ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЕКОЛОГІЧНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

В результаті вивчення глави бакалавр повинен:

  • знати назву законів, що регулюють питання відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням; напрямки розвитку правозастосовчої практики у справах про відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням;
  • вміти правильно тлумачити норми права, що регулюють питання відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням; грамотно застосовувати правові норми, що регламентують відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням;
  • володіти навичками проведення консультацій громадян і юридичних осіб з питань відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням.

Поняття і види екологічної шкоди

У цивільному праві, як це закріплено в ст. 8 ГК, зобов'язання традиційно діляться на дві групи: договірні і позадоговірні.

Договірні зобов'язання виникають на основі укладеного сторонами договору і спрямовані на врегулювання майнових відносин між громадянами і (або) юридичними особами, що складаються як в сфері підприємницької діяльності, так і при задоволенні особистих і побутових потреб.

Позадоговірні зобов'язання принципово відрізняються від договірних за характером, способам виникнення і змістом. Вони виникають не в порядку добровільного волевиявлення сторін договору, а з інших підстав, передбачених законом. Одним з позадоговірних підстав виникнення зобов'язань є факт заподіяння шкоди особистості або майну громадянина, майну юридичної особи, який, відповідно до ст. 1064 ЦК, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала.

Слід підкреслити, що заподіяння шкоди тягне за собою виникнення позадоговірного зобов'язання тільки у випадках, коли воно не пов'язане з невиконанням (неналежним виконанням) договору або іншого зобов'язання, а стало наслідком порушення чужого абсолютного суб'єктивного права. Типовим прикладом останнього і є конституційне право громадян на сприятливе навколишнє середовище.

Причинно-наслідковий взаємозв'язок правопорушення та похідних від нього позадоговірних зобов'язань зумовила найменування таких зобов'язань деліктними (від лат. Delictum. - Правопорушення).

Існує загальна класифікація функцій зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди як виду цивільно-правової відповідальності:

  • - Компенсаційна (або відновна);
  • - Попереджувально-виховна (або превентивна);
  • - Каральна (або наказательной, репресивна, штрафна).

Основний серед них є компенсаційна (або відновна) функція [1] .

Дана конструкція може бути застосована і до відносин з відшкодування екологічної шкоди.

Спільними умовами виникнення зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди є: наявність шкоди; протиправність дій (бездіяльності) заподіювача шкоди; причинний зв'язок між протиправними діями (бездіяльністю) і шкодою і, як правило, вина особи, яка заподіяла шкоду.

Цивільне та екологічне законодавство не містять офіційного визначення зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди в цілому і зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди навколишньому середовищу і людині зокрема.

На наш погляд, під екологічним деликтом слід розуміти внедоговорное зобов'язання, в силу якого особа, яка завдала шкоди навколишньому середовищу, а опосередковано життю, здоров'ю або майну іншої особи, зобов'язана відшкодувати заподіяну шкоду в повному обсязі, а потерпілий має право вимагати відновлення (компенсації) своїх порушених прав за рахунок заподіювача шкоди або інших осіб, на яких законом покладено обов'язок відшкодування такої шкоди.

Звідси випливають такі ознаки екологічних деліктів: 1) сфера їх дії простягається як на майнові, так і готівкові немайнові відносини; 2) вони виникають в результаті порушення прав, що носять абсолютний характер (права на сприятливе навколишнє середовище і що випливають з нього права на життя і здоров'я); 3) вони носять позадоговірної характер; 4) зобов'язання спрямовані на повне відшкодування потерпілому шкоди; 5) обов'язок відшкодування шкоди може бути покладена нс тільки на заподіювача шкоди, а й на інших осіб, для яких законом встановлений обов'язок з відшкодування шкоди.

Регулюючи питання компенсації наслідків екологічних правопорушень, законодавець використовує терміни "шкода", "збиток" і "збиток". Так, в ст. 42 Конституції йдеться про право на відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням. В До і ЛК вживають термін "шкода". Стаття 57 ЗК і ст. 77-78 Закону про охорону навколишнього середовища використовують як термін "збитки", так і "шкоду".

Звісно ж, що шкода є родовим поняттям і буває майновим і немайновим (в тому числі моральним).

Майнова шкода проявляється у формі збитків, під якими ст. 15 ГК розуміє витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження його майна (реальний збиток), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода).

Загальне поняття екологічного шкоди в законодавстві відсутня. У ст. 1 Закону про охорону навколишнього середовища формулюється тільки поняття "шкоди навколишньому середовищу". Під таким розуміється негативна зміна навколишнього середовища в результаті її забруднення, що спричинило за собою деградацію природних екологічних систем і виснаження природних ресурсів.

Тим часом екологічна шкода може виражатися не тільки в заподіянні шкоди навколишньому середовищу, а й життю, здоров'ю людини, майну, моральну шкоду. Тому в цілому його можна визначити, лише з'єднавши зазначені поняття.

Під екологічною шкодою розуміється будь-яке погіршення стану навколишнього середовища внаслідок порушення еколого-правових вимог (екологічного правопорушення), включаючи забруднення, виснаження, псування, знищення, нераціональне використання природних об'єктів, деградацію і руйнування екологічних систем, природних комплексів і ландшафтів. Результатом такого погіршення якості навколишнього середовища можуть виступати применшення охоронюваних законом матеріальних і нематеріальних благ, включаючи життя і здоров'я людини, майно фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим неодмінна погіршення здоров'я або майна певних осіб як наслідок екологічного правопорушення не обов'язково має з ним прямий причинно-наслідковий зв'язок. Специфіка екологічних відносин така, що шкідливі наслідки такої діяльності можуть проявитися через тривалий кількість часу (наприклад, на наступному поколінні), лише тоді відбившись на здоров'я людей.

У складі екологічної шкоди (з точки зору його соціальних наслідків) іноді пропонують розрізняти екологічний і економічний збиток. Відповідно, економічний шкода заподіюється економічним інтересам громадян і юридичних осіб (втрата продукції, упущена вигода і т.д.); екологічної шкоди (шкоди навколишньому середовищу) полягає в заподіянні негативних змін природі, зниженні якості природних ресурсів і середовища проживання людини [2] .

Ми поділяємо цю позицію.

Екологічна шкода часто буває важко оцінити в грошах. Наприклад, як розрахувати вартість біологічного виду, який припинив своє існування на Землі в результаті незаконного полювання або з інших підстав? Звідси випливає, що матеріальна оцінка шкоди природі дуже умовна.

Екологічна шкода може проявлятися у вигляді майнового та немайнового (в тому числі моральної) шкоди.

Майновий екологічну шкоду (екологічні збитки) проявляється у формі забруднення навколишнього середовища, псування, знищення, пошкодження, виснаження природних ресурсів, руйнування екологічних систем, які спричинили заподіяння матеріальної шкоди, що підлягає обчисленню за допомогою існуючих такс, методик або іншими способами. При цьому з переліку протиправних дій, що завдають шкоди навколишньому середовищу, ряд авторів обгрунтовано пропонують виключити такі поняття, як "виснаження" і "деградація", які, згідно з визначенням "шкоди навколишньому середовищу" в ст. 1 Закону про охорону навколишнього середовища позначають не дія, а його результат, тобто "негативна зміна навколишнього середовища" [3] .

Складовою частиною екологічних збитків є упущена вигода, тобто неотримання громадянином або юридичною особою доходів, які вони могли б отримати при звичайних умовах. Наприклад, сільськогосподарський кооператив міг отримати більш високий урожай сільськогосподарських культур, якби не пройшов "кислотний" дощ.

Під моральною шкодою розуміються моральні або фізичні страждання, заподіяні діями (бездіяльністю), які посягають на належні громадянину від народження або в силу закону нематеріальні блага (життя, здоров'я і т.п.) або порушують його особисті немайнові або майнові права. Моральна шкода, зокрема, може полягати в моральних переживаннях у зв'язку з неможливістю продовжувати активне громадське життя, втратою роботи, тимчасовим обмеженням або позбавленням будь-яких прав, фізичним болем, пов'язаної із заподіяною каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або у зв'язку із захворюванням, перенесеним в результаті моральних страждань і т.д.

Як вказується в ст. 1099 ЦК і п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 20.12.1994 № 10 "Деякі питання застосування законодавства про компенсацію моральної шкоди" суд має право розглянути самостійно пред'явлений позов про компенсацію заподіяних позивачеві моральних чи фізичних страждань, оскільки в силу чинного законодавства відповідальність за заподіяну моральну шкоду не знаходиться у прямій залежності від наявності майнової шкоди і може застосовуватися як поряд з майновою відповідальністю, так і самостійно.

Особи, які заподіяли шкоду навколишньому середовищу, зобов'язані відшкодувати його в повному обсязі відповідно до чинного законодавства.

Принцип відшкодування шкоди в повному обсязі встановлюється ст. 1064 ЦК, а його зміст розкривається в ст. 1 082 ЦК. Задовольняючи вимога про відшкодування шкоди, суд відповідно до обставин справи зобов'язує особу, винну в заподіянні шкоди, відшкодувати сто в натурі (надати річ того ж роду і якості, виправити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки.

Слід зазначити, що цивільно-правова відповідальність має двома ознаками, які властиві тільки їй.

По-перше, вона може наступити і при відсутності вини правопорушника. В даному випадку, відповідно до ст. 1079 ГК, мова йде про джерела підвищеної небезпеки і їх діяльності, пов'язаної з підвищеною небезпекою для оточуючих. Головна її ознака - відсутність можливості повного контролю над нею з боку людини.

Значення цієї ознаки добре видно на прикладі судової практики.

Так, Головне управління природокористування адміністрації Пермської області звернулося в Арбітражний суд Пермської області з позовом до муніципальному підприємству "Комбінат благоустрою" про визиску! Ши грошової суми на відшкодування шкоди, заподіяної тваринному світу. В обґрунтування своїх вимог управління послалося на те, що в результаті наїзду автомашини - джерела підвищеної небезпеки загинув дикий лось.

Як випливало з матеріалів справи, на автомобільній трасі Кунгур - Солікамск, автомашиною ЗІЛ-130, що належить відповідачу, був збитий і травмований дорослий лось. Факт наїзду і заподіяння шкоди об'єкту тваринного світу були відображені в акті від того ж числа.

Відповідач ставився до юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою для оточуючих, в зв'язку з чим, був зобов'язаний відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого. Відповідач не надав суду доказів, що виключають його відповідальність за заподіяння шкоди.

Як було зазначено у рішенні суду, не може бути визнаний і той факт, що шкода заподіяна в результаті взаємодії двох джерел підвищеної небезпеки, оскільки збитий лось є мешканцем природною, а не штучно створеної юридичними або фізичними особами середовища для тварин. При таких умовах у суду не було підстав для відмови в позові.

По-друге, цивільно-правова відповідальність відповідно до ст. 1064 ЦК може наступити за правомірно здійснюються діяння, але тільки у випадках, зазначених у законі. Як зазначається в Постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 18 жовтня 2012 року № 21 "Про застосування судами законодавства про відповідальність за порушення в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування" (п. 36), з урахуванням положень п. 3 ст. 1064 ЦК України Закон про охорону навколишнього середовища допускає відповідальність за шкоду, заподіяну правомірними діями (п. 3 ст. 1064 ЦК України). Так, наприклад, внесення плати за негативний вплив на навколишнє середовище не звільняє суб'єктів господарської та іншої діяльності від виконання заходів з охорони навколишнього середовища та відшкодування шкоди навколишньому середовищу (ст. 16 Закону про охорону навколишнього середовища); здійснення замовником і (або) суб'єктом господарської та іншої діяльності, включаючи діяльність по вилученню компонентів природного середовища, передбачає обов'язок цих осіб відшкодувати шкоду навколишньому середовищу, в тому числі коли на проект такої діяльності є позитивний висновок державної екологічної експертизи (ст. 77 Закону охорони навколишнього середовища).

Крім того, що спричинила шкоду навколишньому середовищу може бути звільнений від його відшкодування, якщо така шкода була заподіяна в результаті гострої потреби або необхідної оборони. При цьому шкода, заподіяна в стані необхідної оборони, як зазначено в ст. 1067 ЦК не підлягає відшкодуванню, якщо не були перевищені її межі, а шкоду, заподіяну в стані крайньої необхідності, повинна бути відшкодована. В останньому випадку, з огляду на обставини, при яких була заподіяна така шкода, суд може покласти обов'язок її відшкодування на третю особу, в інтересах якої діяв заподіяв шкоду, або звільнити від відшкодування шкоди повністю або частково як цю третю особу, так і завдала шкоди.

Слід мати на увазі, що ст. 1065 ЦК передбачає можливість застосування превентивних заходів щодо попередження заподіяння екологічної шкоди. Згідно з цією статтею, небезпека заподіяння шкоди в майбутньому може бути підставою до позову про заборону діяльності, що створює таку небезпеку. Якщо заподіяна шкода є наслідком експлуатації підприємства, споруди або іншої виробничої діяльності, яка продовжує завдавати шкоди або загрожує новим шкодою, суд має право зобов'язати відповідача, крім відшкодування шкоди, призупинити або припинити відповідну діяльність. Суд може відмовити в позові про призупинення або припинення відповідної діяльності лише в разі, якщо її призупинення або припинення суперечить суспільним інтересам. Відмова в призупинення чи припинення такої діяльності не позбавляє потерпілих права на відшкодування заподіяної цією діяльністю шкоди.

Дані норми найбільш часто застосовуються щодо небезпечних виробничих об'єктів, діяльність яких регулюється Законом про промислову безпеку.

Однак їх застосування зустрічає ряд практичних складнощів, оскільки доведення потенційної загрози від експлуатації подібних об'єктів є технічно складною справою. Небезпечні виробничі об'єкти закриті для вільного доступу (так як нерідко виробляють продукцію, що є державною таємницею). Це ускладнює для громадськості збір доказів про порушення таким підприємством норм і правил, здатних спричинити екологічну аварію.

Таким чином, можна говорити про три проявах екологічної шкоди: шкоди навколишньому середовищу; шкоди життю і здоров'ю громадян (в тому числі моральної шкоди); шкоди майну громадян і юридичних осіб.

Порядок його відшкодування (компенсації) здійснюється відповідно до норм цивільного та екологічного законодавства, включаючи вимоги про відшкодування реального збитку та упущеної вигоди. У загальному понятті екологічної шкоди розрізняють шкоду первинного і вторинного походження. Шкода здоров'ю і матеріальних цінностей носить похідний (вторинний) характер, оскільки походить від первинного шкоди, заподіяної навколишньому середовищу.

  • [1] Див .: Агібалова E. Н. Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівника при виконанні ним трудових (службових) обов'язків: автореф. дис. ... Канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 9.
  • [2] Див .: Трунцевскій Ю. В. Екологічне право: навч. допомога. М., 2001. С. 137.
  • [3] Див .: Абанина E. Н., Сухова Е. А. Коментар до Федерального закону "Про охорону навколишнього середовища": постатейний. М., 2006. С. 443.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >