екологічних і пов'язаних з ними соціально-економічних та інших наслідків цього впливу і їх значимості, можливості мінімізації впливів;
  • - Виявлення і врахування громадських переваг при прийнятті замовником рішень, що стосуються запланованій діяльності;
  • - Рішення замовника за визначенням альтернативних варіантів реалізації запланованій діяльності (в тому числі про місце розміщення об'єкта, про вибір технологій і інші) або відмови від неї, з урахуванням результатів ОВНС.

При проведенні ОВНС необхідно виходити з потенційної екологічної небезпеки будь-якої діяльності (принцип презумпції потенційної екологічної небезпеки будь-який запланованій господарської чи іншої діяльності), а також рівної обов'язковості вимог про проведення ОВНС для будь-яких фізичних і юридичних осіб (як комерційних, так і некомерційних) без винятку.

Можна виділити кілька етапів проведення ОВНС.

Перший етап - повідомлення органів влади та інформування громадськості про запланованій діяльності, попередня оцінка і складання технічного завдання на проведення оцінки впливу на навколишнє середовище.

Другий етап - проведення досліджень з оцінки впливу на навколишнє середовище і підготовка попереднього варіанту матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище.

Третій етап - підготовка остаточного варіанту матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище.

Остаточний варіант матеріалів з ОВНС готується на основі попереднього варіанту матеріалів з урахуванням зауважень, пропозицій та інформації, що надійшла від учасників процесу оцінки впливу на навколишнє середовище на стадії обговорення. В остаточний варіант матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище повинна включатися інформація про облік зауважень і пропозицій, а також протоколи громадських слухань (якщо такі проводилися). Він затверджується замовником, передається для використання при підготовці обгрунтовує документації і в її складі є на державну екологічну експертизу, а також на громадську екологічну експертизу (якщо така проводиться).

У тому випадку, якщо запланована господарська та інша діяльність може мати транскордонний вплив, проведення досліджень і підготовка матеріалів по оцінці впливу на навколишнє середовище здійснюється з урахуванням положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Еспо, 25 лютого 1991 г.). Здійснення процедури ОВНС передбачено і іншими міжнародними документами, включаючи матеріали Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (пройшла в Ріо-де-Жанейро 3-14 червня 1992 г.). Так, учасники даної Конференції підкреслювали, що участь громадськості в оцінці впливу на навколишнє середовище є однією з передумов для досягнення стійкого розвитку (і. 23.2 Порядку денного на XXI століття).

При проведенні оцінки впливу на навколишнє середовище замовник (виконавець) зобов'язаний розглянути альтернативні варіанти досягнення мети запланованій господарської та іншої діяльності, а також виявити, проаналізувати і врахувати екологічні та інші пов'язані з ними наслідки всіх розглянутих альтернативних варіантів досягнення мети запланованій господарської та іншої діяльності, включаючи "нульовий варіант" (відмова від діяльності). При цьому інформування та участь громадськості здійснюється на всіх етапах оцінки впливу на навколишнє середовище.

Інформування громадськості та інших учасників оцінки впливу на навколишнє середовище на етапі повідомлення, попередньої оцінки і складання технічного завдання на її проведення здійснюється замовником. Інформація в стислому вигляді публікується в офіційних виданнях федеральних органів виконавчої влади (для об'єктів експертизи федерального рівня), органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування, на території яких намічається реалізація об'єкта державної екологічної експертизи.

У публікації подаються відомості про назву, мету і місце розташування запланованій діяльності; найменування та адресу замовника або його представника; зразкові терміни проведення оцінки впливу на навколишнє середовище; орган, відповідальний за організацію громадського обговорення; визначенням форми громадського обговорення (опитування, слухання, референдум, і т.п.), також формою подання зауважень і пропозицій; строки та місце доступності технічного завдання по оцінці впливу на навколишнє середовище та іншої інформації.

Замовник (виконавець) приймає і документує зауваження і пропозиції від громадськості протягом 30 днів з дня опублікування інформації. Дані зауваження і пропозиції враховуються при складанні технічного завдання по оцінці впливу на навколишнє середовище і повинні бути відображені в матеріалах по оцінці впливу на навколишнє середовище.

На етапі проведення оцінки впливу на навколишнє середовище уточнюється план заходів по ходу громадських обговорень запланованій господарської діяльності, в тому числі про доцільність (недоцільність) проведення громадських слухань за матеріалами оцінки впливу на навколишнє середовище. При прийнятті рішення про форму проведення громадських обговорень, в тому числі громадських слухань, необхідно керуватися ступенем екологічної небезпеки запланованій господарської та іншої діяльності, враховувати фактор невизначеності, ступінь зацікавленості громадськості.

Громадські обговорення - комплекс заходів, що проводяться в рамках оцінки впливу, спрямованих на інформування громадськості про запланованій господарської та іншої діяльності і її можливий вплив па навколишнє середовище, з метою виявлення громадських переваг і їх обліку в процесі оцінки впливу. Порядок проведення громадських обговорень визначається органами місцевого самоврядування за участю замовника (виконавця) і сприяння зацікавленої громадськості.

Замовник забезпечує доступ громадськості до остаточного варіанту матеріалів з ОВНС протягом всього терміну з моменту затвердження останнього і до прийняття рішення про реалізацію запланованій діяльності.

Існують позитивні приклади роботи даної правової норми.

Так, оцінка впливу на навколишнє середовище Нижньо Курейской ГЕС була виконана відповідно до Технічного завдання, які пройшли громадські обговорення та скоригованим за результатами першого етапу ОВНС в лютому 2009 р В рамках другого етапу процедури ОВНС були підготовлені і розміщені в громадських приймалень Попередній варіант матеріалів для громадського обговорення "Оцінка впливу на навколишнє середовище Нижньо-Курейской ГЕС на річці Курейко" і Резюме нетехнического характеру. Громадське обговорення проектних матеріалів відбулося 16 липня 2009 року о селищі Світлогорськ (в слуханнях взяли участь 112 осіб) і 17 липня 2009 року о селі Туруханск (86 осіб).

Матеріали остаточній редакції "Оцінки впливу на навколишнє середовище Нижньо-Курейской ГЕС на річці Курейко" були розроблені за результатами третього етапу ОВНС - громадського обговорення попереднього варіанту матеріалів ОВНС, відповідно до встановленого законодавством РФ порядком реалізації даної процедури ( "Положення про оцінку впливу запланованій господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище в Російській Федерації "). Питання, зауваження, пропозиції та коментарі, що надійшли в ході обговорення, були зібрані і зареєстровані в спеціальних реєстраційних журналах, а також в протоколах громадських слухань. Всі записи були ретельно проаналізовані, в остаточний варіант за зауваженнями були внесені коректування. На що надійшли питання підготували аргументовані відповіді. Реєстраційні журнали долучили до матеріалів громадських обговорень і включили в комплект документації, що надається замовнику для подання на Державну експертизу [2] .

Склад матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище визначається порядком її проведення і залежить від виду запланованій господарської та іншої діяльності, вимог до обгрунтовує цю діяльність документації, що є об'єктом екологічної експертизи. Ступінь повноти (детальності) проведення оцінки впливу на навколишнє середовище залежить від масштабу і виду запланованій господарської та іншої діяльності і особливостей передбачуваного регіону її реалізації. Основні процедурні питання проведення ОВНС вказані в Положенні про оцінку впливу запланованій господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище в Російській Федерації, затвердженому наказом Госкомекологіі Росії від 16.05.2000 № 372.

  • [1] Див .: Круглов В. В. Оцінка господарської діяльності в сфері охорони навколишнього середовища: навч, посібник. С. 12-13.
  • [2] Див. офіційний сайт ВАТ "РусГідро" [Електронний ресурс). Режим доступу: nishydro.ru/company/invest/investprojects/5630. html, вільний.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >